Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
En europæisk kulturdagsorden i en stadig mere globaliseret verden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

En europæisk kulturdagsorden i en stadig mere globaliseret verden

Kommissionen foreslår en ny europæisk kulturdagsorden, der skal kunne tage udfordringerne op i en globaliseret verden. Den nye europæiske strategi skal styrke det kulturelle samarbejde i EU med fokus på en række konkrete forslag, der skal føre til virkeliggørelsen af en række fælles mål.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 10. maj 2007 om en europæisk kulturdagsorden i en stadig mere globaliseret verden [KOM(2007) 242 endelig – ikke offentliggjort i EUT].

RESUMÉ

Kultursektoren spiller en afgørende rolle i kraft af sine udbredte sociale, økonomiske og politiske forgreninger. Derfor har kulturen en central plads i den europæiske integrationsproces.

I lyset af dette og på baggrund af resultaterne af en onlinehøring af aktørerne i kultursektoren foreslår Kommissionen en ny europæisk kulturdagsorden som fokuserer på et begrænset antal mål. For at arbejde frem mod disse mål foreslår Kommissionen også en ny ordning for samarbejde med og mellem landene i Den Europæiske Union (EU), andre forvaltningsniveauer og civilsamfundet.

Målene for den nye europæiske kulturdagsorden fordeler sig på tre prioriterede områder:

Kulturel mangfoldighed og interkulturel dialog

Der bør gøres mere for at fremme åbenhed og udvekslinger mellem kulturer. I dette perspektiv tager den nye kulturdagsorden sigte på at fremme:

 • mobiliteten for kunstnere og beskæftigede i kultursektoren og udbredelse af enhver form for kunstneriske udtryk
 • styrkelsen af tværkulturelle kompetencer og interkulturel dialog ved at udvikle færdigheder, der hører til nøglekompetencerne for livslang uddannelse, som f.eks. kulturel bevidsthed og udtryksevne og evne til at udtrykke sig på fremmedsprog.

Fremme af kreativiteten som led i Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse

Kultursektoren bidrager til at skabe dynamik i den europæiske økonomi og til at forbedre EU's konkurrenceevne. For eksempel beskæftiger kultursektoren næsten fem millioner mennesker i EU. Kommissionen foreslår i denne sammenhæng at opstille følgende mål:

 • fremme af kreativiteten inden for uddannelse og integrering af denne dimension i de livslange uddannelsestiltag
 • styrkelse af kultursektorens organisatoriske færdigheder ved at fokusere på iværksætterkultur og undervisning i forvaltning (innovative finansieringskilder, inddragelse af den europæiske dimension i kommercielle aktiviteter osv.)
 • udvikling af effektive partnerskaber mellem kultursektoren og andre sektorer (ikt, forskning, turisme, arbejdsmarkedets parter osv.) med henblik på at øge virkningerne af kulturinvesteringerne.

Kulturen som et afgørende element i EU's eksterne forbindelser

I tråd med Unesco-konventionen om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed, som EU og de fleste af dens lande har ratificeret, foreslår den nye kulturdagsorden at styrke den kulturelle dimension som afgørende element i EU's forbindelser med tredjelande. Dette mål ledsages af flere forskellige foranstaltninger med henblik på:

 • at fortsætte en politisk dialog på kulturområdet og fremme kulturudveksling mellem EU og ikke-EU-lande
 • at fremme adgangen til verdensmarkederne for kulturgoder og -tjenester fra udviklingslande via aftaler om fortrinsbehandling eller handelsrelaterede bistandsforanstaltninger
 • at tilvejebringe finansiel og teknisk bistand (bevarelse af kulturarven, støtte til kulturelle aktiviteter over hele verden) ved at trække på eksterne forbindelser
 • at tage højde for den lokale kultur i alle projekter, som EU finansierer
 • at styrke EU's deltagelse i internationale organisationers arbejde på det kulturelle område og i FN's "Alliance of Civilisations"-initiativ.

