Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU's fælles merværdiafgiftssystem (moms)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU's fælles merværdiafgiftssystem (moms)

RESUMÉ AF:

Rådets direktiv 2006/112/EF — EU's fælles merværdiafgiftssystem (moms)

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det kodificerer alle ændringer af det oprindelige sjette momsdirektiv til én enkelt retsakt og tydeliggør derved EU's gældende momslovgivning.

HOVEDPUNKTER

Der pålægges moms på alle transaktioner, der udføres i EU mod vederlag (betaling) af en afgiftspligtig person, dvs. enhver enkeltperson eller ethvert organ, der leverer afgiftspligtige varer og ydelser i forbindelse med sin forretning. Indførslen af enhver af disse personer skal også pålægges moms.

Afgiftspligtige transaktioner omfatter levering af varer og ydelser inden for et enkelt EU-land, erhvervelser af varer inden for EU (varer, der er leveret og afsendt eller transporteret af en virksomhed i et EU-land til en virksomhed i et andet) samt indførsel af varer til EU fra lande udenfor.

Hvad angår stedet for transaktionen finder forskellige regler anvendelse afhængigt af transaktionens art, hvilken type produkt der leveres, og om det involverer transport.

Levering af varer — beskatningsstedet er der, hvor varerne leveres.

Erhvervelse af varer inden for EU — beskatningsstedet er det sted, hvor den part, der erhverver varerne, modtager varerne, dvs. det EU-land, hvor varerne endeligt er placeret efter transport fra et andet EU-land.

Indførsel af varer til EU fra ikke-EU-lande bliver normalt beskattet i det EU-land, hvor de ankommer.

Levering af ydelser — beskatningsstedet er der, hvor ydelserne leveres. Det afhænger ikke kun af arten af den leverede ydelse men også af status for den kunde, der modtager ydelsen. Med henblik på at sikre at ydelsen beskattes det sted, hvor den faktisk forbruges, er der nogle undtagelser til disse almindelige regler, såsom:

ydelser vedrørende fast ejendom

personbefordring

aktiviteter vedrørende kultur, sport, uddannelse og underholdning

restaurationsydelser.

Moms forfalder afhængigt af transaktionens art, f.eks. hvornår varerne eller ydelserne er leveret. Afgiftspligtens indtræden i forbindelse med en erhvervelse inden for EU (køb) er normalt, når varerne erhverves, dvs. når levering af lignende varer i det EU-land, hvor varen erhverves, ville blive anset for at være gennemført. I forbindelse med indførsel til EU er afgiftspligtens indtræden, når varerne bringes ind i et EU-land.

Afgiftsgrundlaget i forbindelse med levering af varer og ydelser samt erhvervelse af varer inden for EU omfatter alle betalinger til leverandøren for leveringen. Hvis varerne indføres, er afgiftsgrundlaget toldværdien. Skatter, told og andre afgifter indgår i afgiftsgrundlaget, men selve momsen, rabatter og nedslag til kunden er undtaget.

Normalsatsen for moms, som alle EU-lande skal pålægge varer og ydelser, er ikke mindre end 15 %. EU-landene må anvende én eller to nedsatte satser på ikke mindre end 5 % på specifikke varer og ydelser, der fremgår af bilag III til direktivet. En række bestemmelser, der fraviger fra disse regler (lavere satser, nedsatte satser på andre varer og ydelser osv.), kan også finde anvendelse under visse betingelser.

Direktivet indeholder nogle undtagelser fra moms. De fleste af dem er undtagelser uden fradragsret, f.eks. finansielle ydelser og forsikringsydelser, lægebehandling eller sociale tjenester. Der findes dog også nogle undtagelser med fradragsret, f.eks. levering af varer inden for EU eller udførsel af varer til et ikke-EU-land. Nogle undtagelser er obligatoriske for EU-landene, mens andre er valgfrie.

En afgiftspligtig person har ret til at fratrække det momsbeløb, der er betalt for varer og ydelser i det EU-land, hvor disse transaktioner bliver udført. Denne momsbelastning kan fratrækkes den forfaldne moms på afgiftspligtige transaktioner, f.eks. indenlandske leveringer af varer og ydelser. Der findes ikke nogen almindelig fradragsret, hvad angår en afgiftsfritaget økonomisk aktivitet, eller hvis den afgiftspligtige person er berettiget til en særlig ordning. I visse tilfælde kan fradrag blive begrænset eller tilpasset.

Direktivet fastsætter afgiftspligtige personers forpligtelser samt forpligtelser for visse ikke-afgiftspligtige personer. Generelt set skal moms betales af enhver afgiftspligtig person, der leverer afgiftspligtige varer eller ydelser. Undtagelser omfatter særlige transaktioner, hvor det er kunden, der betaler moms, f.eks. levering af naturgas og transaktioner, hvor EU-landet kan vælge at udpege kunden til at være betalingspligtig for moms, som f.eks. i forbindelse med visse ydelser, der kan være udsat for svig såsom emissionskvoter (indtil den 31. december 2018).

Direktivet indeholder undtagelser for EU-lande fra de almindelige momsregler, f.eks. for at forebygge visse typer momsunddragelse. Der er også særlige momsordninger udviklet til at reducere papirarbejdet, f.eks. for små virksomheder og landmænd.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Fra den 1. januar 2007.

Se moms på Europa-Kommissionens websted for yderligere oplysninger.

DOKUMENT

Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2006/112/EF

1.1.2007

1.1.2008

EFT L 347 af 11.12.2006, s. 1-118

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 2006/112/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets direktiv 2009/132/EF af 19. oktober 2009 om fastlæggelse af anvendelsesområdet for artikel 143, litra b) og c), i direktiv 2006/112/EF for så vidt angår fritagelse for merværdiafgift ved visse former for endelig indførsel af goder (EUT L 292 af 10.11.2009, s. 5-30)

Rådets direktiv 2008/9/EF af 12. februar 2008 om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold til direktiv 2006/112/EF til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten, men i en anden medlemsstat (EUT L 44 af 20.2.2008, s. 23-28)

Rådets direktiv 2007/74/EF af 20. december 2007 om fritagelse for merværdiafgift og punktafgifter på varer, der indføres af rejsende fra tredjelande (EUT L 346 af 29.12.2007, s. 6-12)

Rådets direktiv 2006/79/EF af 5. oktober 2006 om afgiftsfritagelse ved indførsel af varer i småforsendelser uden erhvervsmæssig karakter fra tredjelande (kodificeret udgave) (EUT L 286 af 17.10.2006, s. 15-18)

Rådets forordning (EF) 1798/2003 af 7. oktober 2003 om administrativt samarbejde vedrørende merværdiafgift og ophævelse af forordning (EØF) nr. 218/92 (EUT L 264 af 15.10.2003, s. 1-11)

seneste ajourføring 15.10.2015

Top