Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europæisk Kulturhovedstad

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europæisk Kulturhovedstad

Arrangementet "Europæisk kulturhovedstad" giver de europæiske byer mulighed for at præsentere et etårigt kulturprogram, der sætter fokus på righoldighed, mangfoldighed og fælles kendetegn i de europæiske kulturer.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1622/2006/EF af 24. oktober 2006 om en fællesskabsaktion vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2007-2019.

RESUMÉ

Denne afgørelse opretter fællesskabsaktionen ”Den Europæiske Kulturhovedstad” og fastlægger proceduren for udvælgelse af byer til titlen i perioden 2013-2019, samt for den overvågning af forberedelserne, der foretages frem til aktionens start.

Kulturprogrammet og dets europæiske dimension

Kandidatbyernes oplæg skal omfatte et kulturprogram med en europæisk dimension, der skal tage udgangspunkt i målsætningerne for det kulturelle samarbejde fastlagt i artikel 167 i traktaten om Den Europæiske Unions (EU) Funktionsmåde. Programmet skal opfylde en række kriterier, der opdeles i to kategorier:

  • "Den europæiske dimension" består i at fremme samarbejdet mellem kulturelle aktører på alle niveauer. Programmet skal også fremhæve værdien af kulturel mangfoldighed i Europa og de fælles elementer i de europæiske kulturer.
  • "By og borgere" har som formål at skabe interesse for aktionen blandt borgerne i hele EU og styrke byens langsigtede kulturelle udvikling.

Programmet er normalt af 1 års varighed. Kommissionen kan belønne kvaliteten i de forelagte programmer ved at tildele den pågældende by Melina Mercouri prisen, der finansieres af "Kultur" programmet.

Udvælgelsesprocessen

Alle EU-lande kan blive udnævnt i kronologisk orden i perioden 2007-2019. Fra 2011 udvælges to EU-lande hvert år.

Processen til udvælgelse omfatter fire trin:

  • Indsendelse af ansøgninger: De pågældende EU-lande offentliggør en indkaldelse af ansøgninger senest seks år før den pågældende aktions start. De interesserede byer har ti måneder fra denne dato til at indsende deres ansøgninger.
  • Foreløbig udvælgelse: Senest fem år inden aktionens start indkaldes juryen til møde for at vurdere ansøgningerne og foreslå en liste over byer, der inviteres til at deltage i den videre udvælgelse. Juryen består af tretten eksperter, hvoraf syv er udnævnt for tre år af Eurpa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Regionsudvalget. De seks øvrige medlemmer vælges af de pågældende EU-lande.
  • Den endelige udvælgelse: Ni måneder efter det første udvælgelsesmøde mødes juryen igen og vurderer de indstillede byers programmer, der er beskrevet i detaljer, og juryen anbefaler én af byerne som europæisk kulturhovedstad. På dette tidspunkt fremlægger juryen en rapport til det pågældende EU-land og Kommissionen, hvor den ligeledes anbefaler den valgte by.
  • Udpegelse: Fire år inden aktionens start skal de to EU-lande udvalgt for det pågældende år præsentere én bys ansøgning for EU-institutionerne på baggrund af juryens anbefalinger. Rådet udpeger nu officielt en by til europæisk kulturhovedstad i hvert af de to pågældende EU-lande.

Overvågningsfasen

Eksperter udpeget af institutionerne bistår de udvalgte kulturhovedstæder i gennemførelsen af deres programmer, særligt med hensyn til at garantere den europæiske merværdi.

En midtvejsevaluering af programmerne for den europæiske kulturhovedstad finder sted to år før aktionens start, og her gøres status på forberedelserne og den europæiske dimension.

En endelig overvågning finder sted senest otte måneder før aktionens start, og her evaluerer eksperterne forberedelserne. De fremsender til Kommissionen og de pågældende byer en endelig overvågningsrapport med deres konklusioner og anbefaling af, hvorvidt Melina Mercouri prisen skal uddeles.

Kontekst

Aktionen ”Den Europæiske Kulturhovedstad” blev lanceret af Ministerrådet den 13. juni 1985 og har udviklet sig til en af EU's mest populære aktioner. På grund af den høje grad af borgerdeltagelse og aktionens kulturelle og socioøkonomiske effekt konkurrerer et stigende antal byer om titlen hvert år. Proceduren til udpegelse af Den Europæiske Kulturhovedstad er blevet ændret for dermed at gøre den mere effektiv og tilpasse den til behovene i det udvidede EU.

Referencer

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse nr. 1622/2006/EF

23.11.2006

-

EUT L 304 af 3.11.2006

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets afgørelse 2007/324/EF af 7. maj 2007 om praktiske foranstaltninger og procedurer med henblik på Rådets udpegelse af to medlemmer af juryen og af overvågnings- og rådgivningsudvalget for fællesskabsaktionen vedrørende Den Europæiske Kulturhovedstad [Den Europæiske Unions Tidende L 122 af 11.5.2007].

Seneste ajourføring: 26.09.2011

Top