Arbejdsmetoder

Kommissionen ønsker at forfølge sine mål gennem en struktureret dialog med kultursektoren, fra den enkelte udøvende eller skabende kunstner til kultursektoren selv. I denne hensigt lægger Kommissionen særlig vægt på:

 • at identificere samtlige aktører i kultursektoren
 • at tilrettelægge et "kulturforum", der samler alle disse aktører
 • at aktørerne i kultursektoren får mulighed for at give deres mening til kende på europæisk plan
 • at udbygge en dialog med arbejdsmarkedets parter i kultursektoren
 • at tilføre de offentlige debatter i Europa en kulturel dimension, bl.a. ved hjælp af Kommissionens faste repræsentationer.

Den nye kulturstrategi såvel som alle de foreslåede foranstaltninger bygger på et tættere samarbejde mellem EU og dens lande gennem den åbne koordinationsmetode. Det er ligeledes hensigten med strategien at udvikle en struktureret dialog med kultursektoren.

Den nye europæiske kulturdagsorden suppleres med andre aktioner med tilknytning til kultursektoren, som f.eks. det europæiske år for interkulturel dialog 2008.

Kontekst

EU har allerede gennemført flere aktioner på kulturområdet som f.eks. programmerne ”Kultur”, Europa for Borgerne og MEDIA.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om gennemførelsen af den europæiske kulturdagsorden [KOM(2010) 390 endelig udg. – Ikke offentliggjort i EU-Tidende].

I nærværende rapport gennemgås de fremskridt, der er sket på europæisk og nationalt niveau i retning af den europæiske kulturdagsordens mål, samt de første erfaringer med de nye arbejdsmetoder.

Promoveringen af den kulturelle mangfoldighed og den tværkulturelle dialog har omfattet diverse emner og aktioner, for eksempel:

 • det europæiske år for interkulturel dialog (2008), som igangsatte nye nationale politikker og strukturer og en politisk aftale på EU-niveau
 • Kommissionens meddelelse i 2008 om flersprogethed, som sigter mod at gøre sproglig mangfoldighed til et aktiv
 • kulturadgang via digitalisering, til hvilket formål Europeana blev iværksat i 2008, samt via et forslag om en europæisk kulturarvs-etiket.

Flere tiltag blev gjort for at fremme kultur som en katalysator for kreativitet, for eksempel:

 • det europæiske år for kreativitet og innovation (2009), som så på, hvordan kultur kan generere økonomisk og social innovation
 • undersøgelser af, hvordan kultur påvirker kreativitet, af iværksættertrang i kulturelle og kreative foretagender og af kulturens bidrag til lokal og regional udvikling
 • 2010-grønbogen om frigørelse af potentialet i kulturelle og kreative foretagender.

Promoveringen af kultur i forbindelse med EU’s eksterne relationer har fået øget fremdrift efter vedtagelsen af dagsordenen, blandt andet ved:

 • en ny Euromed-strategi, som er under udarbejdelse
 • betydelige tiltag for at genoprette kulturarv i EU-kandidatlande, blandt andet via civilsamfundsfaciliteten i instrumentet for førtiltrædelsesbistand (IPA)
 • et kulturprogram for det østlige partnerskab, som skal påbegyndes i 2010
 • en proces, som blev påbegyndt i 2009, for at styrke kulturens rolle i udviklingspolitikker
 • MEDIA Mundus-programmet (2011-13), som efterfølger det forberedende tiltag MEDIA International.

De første erfaringer med den åbne koordinationsmetode viser, at den generelt er et effektivt værktøj til samarbejde på kulturområdet. Den har imidlertid ikke været i brug længe nok til, at man kan drage dyberegående konklusioner. I fremtiden må samarbejdet forstærkes med tilpassede arbejdsmetoder. Den strukturerede dialog på kulturområdet foregår via temaplatforme i europæiske sammenslutninger og det europæiske kulturforum. Temaplatformene har navnlig været gavnlige til at forstærke dialogen inden for området. Ikke desto mindre skal der gøres en større indsats for at opnå en mere fokuseret dialog med borgersamfundet i fremtiden.

See also

 • Europa-Kommissionens generaldirektorat for uddannelse og kulturs websted for den europæiske kulturdagsorden (DE) (EN) (FR)

Seneste ajourføring: 14.10.2010

Top