Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Foranstaltninger til bekæmpelse af misbrug inden for direkte beskatning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html DA html EL html EN html FR html NL html FI
Multilingual display
Text

Foranstaltninger til bekæmpelse af misbrug inden for direkte beskatning

Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at revidere deres regler til bekæmpelse af misbrug inden for direkte beskatning, under hensyntagen til de principper, der er fastslået af EF-Domstolen. Den opfordrer dem ligeledes til at finde frem til samordnede og konstruktive løsninger på området.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 10. december 2007: "Anvendelsen af foranstaltninger til bekæmpelse af misbrug inden for direkte beskatning - i EU og i relation til tredjelande" KOM(2007) 785 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Begrebet "regler til bekæmpelse af misbrug" dækker en bred vifte af regler, foranstaltninger og metoder i medlemsstaterne. I denne meddelelse opfordres til en mere målrettet og bedre koordineret anvendelse af reglerne. Den tager sigte på at finde den rette balance mellem den offentlige interesse i at bekæmpe misbrug og behovet for at undgå restriktioner på grænseoverskridende aktiviteter inden for Den Europæiske Union (EU). Den omhandler også en bedre samordning af anvendelsen af foranstaltninger til bekæmpelse af misbrug i forhold til tredjelande for at beskytte medlemsstaternes beskatningsgrundlag.

Denne meddelelse omhandler udelukkende direkte beskatning, og der foretages en sondring mellem anvendelsen af nationale foranstaltninger til bekæmpelse af misbrug inden for EU og i relation til tredjelande. Den behandler de principper, der er fastslået af De Europæiske Fællesskabers Domstol (Domstolen), og opfordrer til en debat mellem medlemsstaterne og de deltagende aktører med henblik på at:

  • udarbejde fælles definitioner af misbrug og rent kunstige arrangementer
  • forbedre samarbejdet, således at misbrug og svigagtige skattesystemer kan afsløres og bekæmpes
  • udveksle bedste praksis, som er forenelig med EF-retten
  • reducere potentielt manglende overensstemmelse, som kan føre til utilsigtet ikke-beskatning
  • sikre bedre samordning af foranstaltninger til bekæmpelse af misbrug i relation til tredjelande.

Unddragelse og misbrug

Domstolen har fastslået, at en person, som ellers ville være i en situation, der er omfattet af fællesskabsretten, kan miste sine rettigheder efter fællesskabsretten, hvis han forsøger at misbruge dem. Sådanne tilfælde danner en undtagelse: et misbrug forekommer kun, når det formål, som de relevante fællesskabsbestemmelser forfølger, ikke er opnået, selv om betingelserne i disse bestemmelser formelt er overholdt, og der består et ønske om at drage fordel af fællesskabsbestemmelserne ved kunstigt at skabe de betingelser, der kræves for at opnå denne fordel. Domstolen har især anvendt dette ledende princip på fællesskabslovgivningen om eksportrestitutioner og moms.

I sin retspraksis vedrørende direkte beskatning har Domstolen desuden fastslået, at nødvendigheden af at forhindre skatteunddragelse eller misbrug kan udgøre et tvingende alment hensyn, der kan begrunde en begrænsning af grundlæggende friheder. Begrebet skatteunddragelse er imidlertid begrænset til "rene konstruktioner, hvis formål er at omgå anvendelsen af lovgivningen i den pågældende medlemsstat". For at være lovlige skal nationale skatteregler være forholdsmæssige og specielt have til formål at udelukke rent kunstige arrangementer.

Rent kunstige arrangementer

Domstolen har påpeget flere faktorer, som ikke i sig selv udgør kunstige arrangementer. Således indebærer etableringen af et datterselskab i en anden medlemsstat eller den omstændighed, at den skattepligtige udøver aktiviteter i en anden medlemsstat fra sin oprindelsesmedlemsstat, ikke nødvendigvis skatteunddragelse. Målsætningen om at mindske sin skattebyrde er i sig selv en gyldig kommerciel overvejelse, så længe de aftaler, der indgås med henblik på at nå denne målsætning, ikke udgør kunstige overførsler af overskud.

