Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Den Europæiske Rådgivende Forbrugergruppe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Den Europæiske Rådgivende Forbrugergruppe

Den Europæiske Rådgivende Forbrugergruppe kan høres af Kommissionen i alle spørgsmål, der vedrører beskyttelse af forbrugernes interesser på EU-plan. Gruppen består af et medlem fra hver medlemsstat, der repræsenterer nationale forbrugerorganisationer, og et medlem fra hver europæisk forbrugerorganisation. Gruppen erstatter Forbrugerudvalget.

DOKUMENT

Kommissionens afgørelse 2003/709/EF af 9. oktober 2003 om nedsættelse af en europæisk rådgivende forbrugergruppe.

RESUMÉ

Den europæiske rådgivende forbrugergruppe repræsenterer forbrugerne i Den Europæiske Union (og tillige de tiltrædende lande, når de er indtrådt i EU), og Kommissionen kan høre den om de problemer, der vedrører forbrugerne på EU-plan.

Sammensætning

Gruppen består af:

  • et medlem fra hver medlemsstat, der repræsenterer nationale forbrugerorganisationer
  • et medlem fra hver europæisk forbrugerorganisation.

Et af de nyskabende elementer i denne afgørelse i forhold til de foregående er, at Kommissionen denne gang harmoniserer definitionen af de europæiske forbrugerorganisationer med den definition, der gælder i andre retsakter (jf. artikel 2).

I øvrigt hjemler afgørelsen mulighed for officielt at tilknytte eksperter og repræsentanter fra andre forbrugerorganisationer til gruppens arbejde.

Mandatperiode

Gruppens medlemmer sidder i tre år, men i denne nye afgørelse begrænses de nationale organisationsrepræsentanters mulighed for fornyelse af perioden til én gang (før var der ikke fastsat nogen grænse for fornyelse af medlemsperioden).

Gruppens virksomhed

Den Europæiske Rådgivende Forbrugergruppe holder sædvanligvis møde fire gange om året. Den høres af Kommissionen, når denne finder det nødvendigt, hvilket ofte foregår via "den skriftlige procedure", sommetider via arbejdsgrupperne, og er et centralt element i informationsudvekslingen mellem Kommissionen og forbrugerorganisationerne i marken. Kommissionen leder gruppens møder, tilrettelægger dens arbejdet og varetager sekretariatsfunktionen.

Gruppen forelægger desuden hvert år en rapport om sine aktiviteter for forbrugerorganisationernes årlige forsamling, som Kommissionen indkalder til.

Baggrund

Kommissionens afgørelse 2003/709/EF ophæver afgørelse 2000/323/EF af 4. maj 2000 og har primært til formål at harmonisere begrebet forbrugerorganisation, idet der har skullet tages hensyn til, at antallet af medlemmer i gruppen vil stige mærkbart fra 2004 med de ti nye medlemsstaters indtræden i EU.

Den nu ophævede afgørelse 2000/323/EF havde muliggjort en udvidelse af antallet af medlemmer ved at fjerne den grænse på maksimalt 20 medlemmer, som var blevet fastlagt i den foregående afgørelse, i og med at der heri var blevet åbnet mulighed for, at hver repræsentant for de europæiske forbrugergrupper (5 dengang) plus en repræsentant for hver medlemsstat (15) kunne deltage.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2003/709/EF

9.10.2003

-

EUT L 258 af 10.10.2003

TILHØRENDE RETSAKTER

Ny sammensætning af den europæiske rådgivende forbrugergruppe [Den Europæiske Unions Tidende C 150 af 5.6.2004].

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 20/2004/EF af 8. december 2003 om en generel ramme for finansiering af Fællesskabets aktioner til støtte for forbrugerpolitikken for perioden 2004-2007 [Den Europæiske Unions Tidende L 51 af 9.1.2004].

See also

På Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelses netsted finder der yderligere oplysninger (DE) (EN) (FR) om den rådgivende gruppe.

Seneste ajourføring: 26.05.2005

Top