Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Produktgarantier for forbrugere

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Produktgarantier for forbrugere

Erhvervsdrivende, der sælger forbrugsvarer i Den Europæiske Union (EU), er forpligtede til at afhjælpe defekter, der eksisterede på leveringstidspunktet, og som viser sig inden for to år. EU-regler garanterer forbrugere et minimumsniveau af beskyttelse, navnlig hvis varerne ikke lever op til de lovede standarder.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF af 25. maj 1999 om visse aspekter af forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed

RESUMÉ

Erhvervsdrivende, der sælger forbrugsvarer i Den Europæiske Union (EU), er forpligtede til at afhjælpe defekter, der eksisterede på leveringstidspunktet, og som viser sig inden for to år. EU-regler garanterer forbrugere et minimumsniveau af beskyttelse, navnlig hvis varerne ikke lever op til de lovede standarder.

HVAD ER FORMÅLET MED DETTE DIREKTIV?

Det harmoniserer de dele af lovgivningen om forbrugeraftaler, der vedrører salg af varer, som omfatter lovbestemte garantier * og i mindre omfang handelsmæssige garantier * (kvalitetsgarantier).

HOVEDPUNKTER

 • Sælgere har pligt til at levere forbrugeren varer, der overholder købsaftalen.
 • For at overholde aftalen skal varerne:
  • være i overensstemmelse med salgsbeskrivelsen
  • være egnede til det formål, de er beregnet til
  • udvise den beskaffenhed og brugbarhed, som med rimelighed kan forventes.
 • Sælgere er ansvarlige for enhver forkert installation, når den indgår i købsaftalen. Dette gælder, uanset om arbejdet er sælgerens ansvar, eller om det skyldes forkerte instruktioner til forbrugeren.
 • Forbrugerne har ret til at anmode om, at defekte varer bliver afhjulpet eller omleveret gratis inden for rimelig tid og med mindst mulig ulempe. De kan i stedet for anmode om et passende afslag i prisen, hvis afhjælpning eller omlevering ikke finder sted til tiden eller uden væsentlig ulempe for forbrugeren.
 • Sælgere, der er ansvarlige over for forbrugere for de varer, som de sælger, kan anlægge en sag mod producenterne, hvis det kommer frem, at fejlen ligger hos dem.
 • Sælgere er ansvarlige for enhver defekt i varerne, som viser sig inden for to år efter salget af dem. EU-landene kan dog kræve, at forbrugerne gør sælgeren opmærksom på dem inden for to måneder, efter at defekterne bliver opdaget.
 • Handelsmæssige garantier skal fastslå køberens lovbestemte garantirettigheder og skal udarbejdes på en klar og forståelig måde. Forbrugere kan insistere på, at en garanti stilles til rådighed skriftligt.
 • EU-landene kan beslutte at undtage varer, der sælges brugt på auktion, fra lovgivningen.
 • Direktivet finder ikke anvendelse på vand, gas, elektricitet eller varer solgt på tvangsauktion eller af en juridisk autoritet.

VIGTIGE BEGREBER

* Lovbestemt garanti: den juridiske beskyttelse, som en forbruger har, hvis varer viser sig at være defekte. Den afhænger ikke af betingelserne i aftalen.

* Handelsmæssig garanti: garantigiverens (ofte producentens) vilje til at påtage sig ansvaret for visse defekter inden for en bestemt tidsperiode.

Se salg og garantier på Europa-Kommissionens websted for yderligere oplysninger.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 1999/44/EF

7.7.1999

1.1.2002

EFT L 171 af 7.7.1999, s. 12-16

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2011/83/EU

12.12.2011

13.12.2013

EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64-88

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 af 27. oktober 2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (»forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde«) (EUT L 364 af 9.12.2004, s. 1-11)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64-88)

Rådets direktiv 85/374/EØF af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (EFT L 210 af 7.8.1985, s. 29-33)

seneste ajourføring 09.09.2015

Top