Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Indsatsen mod vandknaphed og tørke i EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Indsatsen mod vandknaphed og tørke i EU

 

RESUMÉ AF:

Meddelelse (KOM(2007) 414 endelig udg. — indsatsen mod vandknaphed og tørke i EU

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE MEDDELELSE?

Den anerkender de kæmpe udfordringer, der skyldes vandknaphed samt tørke på mellemlang og lang sigt i Den Europæiske Union (EU). Den fastlægger retningslinjer for, hvordan udfordringerne skal tages op. De vedrører:

 • vandprissætning
 • vandtildeling
 • forebyggelse af tørke og reaktioner på tørke
 • alternativ vandforsyning
 • oplysninger af høj kvalitet og teknologiske løsninger til at imødekomme vandknaphed og tørke.

HOVEDPUNKTER

 • For at afhjælpe problemer med vandknaphed og tørke er der visse problemer, der skal behandles. Disse omfatter:
  • behovet for fuldstændigt at gennemføre vandrammedirektivet for at takle dårlig styring af vandressourcerne
  • ineffektive nationale vandprissætningspolitikker
  • fysisk planlægning
  • fremme af vandspareforanstaltninger
  • behovet for at handle på en integreret og videnskabelig måde.
 • EU-landene skal prisfastsætte vand korrekt ved hjælp af en effektiv politik til vandprissætning.
 • Vandtildeling og vandrelateret støtte skal være mere effektive for at begrænse de negative virkninger af vandløbsoplande. Der skal træffes særlige foranstaltninger for navnlig at gennemføre direktivet om strategisk miljøvurdering.
 • Forbedring af tørkerisikostyring kan opnås, hvis EU-landene opstiller tørkerisikostyringsplaner, hvor det er nødvendigt, og hvis de udveksler god praksis og metoder på EU-plan. EU’s Solidaritetsfond og Fællesskabets ordning for civilbeskyttelse kan hjælpe med at sikre, at EU-landene får passende støtte uden forsinkelse.
 • For at hjælpe med at reducere læk og vandspild henstiller Europa-Kommissionen for eksempel til, at der udvikles standarder for vandforbrugende anordninger parallelt med specifik lovgivning for energineutrale produkter, der bruger vand (f.eks. haner, brusehoveder, toiletter).
 • Forbrugere og økonomiske aktører skal også involveres for at udvikle en vandsparekultur.
 • Forbedret videngrundlag og dataindsamling er afgørende i beslutningstagningen. Et informationssystem om vandknaphed og tørke i hele Europa bør integreres i vandinformationssystemet for Europa (WISE).
 • Baseret på oplysninger fra EU-landene og Europa-Kommissionens eget arbejde udarbejdede den årlige opfølgningsrapporter (2008-2010), der vurderede gennemførelsen af indsatsmulighederne i hele EU.
 • Et efterfølgende dokument fra 2012, »En plan for at beskytte Europas vandressourcer«, indeholder en politisk revision af vandknaphed og tørker. Af den fremgår det, at målet om at vende tendenserne for vandknaphed og tørke ikke er nået.

BAGGRUND

 • Vand er en værdifuld ressource, alligevel kan mængden af tilgængeligt vand være lav på grund af tørke eller på grund af en lang periode, hvor efterspørgslen efter vand overstiger de udnyttelige vandressourcer (vandknaphed).
 • Problemer med vandtilgængelighed påvirker mange regioner i Europa. Før 2007 havde mindst 11 % af EU’s befolkning og 17 % af området været påvirket af vandknaphed. Dette problem kræver en kombineret indsats på EU-plan, og det er desto mere nødvendigt at handle, eftersom vandknapheden sandsynligvis vil fortsætte på grund af klimaændringerne.
 • For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet — Indsatsen mod vandknaphed og tørke i Den Europæiske Union (KOM(2007) 414 endelig af 18.7.2007)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: En plan for at beskytte Europas vandressourcer (COM(2012) 673 final af 14.11.2012)

seneste ajourføring 21.02.2017

Top