Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Den Europæiske Kulturhovedstad

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Den Europæiske Kulturhovedstad

 

RESUMÉ AF:

Afgørelse nr. 1622/2006/EF om en aktion vedrørende Den Europæiske Kulturhovedstad 2007-2019

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN?

Den opretter aktionen vedrørende »Den Europæiske Kulturhovedstad« og definerer udvælgelsesprocessen for de byer, der bliver udpeget som europæisk kulturhovedstad mellem 2013 og 2019, samt systemet der overvåger forberedelserne op til det år, hvor aktionen afholdes.

HOVEDPUNKTER

Kulturprogrammet og dets europæiske dimension

Alle kandidatbyers oplæg omfatter et kulturprogram, der skal opfylde en række kriterier, som inddeles i 2 kategorier:

 • »den europæiske dimension«, der består i at fremme samarbejdet mellem kulturelle aktører på alle niveauer. Programmet skal også fremhæve værdien af kulturel mangfoldighed i Europa og de fælles elementer i de europæiske kulturer.
 • »by og borgere«, der har som formål at skabe interesse for aktionen blandt borgerne på lokalt og nationalt plan samt i hele EU og styrke byens langsigtede kulturelle udvikling.

Programmet er normalt af 1 års varighed. Kvaliteten af de forelagte programmer kan belønnes ved at tildele den pågældende by Melina Mercouri-prisen (opkaldt efter den græske kulturminister, der fik idéen til Den Europæiske Kulturhovedstad). Den uddeles af Europa-Kommissionen og finansieres af programmet Et Kreativt Europa).

Udvælgelsesprocessen

 • Der kan udvælges 2 EU-lande for hvert år.
 • Udvælgelsesprocessen består af 4 trin:
 • 1.

  Indsendelse af ansøgninger: De pågældende EU-lande offentliggør en indkaldelse af ansøgninger senest 6 år før den pågældende aktions start. De interesserede byer har mindst 10 måneder fra denne dato til at indsende deres ansøgninger.

 • 2.

  Foreløbig udvælgelse: Senest 5 år inden aktionens start indkaldes juryen til et møde for at vurdere ansøgningerne og foreslå en liste over byer, der inviteres til at deltage i den videre udvælgelse. Juryen består af 13 eksperter, hvoraf 7 er udnævnt for 3 år af Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Regionsudvalget. De 6 øvrige medlemmer vælges af de pågældende EU-lande.

 • 3.

  Den endelige udvælgelse: 9 måneder efter det første udvælgelsesmøde mødes juryen igen og vurderer de indstillede byers programmer, der er beskrevet i detaljer, og juryen anbefaler én af byerne som »europæisk kulturhovedstad«. På dette tidspunkt fremlægger juryen en rapport til det pågældende EU-land og Kommissionen, hvor den ligeledes kommer med henstillinger til den valgte by.

 • 4.

  Udpegelse: 4 år inden aktionens start skal de 2 EU-lande, der er udvalgt for det pågældende år, præsentere én bys ansøgning for EU-institutionerne på baggrund af juryens henstillinger. Rådet udpeger officielt én by til europæisk kulturhovedstad i hvert af de 2 pågældende EU-lande.

Overvågningsfasen

 • Eksperter udpeget af institutionerne bistår de udvalgte kulturhovedstæder i gennemførelsen af deres programmer, særligt med hensyn til at garantere den europæiske merværdi (dvs. at udpegelsen som europæisk kulturhovedstad har skabt en merværdi, som byen (eller landet) ikke kunne have skabt alene).
 • En midtvejsevaluering finder sted 2 år før aktionens start, og her gøres status på forberedelserne og den europæiske dimension.
 • En endelig overvågning finder sted senest 8 måneder før aktionens start, og her evaluerer eksperterne forberedelserne. De fremsender en endelig overvågningsrapport til Kommissionen og de pågældende byer med deres konklusioner og anbefaling af, hvorvidt Melina Mercouri-prisen skal uddeles.

Ophævelse

Afgørelsen er blevet ophævet af afgørelse nr. 445/2014/EU, der omhandler udpegelsen af byer fra 2020 og frem. Afgørelse nr. 1622/2006/EF finder imidlertid stadig anvendelse for de byer, der er blevet udpeget som europæiske kulturhovedstæder mellem 2013 og 2019.

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. januar 2007 med undtagelse af artikel 5 (om indsendelse af ansøgninger), der trådte i kraft den 23. november 2006.

BAGGRUND

 • Aktionen vedrørende Den Europæiske Kulturhovedstad, der blev indført af Rådet i 1985, er blevet et af EU's mest populære projekter. På grund af den store borgerdeltagelse og de kulturelle og socioøkonomiske virkninger konkurrerer et stigende antal byer nu hvert år om titlen.
 • For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1622/2006/EF af 24. oktober 2006 om en fællesskabsaktion vedrørende »Den Europæiske Kulturhovedstad« 2007-2019

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 445/2014/EU af 16. april 2014 om en EU-aktion vedrørende »Den Europæiske Kulturhovedstad« 2020-2033 og om ophævelse af afgørelse nr. 1622/2006/EF (EUT L 132 af 3.5.2014, s. 1-12)

seneste ajourføring 27.07.2017

Top