Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-regler om beskatning af alkohol

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU-regler om beskatning af alkohol

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 92/83/EØF — harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer

HVAD ER FORMÅLET MED DETTE DIREKTIV?

Det indeholder Den Europæiske Unions (EU) regler om afgifter på alkohol (ethylalkohol eller ethanol, dvs. den form for alkohol, der anvendes i alkoholholdige drikkevarer) og alkoholholdige drikkevarer, de kategorier af alkohol og alkoholholdige drikkevarer, der er afgiftspligtige, og det grundlag, på hvilket skatten (afgiften) beregnes.

HOVEDPUNKTER

Øl

 • Den afgift, der opkræves pr. enhed øl, er baseret på antallet af hektoliter/Plato-grad* eller hektoliter/virkeligt alkoholindhold (en Plato-grad svarer retligt til 0,4 volumenprocent) af det færdige produkt.
 • EU-landene kan opdele øl i kategorier omfattende højst fire Plato-grader pr. kategori, f.eks. 15o-19o, og kan pålægge al øl inden for en given kategori samme punktafgiftssats pr. hl.
 • Der kan anvendes reducerede punktafgiftssatser for øl, der brygges af små, selvstændige virksomheder, under forudsætning af, at disse satser:
  • ikke anvendes på bryggerier, der producerer mere end 200 000 hl øl om året;
  • ikke ligger mere end 50 % under den normale nationale punktafgiftssats.
 • De reducerede satser skal gælde på samme måde for øl, der leveres til det pågældende land fra små bryggerier i andre EU-lande.
 • Reducerede satser, der kan ligge under minimumssatsen, kan anvendes på svagere øl, dvs. øl med et maksimal alkoholindhold på 2,8 % vol.

Vin og andre gærede drikkevarer

 • Den afgift, der opkræves på ikkemousserende vin og mousserende vin og andre gærede drikkevarer og mellemprodukter (f.eks. portvin og sherry), er baseret på antallet af hektoliter af det færdige produkt.
 • EU-landene skal opkræve afgifterne på grundlag af samme afgiftssats inden for hver kategori af drikkevarer.
 • En reduceret punktafgiftssats kan anvendes på alle typer af vin og andre gærede drikkevarer (undtagen øl) med et maksimalt alkoholindhold på 8,5 % vol.
 • EU-landene kan anvende en reduceret enhedssats for mellemprodukter med et maksimalt alkoholindhold på 15 % vol., hvis denne sats:
  • ikke ligger mere end 40 % under den normale nationale sats
  • ikke er lavere end den normalsats, der gælder for ikkemousserende vine og andre ikkemousserende gærede drikkevarer.

Spiritus

 • Den afgift, der opkræves af ren alkohol og spiritusholdige drikkevarer, er baseret på hektoliter ren alkohol målt ved en temperatur på 20oC.
 • Der kan anvendes reducerede satser på ethylalkohol (ethanol), der fremstilles af små destillerier; dog kan dette ikke ligge mere end 50 % under den normale nationale punktafgiftssats.
 • EU-landene skal anvende sådanne reducerede satser på tilsvarende måde på ethanol, der stammer fra små destillerier i andre EU-lande.
 • Inden for visse grænser kan reducerede satser også anvendes på spiritus med et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen på højst 10 % vol. samt fransk rom og græsk ouzo.

Undtagelser

De produkter, der er omfattet af dette direktiv, er fritaget for punktafgift, hvis de er:

 • denatureret* i overensstemmelse med kravene i et EU-land
 • denatureret og til brug for fremstillingen af produkter, som ikke er bestemt til konsum
 • anvendes til at fremstille eddike, medicin eller fødevarearomaer.

Liste over punktafgifter

Europa-Kommissionen offentliggør to gange årligt en fuldstændig liste over de punktafgiftssatser, der er gældende i EU-landene.

Mulig revision af direktiv 92/83/EØF

 • For at vurdere, om direktiv 92/83/EØF er stadig egnet til formålet, har Kommissionen foretaget en evaluering i henhold til REFIT (programmet for målrettet og effektiv regulering). REFIT er et program til evaluering af EU-lovgivningen — med henblik på at fastlægge den administrative byrde, manglende overensstemmelse, mangler og ineffektive foranstaltninger — og formulering af de nødvendige forslag til opfølgning på resultaterne. Den endelige eksterne evalueringsrapport er nu offentliggjort.
 • I oktober 2016 offentliggjorde Kommissionen en rapport til evaluering af direktiv 92/83/EØF og et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene (samt et resumé af sidstnævnte).

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 10. november 1992. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning inden den 31. december 1992.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Plato-grad: Antal Plato-grader angiver vægtprocenten af den oprindelige ekstrakt pr. 100 g øl. Denne værdi beregnes ud fra den faktiske ekstrakt og alkohol indeholdt i det færdige produkt.

Denatureret alkohol: ethylalkohol gjort uegnet til at drikke ved at tilsætte et eller flere kemikalier.

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer (EFT L 316 af 31.10.1992, s. 21-27)

Efterfølgende ændringer til direktiv 92/83/EØF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets direktiv 92/84/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer (EFT L 316 af 31.10.1992, s. 29-31)

Rapport fra Kommissionen til Rådet om evalueringen af Rådets direktiv 92/83/EØF om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer (COM (2016) 676 final af 28.10.2016)

Kommissionens arbejdsdokument — Resumé af evalueringen, der ledsager dokumentet — Rapport fra Kommissionen til Rådet om evalueringen af Rådets direktiv 92/83/EØF om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer (SWD (2016) 336 final af 28.10.2016)

Kommissionens arbejdsdokument — Resumé af evalueringen, der ledsager dokumentet — Rapport fra Kommissionen til Rådet om evalueringen af Rådets direktiv 92/83/EØF om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer (SWD (2016) 337 final af 28.10.2016)

seneste ajourføring 28.11.2016

Top