Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
En generel ramme for finansiering af Fællesskabets aktioner til støtte for forbrugerpolitikken for perioden 2004-2007

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

En generel ramme for finansiering af Fællesskabets aktioner til støtte for forbrugerpolitikken for perioden 2004-2007

Den Europæiske Union har fastlagt en finansiel ramme på 81,8 mio. EUR til støtte for forbrugerpolitikken for perioden 2004-2007. Under denne ramme vil der blive ydet støtte til 19 aktioner på følgende områder: beskyttelse af forbrugernes sikkerhed (tjenesteydelser og nonfoodprodukter), beskyttelse af forbrugernes økonomiske og retlige interesser, fremme af forbrugeroplysning og -uddannelse samt fremme af forbrugerorganisationerne.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 20/2004/EF af 8. december 2003 om en generel ramme for finansiering af Fællesskabets aktioner til støtte for forbrugerpolitikken for perioden 2004-2007 [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Afgørelse nr. 1926/2006/EF har ophævet afgørelse nr. 20/2004/EF med virkning fra den 31. december 2006 (se ovenfor).

Afgørelse nr. 20/2004/EF trådte i stedet for afgørelse nr. 283/1999/EF (som udløb i 2003), og i denne afgørelse var der fastlagt en budgetramme for fire år. Målet var at skabe en direkte forbindelse mellem alle aktioner, som finansieres til støtte for forbrugerpolitikken og prioriteringerne i Strategien for forbrugerpolitikken 2002-2006, samtidig med at der blev taget hensyn til finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.

Med denne afgørelse var der afsat 81,8 mio. EUR (dvs. 60,6 mio. for perioden indtil 31. december 2006) til finansiering af i alt 19 aktioner til udvikling af forbrugerpolitikken.

Den finansielle ramme var åben for deltagelse af landene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde samt de associerede lande.

Finansieringsinstrumentet for 2004-2007 blev brugt til at finansiere f.eks. det hurtige varslingssystem RAPEX, CEC-Nettet (jfr. "Tilhørende dokumenter") samt særprojekter, der opfylder målsætningerne i EU's forbrugerpolitik.

Det årlige budget svarede til budgettet for aktioner til støtte for forbrugerpolitikken for den foregående periode.

For yderligere oplysninger henvises til SCADplus om en generel finansieringsramme for 1999-2003 (es de en fr) for Fællesskabets aktiviteter til fordel for forbrugerne.

Afgørelse nr. 1926/2006/EF

I henhold til afgørelsen oprettes et EF-handlingsprogram inden for forbrugerpolitik (31. december 2006 - 31. december 2013), som afløser den generelle finansieringsramme for perioden 2004-2007.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Dato for ophævelse

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse nr. 20/2004/EF [vedtagelse: den fælles beslutningsprocedure COD/2003/0020]

12.1.200431.12.2006

12.1.2004

-

EUT L 5 af 9.1.2004

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato imedlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse nr. 786/2004/EF

26.11.2004

-

EUT L 138 af 30.4.2004

Afgørelse nr. 1926/2006/EF

31.12.2006

-

EUT L 404 af 30.12.2006

TILHØRENDE DOKUMENTER

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af Fællesskabets aktioner til støtte for forbrugerpolitikken for perioden 2004-2005 i overensstemmelse med afgørelse nr. 20/2004/EF [KOM(2006) 193 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende] Rapporten indeholder detaljerede oplysninger om udgifterne til de 19 aktioner, der i 2004 og 2005 er blevet gennemført til støtte for forbrugerpolitikken.

I løbet af denne periode har medlemsstaterne iværksat nye koordinerede aktioner vedrørende bl.a. markedsovervågning. Andre initiativer omfatter iværksættelse af aktioner, som tager sigte på forbrugeroplysning og - uddannelse.

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen og evalueringen af Fællesskabets aktiviteter 2002-2003 til fordel for forbrugerne under den generelle ramme, som er blevet etableret ved afgørelse nr. 283/1999/EF [KOM(2005) 432- Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].I rapporten findes en oversigt over forbrugerbeskyttelsesaktionerne i perioden 2002-2003 samt en evaluering af en række aktioner, som blev gennemført i 2004.

De sidstnævnte aktioner er i højere grad rettet mod viljen til at skabe en videnbase for forbrugerne. En af disse aktioner er sammenlægningen af netværket af europæiske forbrugercentre og Det Europæiske Udenretslige Net- CEC-Nettet -, som så dagens lys i januar 2005.

I rapporten understreges det også, at der er behov for yderligere støtte til forbrugerforeningerne og især for at styrke deres kapaciteter.

Seneste ajourføring: 05.03.2007

Top