Rent kunstige arrangementer skal afsløres gennem en komparativ analyse af indhold og form. For at kunne analysere det indholdsmæssige aspekt bør der anvendes kriterier, der kan efterprøves, såsom den reelle placering af administrationen, virksomhedens fysiske tilstedeværelse samt den kommercielle risiko, som den løber.

Proportionalitet

De nationale regler kan omfatte kriterier beregnet på situationer, hvor sandsynligheden for misbrug er størst. Fastsættelsen af disse præsumptive kriterier både gavner skatteborgernes retssikkerhed og gør bestemmelserne nemmere at anvende.

For ikke at straffe lovlige aktiviteter må skattemyndighederne foretage en vurdering fra sag til sag, og enhver skattepligtig, der mistænkes for et rent kunstigt arrangement, må kunne begrunde de arrangementer, han har foretaget. Konklusionerne af skattemyndighedernes vurderinger bør kunne underkastes en uafhængig retslig prøvelse.

Anvendelse af regler til bekæmpelse af misbrug

Medlemsstaterne bør være i stand til at anvende effektive skattesystemer og forebygge, at deres beskatningsgrundlag udhules unødvendigt på grund af utilsigtet ikke-beskatning og misbrug. For at sikre, at der ikke er nogen hindringer for udøvelse af de rettigheder, som enkeltpersoner og erhvervsdrivende har i henhold til fællesskabsretten, bør de misbrugsbekæmpende foranstaltninger rettes nøje mod rent kunstige arrangementer, der er beregnet til at omgå lovgivningen. Desuden er det vigtigt at undgå, at medlemsstaterne for ikke at blive beskyldt for diskrimination, udvider anvendelsen af de misbrugsbekæmpende foranstaltninger, der er beregnet til at hindre skatteunddragelse, til rent indenlandske situationer, da en sådan løsning vil være kontraproduktiv i forhold til økonomisk effektivitet og i modstrid med det indre markeds interesser.

Anvendelse af regler til bekæmpelse af misbrug i relation til tredjelande

Anvendelsen af reglerne til bekæmpelse af misbrug i tilfælde, der vedrører tredjelande (tilfælde hvor kun den frie bevægelighed for kapital gælder), er generelt mindre berørt af EF-rettens bestemmelser. EF-traktaten pålægger ikke medlemsstaterne at undgå enhver diskrimination for så vidt angår deres borgeres etablering uden for Fællesskabet eller tredjelandsborgeres etablering i en medlemsstat. Som følge heraf opstår spørgsmålet om diskrimination ikke i tilfælde af et kontrolleret selskab eller en kreditor/aktionær, der er hjemmehørende i et tredjeland, dvs. de situationer, som reglerne til forebyggelse af grænseoverskridende skatteunddragelse primært tager sigte på.

Selskabsskattedirektiverne gælder for selskaber, der er etableret i medlemsstaterne. De tager sigte på at fjerne de skattemæssige hindringer for grænseoverskridende omstruktureringer og for betalinger af udbytte, renter og royalties. Derimod omfatter de ikke lempelse af arrangementer, der tager sigte på at undgå kildeskat på betalinger til ikke-europæiske foretagender. Det bedste middel til at stoppe sådanne arrangementer er en ensartet og velkoordineret anvendelse af foranstaltninger til bekæmpelse af skatteunddragelse og at øge det administrative samarbejde mellem medlemsstaterne og med EU's eksterne partnere.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 19. december 2006: "Samordning af medlemsstaternes systemer for direkte beskatning i det indre marked"[KOM(2006) 823 endelig - Ikke offentliggjort i EUT].

Kommissionen foreslår at fremme koordineringen af medlemsstaternes ordninger for direkte beskatning for at fjerne skattemæssige hindringer, såsom diskrimination og dobbeltbeskatning. Den ønsker, at ordningerne skal være forenelige med fællesskabsretten og EF-Domstolens retspraksis.

Seneste ajourføring: 28.02.2008

Top