Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fiscalis-programmet (2003-2007)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Fiscalis-programmet (2003-2007)

EU har oprettet et flerårigt fællesskabshandlingsprogram (Fiscalis-programmet) for perioden fra den 1. januar 2003 til den 31. december 2007 for at forbedre afgiftssystemernes virkemåde på det indre marked.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning 2235/2002/EF af 3. december 2002 om et fællesskabsprogram til forbedring af beskatningssystemernes virkemåde i det indre marked (Fiscalis-programmet 2003-2007).[Se ændringsretsakt(er)]

RESUMÉ

Fiscalis-programmet erstatter Matthaeus-Tax-programmet.

Det har følgende formål:

 • at give embedsmændene et godt fælles kendskab til EU-retten, navnlig på afgiftsområdet, og dens gennemførelse i medlemsstaterne;
 • at sikre et reelt, effektivt og vidtfavnende samarbejde mellem medlemsstaterne og mellem medlemsstaterne og Kommissionen;
 • at sikre yderligere forbedring af administrative procedurer under hensyntagen til myndighedernes og skatteborgernes behov gennem udvikling og spredning af bedste administrative praksis.

Desuden har det følgende strategiske formål:

 • at forenkle og modernisere lovgivningen
 • at modernisere administrationen
 • at sikre en ensartet anvendelse af EU-retten
 • at forbedre det administrative samarbejde og bekæmpelsen af svig.

Kommissionen og medlemsstaterne indfører en række kommunikations- og informationsudvekslingssystemer samt håndbøger og vejledninger. Hardware og software samt netforbindelser bør være fælles for alle medlemsstater for at sikre systemkompatibilitet.

Kommissionen og medlemsstaterne tilrettelægger udvekslingsbesøg for embedsmænd af maksimalt seks måneders varighed samt seminarer og bilaterale og multilaterale kontrolforanstaltninger på forsøgsbasis inden for EU's retlige rammer for samarbejde.

Kommissionen og medlemsstaterne indfører en fælles kerne af uddannelsestiltag rettet mod embedsmændene, og når det er hensigtsmæssigt, skal den enkelte medlemsstat lade kurser om afgiftsspørgsmål for egne embedsmænd være åbne for deltagelse af embedsmænd fra samtlige øvrige medlemsstater. Medlemsstaterne tilbyder egne embedsmænd sprogundervisning og anden faglig undervisning, som måtte være nødvendig for deltagelsen i programmet.

Udgifterne til programmet fordeles mellem EU og medlemsstaterne.

De finansielle rammer for programmets gennemførelse for perioden fra den 1. januar 2003 til den 31. december 2007 fastsættes til 44 mio. EUR. De årlige budgetbevillinger godkendes af budgetmyndigheden under hensyntagen til de dertil svarende finansielle overslag.

Kommissionen bistås i udførelsen af de opgaver, der påhviler den, af Det Stående Udvalg for Administrativt Samarbejde vedrørende indirekte skatter (nedsat ved forordning nr. 218/92 (es de en fr)). Hvis de foranstaltninger, som Kommissionen foreslår, ikke er i overensstemmelse med udtalelsen fra udvalget, kan Rådet træffe anden afgørelse inden for en frist på tre måneder.

Programmet evalueres som følger:

 • medlemsstaterne fremsender en foreløbig beretning og en endelig beretning til Kommissionen efter en fastsat tidsplan;
 • Kommissionen forelægger på grundlag af de foreløbige beretninger fra medlemsstaterne Europa-Parlamentet og Rådet en meddelelse om det hensigtsmæssige i at videreføre programmet.

Beslutning 2235/2002/EF er blevet ændret ved beslutning nr. 787/2004/EF, idet referencebeløbene er blevet tilpasset af hensyn til udvidelsen af Den Europæiske Union.

