Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategien for bekæmpelse af momssvig

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Strategien for bekæmpelse af momssvig

For at forbedre momsordningen og beskytte medlemsstaterne mod momssvig foreslår Kommissionen bl.a. på baggrund af det stigende antal transaktioner på tværs af landegrænserne, at bestemmelserne om momskontrol, -registrering, -information og -opkrævning revideres. En fælles EU-indsats og et tættere samarbejde mellem medlemsstaterne er vigtige forudsætninger for en effektiv bekæmpelse af momssvig.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet af 23. november 2007 om visse centrale elementer, der bidrager til udformningen af strategien for bekæmpelse af momssvig i EU [KOM(2007) 758 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Merværdiafgiftssystemet (momsordningen) i det indre marked vanskeliggør effektiv bekæmpelse af momssvig, bl.a. de såkaldte momskarruseller. En mere omfattende harmonisering af systemet og et tættere samarbejde mellem medlemsstaterne er nødvendigt for at beskytte momsindtægterne. I denne meddelelse, der er en opfølgning på en meddelelse fra 2006, foreslår Kommissionen foranstaltninger til forbedring og styrkelse af den eksisterende ordning.

Effektiv kontrol af momspligtige handlende

Skatteforvaltningerne har behov for relevante og rettidige oplysninger. Hyppigere indberetninger af oplysninger om fællesskabsleverancer og hurtigere udveksling af disse oplysninger mellem skatteforvaltningerne skulle kunne løse dette problem. Spørgsmålet er så, om det er tilstrækkeligt til at sikre effektiv kontrol med fællesskabstransaktionerne, eller om der skal mere til.

Kravet om relevante oplysninger skal dog samtidig respektere målet i den relancerede Lissabon-strategie om at reducere bureaukratiet for virksomhederne med 25 %. Der skal ligeledes være en rimelig balance mellem de forpligtelser, der pålægges henholdsvis handelen over grænserne og de nationale markeder.

Indberetningskravene til virksomhederne bør desuden begrænses (kun oplysninger, som i forvejen findes i deres regnskabssystemer) og forenkles (elektronisk overførsel) for at nedbringe omkostningerne for virksomhederne. Små og mellemstore virksomheder, der ikke er involveret i samhandel inden for EU, bør desuden fritages for de supplerende indberetningskrav. Tættere harmonisering af indberetningskravene og eventuelt også faktureringsreglerne vil ligeledes kunne reducere omkostningerne for virksomheder, der opererer i flere medlemsstater. Endelig bør der på EU-plan fastsættes et minimumsniveau for, hvilke oplysninger der skal udveksles mellem skatteforvaltningerne.

Skatteforvaltningerne skal også kunne udnytte de indsamlede data, som derfor ikke blot skal være detaljerede, men også registreres i særligt effektive systemer, der kan udvælge de transaktioner og handlende, som kræver særlig opmærksomhed.

En mere EU-orienteret tilgang til bekæmpelse af momssvig

Det stigende antal grænseoverskridende transaktioner betyder, at beskatningsstedet og etableringsstedet for den momspligtige person i stadigt flere tilfælde er beliggende i forskellige medlemsstater, og det gør det vanskeligere for alle medlemsstaterne at beskytte deres momsindtægter. Kommissionen foreslår i denne forbindelse en mere EU-orienteret tilgang til momsordningen, som kan forstærke samarbejdet mellem medlemsstaterne på følgende tre områder:

  • ansvaret for kontrollen: et tættere samarbejde f.eks. i form af gensidig bistand til inddrivelse af fordringer vil kunne give medlemsstaterne større sikkerhed i relation til det indre marked. Det må dog ikke medføre væsentligt øgede omkostninger
  • risikoforvaltning: hurtig udveksling af data mellem skatteforvaltningerne om aktiviteter, der indebærer risiko for momssvig, er vigtig for at afsløre potentielle momstab, især i forbindelse med forsvundne handlende. Der kan f.eks. bygges videre på erfaringerne med det belgiske system med hurtig og selektiv informationsudveksling og risikoanalyse, hvori 24 medlemsstater deltager
  • strafferetlig forfølgning af svindlere: der er behov for yderligere lovgivningstiltag for at sikre gensidighed i medlemsstaternes retsforfølgning. Konventionen om beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser (PFI-konventionen) udgør imidlertid en velegnet ramme for den strafferetlige beskyttelse af momsindtægterne.

