Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Inspektion på stedet af modtagere af EU-finansiering

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Inspektion på stedet af modtagere af EU-finansiering

 

RESUMÉ AF:

Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 — om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastlægger reglerne og procedurerne for Kommissionens kontroller og inspektioner på stedet med henblik på at bekæmpe svig og andre uregelmæssigheder, særligt hvor der er mistanke om, at der er begået uregelmæssigheder* af økonomiske beslutningstagere*, der modtager økonomisk støtte fra EU’s budget.

Forordningen gælder for alle områder af EU’s aktiviteter. Den berører imidlertid ikke EU-landenes beføjelser til at forfølge kriminelle lovovertrædelser under national lovgivning.

HOVEDPUNKTER

Udførsel af kontroller og inspektioner på stedet

Kommissionen udfører kontroller og inspektioner på stedet hos de økonomiske beslutningstagere:

 • for at undersøge eventuelle alvorlige eller grænseoverskridende uregelmæssigheder eller uregelmæssigheder, som økonomiske beslutningstagere, der opererer i flere EU-lande, eventuelt er impliceret i
 • for at styrke kontroller og inspektioner på stedet i et EU-land med henblik på at beskytte EU’s finansielle interesser mere effektivt og sikre samme grad af beskyttelse i EU
 • anmodning af et EU-land.

Betingelser

 • Forud for disse kontroller og inspektioner skal Kommissionen underrette det eller de pågældende EU-land(e) i god tid for at indhente den nødvendige bistand.
 • Kontrollerne og inspektionerne forberedes og udføres af Kommissionen i tæt samarbejde med de kompetente myndigheder i det pågældende EU-land.
 • De udføres under Kommissionens inspektørers ansvar, dvs. behørigt autoriserede tjenestemænd eller andre medarbejdere, der skal overholde det pågældende EU-lands procedureregler.
 • De økonomiske beslutningstagere skal give inspektørerne adgang til lokaler, udendørsarealer, transportmidler og andre faciliteter, der anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.
 • Hvis en økonomisk beslutningstager modsætter sig kontrol eller inspektion på stedet, yder det pågældende EU-land inspektører den bistand, der er nødvendig for, at de kan udføre deres arbejde.
 • Kommissionen tager hensyn til inspektioner, der er eller har været gennemført af det pågældende EU-land under national lovgivning.

Adgang til oplysninger og dokumentation under national lovgivning

 • Kommissionens inspektører skal gives adgang på samme vilkår som de nationale administrative inspektører og under overholdelse af national lovgivning til alle oplysninger, der er nødvendige for, at kontrollerne og inspektionerne på stedet kan forløbe bedst muligt.
 • Inspektørerne kan anvende samme materielle kontrolmidler som de nationale administrative inspektører og er blandt andet beføjede til at tage kopi af relevante dokumenter.

Anvendelsesområde

Kontroller og inspektioner på stedet kan især omfatte:

 • forretningsbøger og -papirer såsom fakturaer, udbudsbetingelser, lønsedler, daglige beregninger over det udførte arbejde, udskrifter af konti
 • EDB-oplysninger
 • produktions-, emballage- og forsendelsessystemer og -metoder
 • fysisk kontrol af varernes eller det udførte arbejdes art og mængde
 • stikprøveudtagning og -kontrol
 • resultaterne af finansierede arbejder og investeringer samt gennemførte investeringers anvendelse og bestemmelse
 • budgetter og regnskaber
 • den finansielle og tekniske gennemførelse af projekter, hvortil der er ydet støtte.

Bevismateriale

 • EU-landene skal eventuelt, på Kommissionens anmodning, iværksætte fornødne sikrende retsmidler som fastsat i den nationale lovgivning for navnlig at bevare bevismateriale.
 • Alle oplysninger, der indhentes i medfør af kontroller og inspektioner på stedet, er omfattet af tavshedspligt og af EU-reglerne om databeskyttelse.
 • Rapporterne fra Kommissionens inspektører udgør gyldige bevismidler i administrative eller retlige procedurer i det EU-land, hvor dette måtte være påkrævet.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den har været gældende siden den 1. januar 1997.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Uregelmæssigheder: Alle overtrædelser af EU-retten, der kan tilskrives en økonomisk beslutningstagers handling eller undladelse, og som skader eller kunne skade EU’s almindelige budget.

Økonomiske beslutningstagere: En enkeltperson, en forretning eller et andet organ, der har været økonomisk aktiv, og som har juridisk status under national ret.

HOVEDDOKUMENT

Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2-5)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1-4)

seneste ajourføring 04.07.2016

Top