Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Generel ordning, oplægning og omsætning af punktafgiftspligtige varer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Generel ordning, oplægning og omsætning af punktafgiftspligtige varer

Dette direktiv harmoniserer på EU-plan den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer for derved at sikre fri omsætning heraf.

DOKUMENT

Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Dette direktiv konsoliderer direktiverne om en ordning for punktafgiftspligtige varer og andre indirekte afgifter, bortset fra moms og afgifter indført af Fællesskabet.

Direktivet "Definition af det geografiske område", hvorpå disse direktiver og andre særlige direktiver om punktafgiftssatserne og -strukturen finder anvendelse.

Direktiverne finder anvendelse på mineralolier, alkohol, alkoholholdige drikkevarer og forarbejdede tobaksvarer. Disse varer kan pålægges andre former for indirekte beskatning, der har et specifikt formål.

Medlemsstaterne bevarer retten til at indføre eller opretholde indirekte beskatning af andre varer end de ovenfor nævnte, forudsat at en sådan beskatning ikke giver anledning til formaliteter i forbindelse med grænsepassage.

Landet, hvori punktafgiften forfalder til betaling:

  • varer, der er overgået til forbrug i en medlemsstat, og som oplægges til erhvervsmæssige formål i en anden medlemsstat, punktafgiftsbeskattes i den medlemsstat, hvori varerne oplægges
  • varer, der købes af privatpersoner til eget brug, og som de selv medfører, beskattes i den medlemsstat, hvor varerne er købt. Der er blevet fastsat forskellige kriterier, således at privatpersoner kan bevise, at deres køb er beregnet til privat brug
  • varer, der købes af personer, der ikke er godkendte oplagshavere eller registreret eller ikke-registreret erhvervsdrivende, og som af sælgeren eller på hans vegne direkte eller indirekte forsendes eller transporteres, beskattes i bestemmelsesmedlemsstaten.

Hver medlemsstat fastsætter sine egne bestemmelser om fremstilling, forarbejdning og oplægning af punktafgiftspligtige varer med forbehold af bestemmelserne i disse direktiver. Når punktafgiften ikke er erlagt, er fremstilling og oplægning af varer underkastet kontrol, der finder sted som led i ordningen om afgiftsoplag.

Dette direktiv fastlægger proceduren i forbindelse med omsætning af varer, der er omfattet af disse direktiver, og som er underlagt en suspensionsordning: Der er indført en ordning, hvorefter medlemsstaternes skattemyndigheder skal have underretning fra de erhvervsdrivende, der afsender eller modtager vareleverancer. Informationsordningen er baseret på et administrativt eller handelsmæssigt ledsagedokument.

Ved forsendelse af punktafgiftspligtige varer, der er overgået til forbrug i en medlemsstat, til samme medlemsstat gennem en anden medlemsstats område, bør dette ledsagedokument benyttes.

De oplysninger, der er indeholdt i de eksemplarer af ledsagedokumentet, der skal sendes til de kompetente myndigheder i afgang- og bestemmelsesmedlemsstaten, kan ekspederes elektronisk.

Dokumenterne ved intern forsendelse samt TIR- eller ATA-carneter gør det ud for ledsagedokumenter, når der er tale om punktafgifter.

Sikkerhedsstillelse er obligatorisk med henblik på dækning af de risici, der er forbundet med salg af varer på tværs af landegrænserne. Medlemsstaterne kan fastsætte bestemmelser med henblik på at dække de risici, der er forbundet med fremstilling og oplægning af disse varer.

Afsenderen kan under visse betingelser ændre navnet og adressen på den modtager, der er anført i ledsagedokumentet.

Dersom afgiftspligtige varer under en suspensionsordning forsendes hyppigt og regelmæssigt, kan medlemsstaterne benytte en forenklet procedure.

De væbnede styrker og internationale organisationer har ret til at modtage varer under ordningen med suspension af punktafgifter, forudsat at ledsagedokumentet er vedlagt en fritagelsesattest.

Små vinproducenter kan opnå dispensation fra visse forpligtelser i forbindelse med den generelle punktafgiftsordning.

Der er nedsat et punktafgiftsudvalg, der skal undersøge de EF-bestemmelser, der er nødvendige for gennemførelsen af punktafgiftsbestemmelserne.

Direktiv 92/12/EF ophæves med virkning fra 1. april 2010 og erstattes af direktiv 2008/118/EF.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 92/12/EØF

6.3.1992

1.1.1993

EFT L 76 af 23.3.1992

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 92/108/EØF

28.12.1992

31.12.1992

EFT L 390 af 31.12.1992

Direktiv 94/74/EF

20.1.1995

1.7.1995

EFT L 365 af 31.12.1994

Direktiv 96/99/EF

1.1.1997

1.1.1997

EFT L 8 af 11.1.1997

Direktiv 2000/44/EF

1.7.2000

1.7.2000

EFT L 161 af 1.7.2000

Direktiv 2000/47/EF

31.7.2000

-

EFT L 193 af 29.7.2000

Direktiv EF nr. 807/2003

5.6.2000

-

EUT L 122 af 16.5.2003

Direktiv 2004/106/EF

24.12.2004

29.6.2005

EUT L 359 af 4.12.2004

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 2. april 2004 vedrørende anvendelsen af artikel 7 til 10 i direktiv 92/12/EØF [KOM(2004) 227 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1152/2003/EF af 16. juni 2003 om edb-mæssig registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser [Den Europæiske Unions Tidende L 162 af 01.07.2003].

Beslutningen indfører et edb-system til registrering og kontrol af bevægelserne af punktafgiftspligtige varer (mineralolier, alkohol, alkoholholdige drikkevarer og forarbejdede tobaksvarer). Edb-systemet skal dels muliggøre elektronisk fremsendelse af det administrative ledsagedokument, der udfyldes af afsenderen ved forsendelse af de pågældende varer, og forbedre kontrollen heraf og dels forbedre det indre markeds funktion ved at forenkle omsætningen inden for Fællesskabet af varer under ordningen med suspension af punktafgifter og ved at give medlemsstaterne mulighed for at overvåge varernes bevægelser i realtid og i givet fald foretage den nødvendige kontrol. Aktiviteterne til iværksættelse af edb-systemet påbegyndes senest tolv måneder efter beslutningens ikrafttræden.

Kommissionens forordning (EF) nr. 31/96 af 10. januar 1996 om attest for punktafgiftsfritagelse [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 8 af 11.1.1996].

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3649/92 af 17. december 1992 om et forenklet ledsagedokument med henblik på omsætning inden for Fællesskabet af punktafgiftspligtige varer der er overgået til forbrug i afgangsmedlemsstaten [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 369 af 18.12.1992].

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2719/92 af 11. september 1992 om det administrative ledsagedokument ved omsætning af punktafgiftspligtige varer under afgiftssuspensionsordninger [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 276 af 19.9.1992].

Seneste ajourføring: 29.07.2009

Top