Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europa for Borgerne (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Europa for Borgerne (2007-2013)

Denne beslutning fastlægger programmet "Europa for borgerne" for perioden 2007-2013. Programmet skal med visse foreslåede ændringer videreføre de aktiviteter, der blev igangsat under programmet 2004-2006. For at sikre, at borgerne involveres aktivt i den europæiske integrationsproces, fremsætter denne beslutning forslag om at skabe de betingelser, der kan samle Europas befolkning og styrke den europæiske identitetsfølelse.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1904/2006/EF af 12. december 2006 om programmet "Europa for Borgerne" til fremme af et aktivt medborgerskab i Europa (2007-2013) [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Med henblik på aktivt at involvere befolkningen i den europæiske integrationsproces skal programmet fremme samarbejde mellem borgerne og medborgerorganisationer i de forskellige lande. De kan på den måde mødes og igangsætte aktiviteter i en europæisk kontekst, der respekterer deres forskelligartethed.

Før offentliggørelse af denne beslutning har Kommissionen foretaget en omfattende offentlig høring fra december 2004 til februar 2005 og herefter afholdt et rådgivende forum den 3. og 4. februar 2005. Online høringen modtog over 1000 svar, hvoraf de 700 kom fra organisationer og ca. 300 fra enkeltpersoner. Dette program for perioden 2007-13 viderefører EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa (2004-2006).

Mål

Programmet bidrager til følgende generelle mål:

 • at give borgerne mulighed for at indgå i et samspil med hinanden og være med til at opbygge et stadig mere integreret Europa, der er demokratisk og globalt orienteret, forenet i og beriget af sin kulturelle mangfoldighed
 • at udvikle en følelse af europæisk identitet, der bygger på fælles værdier, historie og kultur
 • at skabe en følelse af ejerskab i forhold til Den Europæiske Union blandt borgerne
 • at fremme tolerance og gensidig forståelse mellem de europæiske borgere og respektere og fremme den kulturelle og sproglige mangfoldighed og samtidig bidrage til dialogen mellem kulturer.

Programmets specifikke mål er:

 • at bringe folk fra lokalsamfund i hele Europa sammen, så de kan dele og udveksle erfaringer, synspunkter og værdier, lære af historien og skabe fremtiden
 • at fremme aktioner, debatter og overvejelser om medborgerskab i Europa og demokrati gennem samarbejde inden for civilsamfundets organisationer på europæisk plan
 • at bringe Europa tættere på sine borgere ved at fremme Europas værdier og resultater og samtidig bevare erindringen om fortiden
 • at fremme interaktionen mellem borgerne og civilsamfundets organisationer fra alle deltagerlandene ved at bidrage til dialog mellem kulturer og fremhæve både Europas mangfoldighed og dets enhed med særlig vægt på aktiviteter med borgere fra medlemsstaterne, der for nylig er tiltrådt EU.

Programmets målsætninger skal udmøntes i fire typer aktioner:

Aktion 1: "Aktive borgere for Europa"

Denne aktion involverer borgerne direkte gennem venskabsbysamarbejder og borgerprojekter til debat af europæiske emner og udvikling af gensidig forståelse gennem direkte deltagelse. For at opnå bedre venskabsbysamarbejde og borgerprojekter er det også nødvendigt at udvikle støtteforanstaltninger, der går ud på at udveksle bedste praksis, at samle de erfaringer, de interesserede parter på lokalt og regionalt plan har gjort, herunder offentlige myndigheder, og at udvikle nye færdigheder, f.eks. gennem uddannelse. Retningsgivende skal mindst 45 % af det samlede budget, der afsættes til programmet, anvendes til denne aktion.

Aktion 2: "Et aktivt civilsamfund i Europa"

Ca. 31 % af det samlede budget, der afsættes til programmet, anvendes til denne aktion, der omfatter:

 • strukturstøtte til forskningsinstitutioner for offentlig europæisk politik (tænketanke)
 • strukturstøtte til civilsamfundets organisationer på europæisk plan
 • støtte til projekter, der iværksættes på initiativ af civilsamfundets organisationer på lokalt, regionalt og nationalt plan.

Aktion 3: "Sammen for Europa"

Ca. 10 % af det samlede budget, der afsættes til programmet, anvendes til denne aktion, der støtter:

 • arrangementer med stor synlighed såsom højtideligheder til minde om historiske begivenheder, festligholdelse af europæiske præstationer, kunstneriske arrangementer og europæiske konferencer
 • undersøgelser, rundspørger og meningsmålinger
 • oplysnings- og formidlingsinstrumenter.

Aktion 4: "Aktiv europæisk erindring"

Ca. 4 % af det samlede budget, der afsættes til programmet, anvendes til denne aktion, der omfatter projekter til bevaring af en aktiv europæisk erindring: Det er primært projekter til bevarelse af de vigtigste steder og arkiver med tilknytning til deportationer og tidligere koncentratonslejre og mindehøjtideligheder for ofrene for masseudryddelser og massedeportationer, der fandt sted under de nazistiske og stalinistiske regimer.

Deltagelse

Programmet er åbent for deltagelse af følgende lande i overensstemmelse med de generelle vilkår og betingelser for deres deltagelse i EU-programmer:

 • Medlemsstaterne
 • EFTA-lande, der er parter i EØS-aftalen
 • kandidatlande, der nyder godt af en førtiltrædelsesstrategi
 • landene på det vestlige Balkan.

Programmet gælder for følgende:

 • lokale myndigheder og organisationer
 • forskningsinstitutioner for offentlig europæisk politik (tænketanke)
 • borgergrupper og andre civilsamfundsorganisationer såsom ikke-statslige organisationer, platforme, netværk, foreninger, sammenslutninger, fagforeninger, uddannelsesinstitutioner og organisationer inden for frivilligområdet eller amatørsport.

Ledelse, budget og evaluering

Kommissionen bistås af et udvalg og skal vedtage de fleste gennemførelsesforanstaltninger i overensstemmelse med ledelsesproceduren. Herunder forstås beslutninger om udvælgelse i forbindelse med driftstilskud, flerårige venskabsbyaftaler og arrangementer med stor synlighed. Med hensyn til andre udvælgelsesbeslutninger er Kommissionen forpligtet til at informere udvalget og Europa-Parlamentet om de trufne beslutninger. Det foreslåede budget til gennemførelse af programmet er 215 millioner euro. Ca. 10 % af det samlede tildelte budget dækker administrationsomkostninger.

Kommissionen udsender en midtvejsevalueringsrapport om gennemførelsen af programmet senest den 31. december 2010. En meddelelse om videreførelse af programmet skal foreligge senest 31. december 2011. Ex-post evalueringsrapporten skal udsendes senest den 31. december 2015.

Referencer

Dokument

Ikrafttrædelsesdato – Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse nr. 1904/2006/EF

1.1.2007 – 31.12.2013

-

EUT L 378 af 27.12.2006

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato – Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse nr. 1358/2008/EF

31.12.2008 – 31.12.2013

-

EUT L 350 af 30.12.2008

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen af 9. marts 2004 - At give borgerskabsbegrebet reelt indhold: fremme af europæisk kultur og mangfoldighed gennem ungdoms- og kulturprogrammer, audiovisuelle programmer og programmer for borgernes deltagelse [KOM(2004) 154 endelig – Den Europæiske Unions Tidende C 122 af 30.4.2004].

See also

 • Yderligere information findes på Europa-Kommissionens netsted: Medborgerskab (DE) (EN) (FR)

Seneste ajourføring: 27.01.2009

Top