Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Demonstration af opsamling og lagring af CO2

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Demonstration af opsamling og lagring af CO<sub>2</sub>

Kommissionen præsenterer de finansielle interesser, der står på spil, og et europæisk initiativ til en hurtig demonstration af opsamling og lagring af CO2.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 23. januar 2008 om støtte til hurtig demonstration af bæredygtig elproduktion fra fossile brændstoffer [KOM(2008) 13 endelig – Den Europæiske Unions Tidende C 118 af 15.5.2008].

RESUMÉ

Det er vigtigt at finde nye teknologier til at opsamle og lagre CO2 (CCS-teknologier), hvis udledningen af drivhusgasser skal reduceres væsentligt, navnlig den, der stammer fra kraftværker med fossile brændstoffer som kul eller gas.

Udviklingen og den kommercielle udbredelse af disse teknologier er imidlertid meget dyr – flere milliarder euro samlet set og flere hundrede millioner euro pr. anlæg. Den Europæiske Teknologiplatform for "Zero Emission Fossil Fuel Power Plant" (ETP-ZEP) [EN] anslår imidlertid, at omkostningerne ved at opsamle og lagre CO2 kan reduceres med 50 % inden 2020 med en målrettet forsknings- og udviklingsindsats og demonstrationsindsats. Den forventede stigning i de klassiske kraftværkers udgifter til køb af CO2-emissionsrettigheder betyder dog, at meromkostningerne ved at investere i CCS og driften af sådanne værker falder forholdsmæssigt.

Kommissionen har foreslået en lovgivningsramme for udbredelsen af CO2-lagring ved hjælp af et forslag til særdirektiv om geologisk lagring af kuldioxid og en medregning af CCS-foranstaltninger i ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner. EU gør sit for at få integreret CCS-foranstaltningerne i de relevante internationale aftaler. Det er vigtigt, at Kommissionens forslag vedtages hurtigt og omsættes til national lovgivning, og at ændringerne af de internationale ordninger vedtages hurtigt af de berørte stater af hensyn til retssikkerheden og tilliden.

I forbindelse med den strategiske energiteknologiplan (SET-planen) foreslår Kommissionen at iværksætte et europæisk initiativ for industrien om opsamling, transport og lagring af CO2 i 2008. Initiativet skal danne grundlag for koordineringen af demonstrationsprojekterne, sikre gennemsigtighed og sørge for, at projekterne får den rette opmærksomhed.

Initiativet indebærer til at starte med et projektnetværk, der giver de hurtigste deltagere lejlighed til at udveksle oplysninger og erfaringer, at maksimere virkningerne for forsknings- og udviklingsforanstaltningerne og for den fremtidige beslutningsproces, at optimere omkostninger gennem fælles aktioner (f.eks. i relation til offentligheden eller tredjelande) og at få deres projekter anerkendt som led i et EU-dækkende initiativ (takket være et europæisk logo). Initiativet skal efterfølgende udvides til at omfatte andre deltagere.

Det kræver en stor indsats af både industrien, medlemsstaterne og EU at få dækket de store finansielle omkostninger, der er forbundet med en hurtig demonstration af CCS-teknologi.

De dele af industrien, der benytter sig af fossile brændstoffer, ikke bare inden for energisektoren, men også den del af industrien, der har et stort energiforbrug, bør give klare og endelige tilsagn til fordel for demonstrationsprojekterne. De første investeringsbeslutninger kan skabe en virkelig handelsfordel for de pågældende virksomheder. De er ligeledes afgørende for, hvor mange offentlige midler der kan komme på tale.

I betragtning af hvor tungt de fossile brændstoffer vejer i viften af energikilder i mange medlemsstater, bør der træffes nationale finansieringsforanstaltninger, om ikke andet af midlertidig karakter, indtil den pågældende teknologi er konkurrencedygtig. Finansieringsforanstaltningerne ville muligvis indebære statsstøtte, som Kommissionen – efter en individuel af de enkelte foranstaltninger – formodentlig vil anse for at være forenelig med EF's regler om statsstøtte.

Kommissionen vil også undersøge, hvilke fællesskabsmidler der kan stilles til rådighed til udvikling af CCS-teknologier i forbindelse med syvende rammeprogram for forskning. De europæiske finansieringsinstitutioner, såsom Den Europæiske Investeringsbank, og andre specifikke instrumenter, som f.eks. Strukturfondene, kunne også yde finansiel støtte til projekterne.

Kontekst

Denne meddelelse indgår i den energi- og klimapakke, Kommissionen lancerede i starten af 2008.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, som er et dokument, der ledsager meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om støtte til hurtig demonstration af bæredygtig elproduktion fra fossile brændstoffer - konsekvensanalyse [SEK(2008) 47 – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Kommissionens meddelelse af 23. januar 2008 om to gange 20 % i 2020 Europas muligheder i forbindelse med klimaændringerne [KOM(2008) 30 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

I januar 2008 vedtog Kommissionen en række overordnede og indbyrdes relaterede foranstaltninger for at nå de mål, som EU i foråret 2007 besluttede sig for at nå inden 2020 vedrørende klimaændringer og vedvarende energi.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 10. januar 2007 om bæredygtig elproduktion fra fossile brændstoffer: Mål: "nær nul"-emissioner fra kul efter 2020 (es de en fr) [KOM(2006) 843 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. I denne meddelelse ser Kommissionen på, hvordan man i fremtiden kan nedbringe drivhusgasemissionen fra den elproduktion, der sker på grundlag af fossile brændstoffer, og hvad det vil koste.

Seneste ajourføring: 26.05.2008

Top