Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Udveksling af oplysninger om de nye former for syntetisk narkotika

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Udveksling af oplysninger om de nye former for syntetisk narkotika

1) MÅL

Målet er at indføre en ordning til hurtig underretning om og risikovurdering af de nye former for syntetisk narkotika med henblik på at sikre, at de kontrolforanstaltninger, der i medlemsstaterne er i brug i forbindelse med psykotrope stoffer, også vil blive anvendt på disse nye narkotiske stoffer.

2) DOKUMENT

Fælles aktion 97/396/RIA af 16. juni 1997 vedrørende udveksling af oplysninger, risikovurdering og kontrol med nye former for syntetisk narkotika. [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 167 af 25.6.1997].

3) RESUMÉ

Den fælles aktion vedrører nye former for syntetisk narkotika, der ikke på nuværende tidspunkt er opført på nogen af listerne i FN-konventionen fra 1971 om psykotrope stoffer, og som udgør en lige så stor trussel for folkesundheden som stofferne på liste I og II, og som har en begrænset terapeutisk virkning. Aktionen vedrører det færdige produkt, til forskel fra prækursor, der er omfattet af en fællesskabsordning i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3677/90 af 13. december 1990 om foranstaltninger til modvirkning af ulovlig anvendelse af visse stoffer til fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer og Rådets direktiv (es de en fr) 92/109/EØF af 14. december 1992 om fremstilling og markedsføring af visse stoffer, der benyttes ved ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer.

Hver medlemsstat skal sikre, at dens nationale Europol-enhed og dens repræsentant i REITOX-nettet indberetter oplysninger om fremstilling af, handel med og brug af nye former for syntetisk narkotika til Europols Narkotikaenhed (es de en fr) eller til Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug under hensyntagen til de to organers respektive ansvarsområder. EDU og EONN samler de modtagne oplysninger, og videregiver dem omgående og på passende måde til hinanden, til Europols nationale enheder og til medlemsstaternes repræsentanter i REITOX samt til Kommissionen og Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering.

De i stk. 1 omhandlede oplysninger skal omfatte:

  • en beskrivelse af stoffets kemiske og fysiske egenskaber, herunder angivelse af den betegnelse, som det nye syntetiske stof er kendt under;
  • oplysninger om de kemiske prækursorer.

Efter anmodning fra en medlemsstat eller Kommissionen indkalder EONN til et særligt møde i Det Videnskabelige Udvalgs regi med deltagelse af eksperter, som udpeges af medlemsstaterne, og som repræsentanter for Kommissionen, EDU og Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering indbydes til at overvære.

Når risikovurderingen er afsluttet, udarbejdes der en rapport om resultatet heraf. I rapporten gennemgås samtlige aspekter. Alle synspunkter med hensyn til disse aspekter skal komme til udtryk i rapporten.

Risikovurderingen foretages på grundlag af oplysninger, som er forelagt af medlemsstaterne, Kommissionen, EONN, EDU og Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering, idet der tages hensyn til alle de faktorer, som i henhold til FN-konventionen af 1971 om psykotrope stoffer tilsiger, at et stof underlægges international kontrol.

Rådet kan på grundlag af et direktiv, der skal forelægges senest en måned efter udarbejdelsen af rapporten om resultaterne af risikovurderingen i henhold til artikel 4, stk. 1, og i overensstemmelse med artikel K.3, stk. 2, litra b), med enstemmighed vedtage en afgørelse, hvori der er angivet det eller de nye syntetiske stoffer, som skal underkastes nødvendige foranstaltninger eller kontrol.

4) videreførelse af arbejdet

Rådet vedtog den 13. september 1999 en afgørelse, der har til formål at udvide det fælles aktionsområde. Som følge af den evaluering af risici forbundet med 4-MTA (amfetaminderivat), som formandskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN) anmodede om i februar 1999, henregnes 4-MTA nu til de nye syntetiske stoffer, som bør underlægges kontrolforanstaltninger og strafferetlige sanktioner i henhold til FN-konventionen af 1971 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 244 af 16.9.1999].

Rådets afgørelse af 28. februar 2002 om kontrolforanstaltninger og strafferetlige foranstaltninger for den nye form for syntetisk narkotika PMMA [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 63 af 6.3.2002] På et møde i oktober 2001 indkaldt af EONN drøftede Kommissionen en rapport om risikovurdering i forbindelse med PMMA (paramethoxymethylamfetamin), som er en substans svarende til amfetamin. Rapporten konstaterede, at allerede fire medlemsstater (Tyskland, Irland, Sverige og Det Forenede Kongerige) havde underlagt stoffet lovgivningsmæssig kontrol. Det er ikke i øjeblikket opført på nogen af listerne i De Forenede Nationers konvention af 1971 om psykotrope stoffer, selv om det kan udgøre en trussel for folkesundheden og er uden terapeutisk virkning. Som følge heraf forekommer det hensigtsmæssigt at PMMA undergives kontrol og strafferetlige sanktioner som fastsat i den fælles aktion 97/396/RIA.

5) gennemførelsesforanstaltninger

Rapport fra Kommissionen til Rådet om ketamin i henhold til den fælles aktion vedrørende nye former for syntetisk narkotika (97/396/RIA) [KOM(2000) 737 endelig udg. - endnu ikke offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende].

Rapport fra Kommissionen til Rådet om GHB i henhold til den fælles aktion vedrørende nye former for syntetisk narkotika (97/396/RIA) [KOM(2000) 737 endelig udg. - endnu ikke offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende].

Seneste ajourføring: 06.03.2002

Top