Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bekæmpelse af svig: kontroller i EU-landene

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bekæmpelse af svig: kontroller i EU-landene

Den Europæiske Unions (EU) borgere skal have tillid til, at EU’s budget bliver anvendt bedst muligt. I 1995 gennemførte EU nogle regler (Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995) om kontroller i EU-landene og pålæggelsen af sanktioner i tilfælde af uregelmæssigheder *.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser

RESUMÉ

Den Europæiske Unions (EU) borgere skal have tillid til, at EU’s budget bliver anvendt bedst muligt. I 1995 gennemførte EU nogle regler (Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995) om kontroller i EU-landene og pålæggelsen af sanktioner i tilfælde af uregelmæssigheder *.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den søger at bekæmpe svig mod EU’s finansielle interesser (EU’s budget - skatteydernes bidrag).

Den fastlægger et fælles regelsæt for alle områder af EU-politikkerne.

Den fastsætter navnlig kontrol og administrative foranstaltninger samt sanktioner i tilfælde af, at EU’s finansieringsregler ikke overholdes.

HOVEDPUNKTER

Mere end halvdelen af EU’s udgifter udbetales til modtagere via EU-landenes regeringer og deres agenturer. Både systemet med decentraliseret forvaltning og kontrolordningerne er underlagt detaljerede regler. Disse regler varierer afhængigt af det pågældende politikområde.

EU-landene er ansvarlige for at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at transaktioner, der berører EU’s finansielle interesser, er korrekte og legale. Foranstaltninger vedrørende kontrol skal afpasses efter målsætningerne, således at de ikke medfører uforholdsmæssigt store økonomiske byrder eller administrative omkostninger. De skal også tage hensyn til EU-landenes administrative fremgangsmåder og strukturer.

Europa-Kommissionen er ansvarlig for at kontrollere, at:

de administrative fremgangsmåder er i overensstemmelse med EU-reglerne

den nødvendige dokumentation forefindes, og at den er i overensstemmelse med EU’s indtægter og udgifter

de finansielle transaktioner finder sted, og at der føres tilsyn med dem under passende omstændigheder.

I henhold til forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 kan Europa-Kommissionen desuden udføre kontrol og inspektion på stedet.

Tilbagekaldelse af den uberettiget opnåede fordel

Hvis der findes en uregelmæssighed, skal den uberettiget opnåede fordel i almindelighed tilbagebetales, og der kan beregnes et tilhørende rentebeløb efter en fast sats. Foranstaltningen om tilbagekaldelse af fordelen kan bestå af:

en forpligtelse til at betale de skyldige beløb eller tilbagebetale de uberettiget oppebårne beløb

den fuldstændige eller delvise fortabelse af enhver finansiel garanti eller fordel, som den pågældende part har modtaget.

Forsætlige eller uagtsomme uregelmæssigheder kan medføre administrative sanktioner, såsom:

betaling af en administrativ bøde

betaling af et yderligere beløb. Dette må dog ikke overstige, hvad der anses for strengt nødvendigt for at give det en afskrækkende virkning

fuldstændig eller delvis fortabelse af en fordel, der er indrømmet, også selv om den pågældende uberettiget kun har nydt godt af fordelen, eller udelukkelse fra eller tilbagekaldelse af en fordel i en begrænset periode efter uregelmæssigheden fandt sted

andre sanktioner af udelukkende økonomisk art i henhold til EU-retten.

Generelle principper

Administrativ kontrol, foranstaltninger og sanktioner skal:

være effektive

stå i et rimeligt forhold til uregelmæssigheden og

have en afskrækkende virkning.

De skal tage højde for uregelmæssighedens art og alvor, den indrømmede eller opnåede fordel og graden af ansvar.

En administrativ sanktion må kun pålægges, hvis en EU-retsakt eller -lovgivning før uregelmæssigheden specifikt gav mulighed for det.

Forældelsesfristen for retsforfølgning er fire år fra det tidspunkt, hvor uregelmæssigheden fandt sted. Hvad angår vedvarende eller gentagne uregelmæssigheder regnes forældelsesfristen fra den dag, da uregelmæssigheden er ophørt. I tilfælde af programmer, der løber over flere år (dvs. flerårige), løber forældelsesfristen, indtil programmet slutter.

VIGTIGE BEGREBER

* Uregelmæssighed: enhver handling eller undladelse begået af en modtager af EU-finansiering, der skader EU’s almindelige budget, enten ved formindskelse eller bortfald af indtægter, der stammer fra de egne indtægter, der opkræves direkte for EU’s regning, eller ved afholdelse af en uretmæssig udgift.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95

26.12.1995

-

EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1-4

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2-5)

seneste ajourføring 08.09.2015

Top