Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programmet Kultur (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Programmet Kultur (2007-2013)

Med denne afgørelse oprettes et instrument for finansiering og planlægning af samarbejdet på kulturområdet for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013. Der er fastlagt et budget på 400 mio. EUR til at fremme samarbejdet på kulturområdet mellem kulturformidlere i EU-landene eller i de ikke-EU-lande, som deltager i programmet. Programmet Kultur har til formål at støtte kulturelle samarbejdsprojekter, organer, der er aktive på europæisk plan på kulturområdet, samt indsamling og formidling af informationer vedrørende kulturelt samarbejde.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1855/2006/EF af 12. december 2006 om oprettelse af kulturprogrammet (2007-2013) [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Det overordnede mål for programmet Kultur er i lighed med de tidligere programmer at øge europæernes bevidsthed om, at de tilhører et fælles kulturelt område for at fremme borgernes oplevelse af at tilhøre et fælles europæisk samfund.

Tre mål

Programmet er baseret på følgende tre mål, som vejer tungt, når det gælder de fordele, som en samlet indsats på EU-plan indebærer:

 • fremme af den tværnationale mobilitet blandt personer, der arbejder i kultursektoren
 • fremme af tværnational udbredelse af kunstværker og kunstneriske og kulturelle frembringelser
 • fremme af den tværkulturelle dialog.

For at kunne få støtte fra Den Europæiske Union (EU) skal projekterne opfylde et eller flere af disse mål.

Tre indsatsområder

For at virkeliggøre disse mål fastlægger Kommissionen tre indsatsområder, som opfylder forskellige behov:

 • Støtte til kulturaktioner. I denne afgørelse er der fastsat tre former for kulturaktioner, hvortil der kan ydes støtte fra EU:
 • Støtte til organer, der er aktive på europæisk plan på kulturområdet. Støtten ydes til organer, som har en reel EU-dimension, eller hvis aktiviteter dækker mindst syv europæiske lande. Der ydes støtte til organisationer, som påtager sig en repræsentativ funktion på EU-plan, som indsamler eller formidler information med henblik på at lette det grænseoverskridende kultursamarbejde i EU, eller som deltager i kultursamarbejdsprojekter eller optræder som ambassadører for europæisk kultur. Støtten tildeles på grundlag af årlige indkaldelser af forslag.
 • Støtte til analyser, indsamling og formidling af information samt til maksimering af virkningen af projekter inden for kultursamarbejde. Støtten har til formål at øge mængden og kvaliteten af information og data om kultursamarbejdet og kulturpolitikudviklingen på EU-plan samt at fremme udbredelsen heraf f.eks. via Internettet. Støtten har også til formål at sikre en målrettet, effektiv og brugernær udbredelse af praktiske oplysninger om programmet, og med dette formål for øje oprettes en række kulturkontaktpunkter. Kulturkontaktpunkterne har til opgave at gøre PR for programmet, at fremme adgangen til programmet og tilskynde så mange professionelle og andre aktører på kulturområdet som muligt til at deltage i programaktiviteterne og at sikre en konstant forbindelse til de forskellige institutioner, som støtter kultursektoren i EU-landene.

Et enklere program

Kommissionen overdrager forvaltningen af programmet til Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur og indfører forenklede bestemmelser af hensyn til støttemodtagerne. Kommissionen ønsker at forenkle ansøgningsskemaerne og gøre tildelingsproceduren klarere. Endelig ønsker Kommissionen under hensyn til de gældende finansielle bestemmelser at gøre brug af proportionalitetsprincippet.

Forebyggelse af svig

Kommissionen fortsætter med at anvende en revisionsordning, som gør det muligt at kontrollere, hvordan støtten bliver brugt, og anmoder tilskudsmodtagerne om at opbevare alle udgiftsbilag i en periode på fem år. Kommissionen har ligeledes adgang til modtagerens kontorlokaler og til alle nødvendige oplysninger. Resultaterne af disse revisioner kan i givet fald føre til, at Kommissionen træffer beslutning om inddrivelse. Revisionsretten og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) har samme rettigheder som Kommissionen.

Samarbejde med ikke-EU-lande

På visse betingelser er programmet er åbent for deltagelse af følgende lande:

 • de ikke-EU-lande, som deltager i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) dvs. Island, Norge og Liechtenstein
 • de kandidatlande, som i samarbejde med EU har udarbejdet en førtiltrædelsesstrategi
 • landene i det vestlige Balkan.

Programmet er ligeledes åbent for deltagelse af andre ikke-EU-lande, som har indgået associerings- eller samarbejdsaftaler med EU indeholdende bestemmelser om samarbejde på det kulturelle område.

Forvaltning, finansieringsramme og evaluering

Kommissionen bistås af et udvalg. De fleste gennemførelsesforanstaltninger, og særligt til støtte for kulturaktioner, skal vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren.

Den oprindeligt foreslåede finansieringsramme for perioden 2007-2013 andrager 400 mio. EUR. Rent vejledende fordeles budgettet på følgende måde:

 • ca. 77 % i støtte til kulturaktioner;
 • ca. 10 % i støtte til organer;
 • ca. 5 % i støtte til analyser samt indsamling og formidling af informationer;
 • ca. 8 % til programmets forvaltning.

Midtvejs i perioden og ikke senere end 31. december 2010 udsender Kommissionen den første midtvejsrapport med evaluering af programmet. Rapporten efterfølges af en meddelelse om programmets videre forløb senest 31. december 2011. Kommissionens endelige evalueringsrapport skal foreligge senest 31. december 2015.

Kontekst

Artikel 167 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er retsgrundlaget for EU’s indsats på kulturområdet. Denne artikel tager sigte på at fremme den kulturelle mangfoldighed under hensyntagen til subsidiaritetsprincippet og fremhæve den fælles kulturarv. Programmet Kultur er blevet vedtaget på dette retsgrundlag, og programmet afløser programmet "Kultur 2000" og de tidligere programmer «Raphaël», «Ariane», og «Kaleidoscope».

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse nr. 1855/2006/EF

28.12.2006 – 31.12.2013

-

EUT L 372 af 27.12.2006

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse nr. 1352/2008/EF

25.12.2008 – 31.12.2013

-

EUT L 348 af 24.12.2008

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 10. januar 2011 – Midtvejsevalueringsrapport om gennemførelsen af kulturprogrammet [KOM(2010) 810 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 12.04.2011

Top