Beslutning nr. 2235/2002/EF er blevet tilpasset ved Rådets forordning (EF) nr. 885/2004 på områderne frie varebevægelser, selskabsret, landbrug, beskatning, almen uddannelse og erhvervsuddannelse, kulturpolitik og audiovisuel politik samt eksterne forbindelser, som følge af Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Beslutning 2235/2002/EF [vedtagelse: fælles beslutningstagning COD/2002/0015]

17.12.2002

-

EUT L 341 af 17.12.2002

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Beslutning nr. 787/2004/EF

20.5.2004

-

EUT L 138 af 30.4.2004

Forordning (EF) nr. 885/2004

1.5.2004

-

EUT L 168 af 1.5.2004

TILHØRENDE DOKUMENTER

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om oprettelse af et fællesskabsprogram til forbedring af beskatningssystemernes virkemåde i det indre marked (Fiscalis 2013-programmet) [KOM/2006/0202 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende] Procedure COD/2006/0076].

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 6. april 2005 om Fællesskabets Told 2013 og Fiscalis 2013-programmer [KOM (2005) 111 endelig udgave - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Kommissionen anfører, at de iværksatte programmer (Told 2007 og Fiscalis 2007-programmet) har været med til at forbedre samarbejdet mellem medlemsstaternes told- og skattevæsener og deres embedsmænd. Indførelsen af tværeuropæiske datanet har medført en bedre toldkontrol på det indre marked og en mere ensartet beskatning af varer og tjenesteydelser på det indre marked i overensstemmelse med medlemsstaternes og Fællesskabets afgiftslovgivning. Kommissionen ønsker derfor at gentage disse programmer og opfordrer til, at to programmer af den nye generation (Fiscalis 2013 og Told 2013) opføres på finansoverslagene for 2007-2013; det samme gælder finansieringen af et nyt edb-system til kontrol med omsætningen af punktafgiftbelagte varer som led i Fiscalis 2013-programmet fra og med 2009.

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 12. november 2003 om "Fiscalis-programmets gennemførelse (1998-2002)" [KOM (2003) 678 endelig - Den Europæiske Unions Tidende C 96 af 21.4.2004].

Denne beretning er udarbejdet i henhold til artikel 12, stk. 3, i beslutning nr. 888/98/EF. Den består af to dele:

 • en del vedrørende gennemførelsen af fælles aktioner (seminarer, udvekslinger, multilateral kontrol og uddannelsesinitiativer)
 • en del vedrørende IT-området.

I første del gøres der rede for de opnåede resultater inden for hvert instrument, deres nytte i programmets regi, de relevante finansielle data og de ønskelige forbedringer. Desuden foretages der en analyse af forbindelserne mellem de trufne foranstaltninger og programmets formelle eller strategiske mål.

I anden del vises resultaterne af og gennemslagskraften for de forskellige edb-applikationer, der finansieres via programmerne, og edb-projekternes forvaltningsværktøjer.

Kommissionens meddelelse af 17. januar 2002 til Europa-Parlamentet og Rådet om det ønskelige i at videreføre et handlingsprogram til forbedring af beskatningssystemerne i det indre marked. [KOM(2002) 10 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

I denne meddelelse foretages en midtvejsvurdering af de tre første års gennemførelse af Fiscalis-programmet. Resultatet er positivt, idet programmet anses for et værdifuldt og uundværligt værktøj til støtte for budgetpolitikken i EU. Ved at udbrede viden og erfaringer har det gjort det muligt at forbedre kontrollen med systemerne inden for indirekte beskatning og bekæmpelse af svig, samtidig med at de ansatte er blevet ansporet til at anvende nye administrative metoder ved at samarbejde med de øvrige skatteforvaltninger. Desuden har programmet bidraget til finansiering af edb-støtteaktioner på EU-plan, som er centralt vigtige instrumenter, når det drejer sig om kontrol med moms og punktafgifter. Programmets videreførelse er derfor nødvendig, ikke kun for at kontrollere moms i EU, men også for at forberede de nye medlemsstaters tiltrædelse.

See also

Yderligere oplysninger kan fås på netstedet for GD for Beskatning og Toldunion (DE) (EN) (FR).

Seneste ajourføring: 04.07.2007

Top