Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
"Den Europæiske Kulturhovedstad"

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

"Den Europæiske Kulturhovedstad"

Udpegelsen af "Den Europæiske Kulturhovedstad" bidrager til at fremhæve de europæiske kulturers rige mangfoldighed og fælles træk og forbedrer EU-borgernes kendskab til hinanden.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 1419/1999/EF af 25. maj 1999 om en fællesskabsaktion vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2005-2019 [Se ændringsretsakte(r)].

RESUMÉ

Ifølge afgørelsen skal udvælgelsen af "Den Europæiske Kulturhovedstad" fra år 2005 foregå på følgende måde (artikel 2):

  • Fire år før starten på det pågældende arrangement forelægger den pågældende medlemsstat (se bilag I til afgørelse nr. 649/2005/EF) byens eller byernes ansøgning(er), eventuelt ledsaget af sin anbefaling, for Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Regionsudvalget.
  • Kommissionen indkalder hvert år en jury, som udarbejder en rapport om ansøgningerne. Europa-Parlamentet kan afgive udtalelse til Kommissionen om ansøgningen eller ansøgningerne inden for en frist på tre måneder fra modtagelsen af rapporten.
  • På henstilling fra Kommissionen og i lyset af Europa-Parlamentets udtalelse og juryens rapport udpeger Rådet "Den Europæiske Kulturhovedstad" for det pågældende år.

Fra 2009 tages der ved udpegelsen af den europæiske kulturhovedstad højde for EU's udvidelse til 25 medlemsstater i henhold til den liste, der er opført i bilag I til afgørelse nr. 649/2005/EF. Den kronologiske orden kan ændres ved aftale mellem de berørte medlemsstater.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af et europæisk kulturprojekt omkring et særligt tema af europæisk dimension og hovedsageligt baseret på kultursamarbejde i overensstemmelse med de mål og foranstaltninger, der er omhandlet i traktatens artikel 151 (tidligere artikel 128). Dette projekt kan gennemføres i samarbejde med andre europæiske byer.

Ansøgningen skal især præcisere, hvordan ansøgerbyen, inden for det valgte tema, agter at (artikel 3):

  • præsentere de fælles kulturstrømninger for europæerne, som den har givet stødet til eller har ydet et væsentligt bidrag til
  • fremme kunst- og kulturarrangementer med deltagelse af kulturarbejdere fra byer i andre medlemsstater i EU, der fører til etablering af mere varige kultursamarbejdsinitiativer, og fremme deres bevægelighed i Den Europæiske Union
  • sikre, at brede befolkningslag mobiliseres og deltager i projektet
  • sørge for modtagelse af EU-borgere og drage omsorg for formidling af de planlagte arrangementer ved hjælp af multimedier og flersproget materiale
  • fremme dialogen mellem de forskellige kulturer i Europa og resten af verden
  • valorisere den historiske arv og byarkitekturen samt livskvaliteten i byen.

Dette initiativ er åbent for deltagelse for europæiske tredjelande. Hvert af disse lande kan indstille en by til at blive udpeget som "Europæisk Kulturhovedstad", idet de underretter Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Regionsudvalget herom. Efter henstilling fra Kommissionen udpeger Rådet hvert år med enstemmighed officielt en af disse byer til Europæisk Kulturhovedstad, idet det tager hensyn til, at der bør være en forberedelsestid på fire år (artikel 4).

Hver by tilrettelægger et program med kulturarrangementer, der fremhæver byens egen kultur og kulturarv såvel som dens plads i den fælles kulturarv, og som involverer kulturarbejdere fra andre europæiske lande med henblik på at etablere et varigt samarbejde (artikel 5).

Kommissionen udarbejder hvert år en evalueringsrapport om resultaterne fra det foregående års arrangement. Rapporten forelægges for Europa-Parlamentet, Rådet og Regionsudvalget.

Kommissionen kan desuden fremsætte alle de forslag til revision af denne afgørelse, som den måtte anse for nødvendige for at sikre, at denne aktion forløber smidigt.

EU kan yde tilskud til "Den Europæiske Kulturhovedstad" gennem rammeprogrammet "Kultur 2000" og dermed støtte arrangementer af europæisk dimension, som er planlagt i forbindelse med festligholdelsen af kulturåret.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 1419/1999/EF

-

-

EFT L 166 af 1.7.1999

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse nr. 649/2005/EF

26.5.2005

-

EUT L 117 af 4.5.2005

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets afgørelse 2005/815/EF af 14. november 2005 om udpegelse af Den Europæiske Kulturhovedstad 2009 [Den Europæiske Unions Tidende L 305 af 24.11.2005]. Rådet har udpeget to byer til Europæisk Kulturhovedstad i 2009, nemlig Linz (Østrig) og Vilnius (Litauen).

Rådets afgørelse 2004/659/EF af 27. maj 2004 om udpegelse af Den Europæiske Kulturhovedstad 2008 [Den Europæiske Unions Tidende L 301 af 28.9.2004]. Rådet har udpeget to byer til Europæisk Kulturhovedstad i 2008, nemlig Liverpool (Det Forenede Kongerige) og Stavanger (Norge).

Rådets afgørelse 2004/654/EF af 27. maj 2004 om udpegelse af Den Europæiske Kulturhovedstad 2007 [Den Europæiske Unions Tidende L 299 af 24.9.2004]. Rådet har udpeget to byer til Europæisk Kulturhovedstad i 2007, nemlig Luxembourg og Sibiu (Rumænien).

Rådets afgørelse 2003/399/EF af 6. maj 2003 om udpegelse af Den Europæiske Kulturhovedstad 2006 [Den Europæiske Unions Tidende L 139 af 6.6.2003].

Patras udpeges til Europæisk Kulturhovedstad 2006.

Rådets afgørelse af 7. maj 2002 om udpegelse af Den Europæiske Kulturhovedstad 2005 [De Europæiske Fællesskabers Tidende C 124 af 25.5.2002].

Cork udpeges til Europæisk Kulturhovedstad 2005.

Rådets afgørelse af 17. december 1999 om Rådets udpegelse af jurymedlemmer i forbindelse med fællesskabsaktionen vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" [De Europæiske Fællesskabers Tidende C 9 af 13.1.2000].

Kommissionen indkalder hvert år - og for første gang i 2000 - en jury, som udarbejder en rapport om ansøgningen eller ansøgningerne i lyset af aktionens mål og karakteristika. Juryen består af uafhængige højtstående personer, som er eksperter inden for den kulturelle sektor. Juryen forelægger en rapport for Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet. Europa-Parlamentet kan afgive udtalelse til Kommissionen om ansøgningen eller ansøgningerne inden for en frist på tre måneder fra modtagelsen af juryens rapport.

Seneste ajourføring: 10.01.2006

Top