Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Samarbejde mellem EU-landene om forbrugerbeskyttelse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Samarbejde mellem EU-landene om forbrugerbeskyttelse

Denne forordning opretter et netværk af myndigheder med ansvar for overvågning af anvendelsen af lovgivningen om forbrugerbeskyttelse. Forordningen gælder udelukkende overtrædelser begået i Den Europæiske Union (EU).

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 af 27. oktober 2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (»forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde«).

RESUMÉ

Denne forordning opretter et netværk af myndigheder med ansvar for overvågning af anvendelsen af lovgivningen om forbrugerbeskyttelse. Forordningen gælder udelukkende overtrædelser begået i Den Europæiske Union (EU).

Samarbejde mellem myndighederne i EU-landene

Hvert EU-land udpeger de offentlige myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse, der kommer med i netværket om gensidig bistand. I hvert land sikrer et centralt forbindelseskontor koordineringen mellem de nationale myndigheder.

Netværket sætter de nationale myndigheder i stand til at udveksle oplysninger og samarbejde med deres modparter i andre EU-lande.

Forordningen dækker situationer, der berører forbrugernes kollektive interesser, og letter samarbejdet mellem myndigheder for at stoppe overtrædelser af forbrugerlovgivningen, når forretningen og forbrugeren befinder sig i forskellige lande.

Dette samarbejde gælder for forbrugerforordninger, der dækker en række forhold, såsom uretfærdige forretningskutymer, uretfærdige kontraktvilkår, elektronisk handel, sammenlignende reklame, pakkerejser, timeshare, fjernsalg og passagerers rettigheder.

Gensidig bistand og fællesskabets aktiviteter

Hver myndighed kan anmode om bistand fra andre medlemmer af netværket til at undersøge eventuelle overtrædelser af forbrugerrettighederne.

For at stoppe overtrædelser, der finder sted på samme tid i flere eller alle EU-lande, kan myndighederne:

  • iværksætte fælles aktioner, såsom »kontrol«aktioner, der involverer screening af websteder fra en bestemt branche over hele EU (flybilletter, digitalt indhold til downloading osv.) under en årlig operation, der ledes af Europa-Kommissionen
  • i samarbejde med Kommissionen vedtage fælles tilgange til, hvordan forbrugerbeskyttelseslovgivningen skal anvendes vedrørende et specifikt problem.

Den første af disse aktioner gælder apptilkøb i onlinespil.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 2006/2004

29.12.2004

-

EUT L 364 af 9.12.2004, s. 1-11

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2005/29/EF

12.6.2005

12.6.2007

EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22-39EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22-39

Direktiv 2007/65/EF

19.12.2007

19.12.2009

EUT L 332 af 18.12.2007, s. 27-45

Direktiv 2009/136/EF

19.12.2009

20.5.2011

EUT L 337 af 18.12.2009, s. 11-36

Forordning (EU) nr. 1177/2010

6.1.2011

18.12.2012

EUT L 334 af 17.12.2010, s. 1-16

Forordning (EU) nr. 181/2011

20.3.2011

1.3.2013

EUT L 55 af 28.2.2011, s. 1-12

Forordning (EU) nr. 954/2011

7.10.2011

-

EUT L 259 af 4.10.2011, s. 1-4

Direktiv 2013/11/EU

8.7.2013

9.7.2015

EUT L 165 af 18.6.2013, s. 63-79

Forordning (EU) nr. 524/2013

8.7.2013

-

EUT L 165 af 18.6.2013, s. 1-12

De ændringer og rettelser, som følger af forordning (EF) nr. 2006/2004, er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens beslutning af 22. december 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse, for så vidt angår gensidig bistand (2007/76/EF) ( Den Europæiske Unions Tidende L 32 af 6.2.2007, s. 192-197 ).

Denne beslutning indeholder krav om information, for eksempel minimumskrav til den information, der skal inkluderes i anmodninger om gensidig bistand, de tidsfrister, der skal overholdes, adgang til information samt hvilke sprog der anvendes.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 2. juli 2009 om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 af 27. oktober 2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (»forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde«) ( KOM(2009) 336 endelig).

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 af 27. oktober 2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (»forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde«) ( COM(2012) 100 final).

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 af 27. oktober 2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (»forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde«) ( COM(2014) 439 final).

Rapporten viser, at siden 2007 har håndhævelsen af CPC-forordningen givet positive resultater. »Kontrol«aktioner og fælles tilgange til håndhævelsen af lovgivningen har gjort medlemsstaterne i stand til at koordinere deres aktioner på dette område i større omfang, hvilket har ført til øget overholdelse af EU’s forbrugerbeskyttelseslovgivning i mange sektorer.

seneste ajourføring 30.09.2014

Top