De handlendes momsstatus

Skatteforvaltningerne skal råde over pålidelige oplysninger om momsregistreringer. Der er derfor behov for en EU-baseret tilgang til ajourføringen af registrene over momspligtige. Med hensyn til registreringen er det helt afgørende, at der udvises den største årvågenhed på tidspunktet for tildelingen af momsnummeret (fulgt op med skærpet overvågning de første måneder) og kontrol af momsnumrene, og også den centraliserede adgang til registre bør forbedres. Hvad angår sletning af personer i registret, bør skatteforvaltningerne automatisk tjekke, om momsnumrene fortsat anvendes, og slette dem, der ikke bruges, i systemet for automatisk udveksling af momsoplysninger (VIES) (EN). De nationale procedurer bør ændres, og det foreslås, at der fastsættes minimumsstandarder på EU-plan for registrering og sletning.

Opkrævning af momsindtægter i sager om svig

Skatteforvaltningerne bør kunne opkræve forfaldne momsbeløb, hvor der er tale om konstaterede svigagtige aktiviteter. Der er to instrumenter i den eksisterende lovgivning, som kan udnyttes i denne forbindelse:

  • solidarisk hæftelse kan indføres på momsområdet med EU-lovgivningen som retsgrundlag, således at en anden end den momspligtige person kan gøres solidarisk ansvarlig for betalingen af afgiften til staten. Anvendelsen af en sådan bestemmelse forudsætter dog, at virksomhedernes retssikkerhed ikke forringes
  • gensidig bistand til inddrivelse af skatter og afgifter, som i forvejen er omhandlet i direktivet om inddrivelse af fordringer. Kommissionen vil i 2008 stille forslag om en udbygning af ordningen.

Kontekst

Rådet har iværksat en proces, der skal forstærke EU-indsatsen for at bekæmpe momssvig. Der overvejes både "konventionelle" foranstaltninger til udbygning af den eksisterende momsordning og mere "ambitiøse" tiltag med henblik på at ændre ordningen. Når resultaterne af en konsekvensanalyse foreligger i starten af 2008, vil Kommissionen desuden fremsætte lovforslag om de foranstaltninger, Rådet prioriterer højest. Denne meddelelse omhandler de "konventionelle" forslag. Den peger på nogle muligheder, der kan danne grundlag for overvejelserne om de fremtidige retningslinjer og EU-rammer på området.

TILHØRENDE RETSAKTER

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 12. december 2008 om en samordnet strategi til forbedring af bekæmpelsen af momssvig i Den Europæiske Union [KOM(2008) 807 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Meddelelsen fastlægger en kortsigtet handlingsplan for en forbedring af skattesystemerne og skattesamarbejdet med henblik på at forhindre momssvig. Handlingsplanen omfatter foranstaltninger til styrkelse af skattemyndighedernes evne til at forhindre og afsløre momssvig og til at opkræve og inddrive skatter.

Europa-Kommissionen har besluttet at fremsætte foranstaltningerne i tre ”pakker”:

  • lovgivningsmæssigt forslag til forkortelse af tidsfristerne for at fremskynde udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne,
  • forslag om styrkelse af det administrative samarbejde mellem medlemsstaterne, hvilket kræver en ændring af Forordning (EF) nr. 1798/2003,
  • forslag vedrørende bestemte aspekter af bekæmpelsen af momssvig.

Kommissionen skal sikre, at forvaltningen af momssystemet tilpasses til udviklingen i IT-teknologien og opfordre til udveksling af god praksis mellem medlemsstaterne.

Seneste ajourføring: 05.03.2009

Top