Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU's infrastruktur for geografisk information (Inspire)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU's infrastruktur for geografisk information (Inspire)

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2007/2/EF om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire)

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Det fastsætter generelle bestemmelser om oprettelse af en infrastruktur for geografisk information* i Europa til brug for Den Europæiske Unions (EU) miljøpolitik og for politikker eller aktiviteter, der kan få virkninger for miljøet.
 • Den europæiske infrastruktur bygger på geografisk information, der er etableret af og drives af EU-landene.

HOVEDPUNKTER

Lovgivningen gælder for geografiske data, som:

 • dækker områder, hvor EU-landene har jurisdiktionelle rettigheder
 • foreligger i elektronisk form
 • besiddes af eller på vegne af en offentlig myndighed eller et andet organ, der bruger nettet
 • angår miljøoplysninger.
 • EU-landene er ansvarlige for at sikre, at der fremstilles metadata* for de forskellige miljørelaterede geodatasæt* og -tjenester, som er omhandlet i lovgivningen. Afhængigt af emnet skal disse etableres inden for 2 eller 5 år, efter at reglerne er trådt i kraft.
 • Europa-Kommissionen, der bistås af et udvalg, vedtager de tekniske ordninger til sikring af, at geodatasæt og -tjenester kan arbejde sammen, og harmoniserer dem, hvor dette er muligt i praksis.
 • Disse gennemførelsesregler skulle være vedtaget senest den 15. maj 2009 eller 15. maj 2012, afhængigt af emnet.
 • EU-landene skal oprette og drive et net med følgende tjenester:
 • Søgning: til at søge efter geodatasæt og -tjenester
 • Visning: til at vise, navigere, zoome ind og ud, panorere eller overlejre geodatasæt
 • Download: til at få direkte adgang til og downloade kopier af geodatasæt, hvor det er muligt
 • Transformation: til at omdanne geodatasæt med henblik på at opnå interoperabilitet
 • Offentlige myndigheder skal kunne forbinde deres geodatasæt og -tjenester til det nationale net.
 • EU-landene kan begrænse offentlighedens adgang til geodatasæt og -tjenester af forskellige årsager, såsom tavshedspligt, den offentlige sikkerhed, intellektuelle ejendomsrettigheder eller beskyttelse af miljøet.
 • Kommissionen driver en EU Inspire-geoportal. Den giver adgang til de nationale net.
 • Lovgivningen kræver ikke indsamling af nye geodata.

Evaluering

 • I august 2016 offentliggjorde Kommissionen sin rapport om gennemførelse af Inspire-direktivet (2007/2/EF). Sammen med denne rapportfremlagde den en detaljeret evaluering, som blev udført i forbindelse med Refit-programmet om målrettet regulering.
 • Denne evaluering påviste, at Inspire-direktivet stadig er overvejende velegnet til sit formål, men at der er behov for yderligere indsats på EU-plan og i EU-landene for at lukke de betydelige huller i gennemførelsen og høste fordelene ved direktivet. Desuden kræver bestemte problemstillinger opmærksomhed: datapolitikbestemmelserne (artikel 17 i direktivet) samt krav til og brug af visse af de tekniske specifikationer i gennemførelsesbestemmelserne (herunder forenkling af rapporteringen).
 • Som følge af dette har Kommissionen fremlagt en række henstillinger og indsatser, som den nu vil gennemføre i tæt samarbejde med EU-landene i et arbejdsprogram for vedligeholdelse og gennemførelse for perioden 2016-2020.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 15. maj 2007. EU-landene skulle have indarbejdet det i national lovgivning senest den 15. maj 2009.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til

* VIGTIGE BEGREBER

Infrastruktur for geografisk information: dækker metadata, geodatasæt og geodatatjenester, nettjenester og netteknologier, aftaler om gensidig tilrådighedsstillelse, adgang og anvendelse samt koordinerings- og overvågningsmekanismer, processer og procedurer.

Metadata: informationer, der beskriver geodatasæt og geodatatjenester, og som gør det muligt at finde, registrere og bruge dem.

Geodata: alle data, som rummer en direkte eller indirekte henvisning til et bestemt sted eller geografisk område, f.eks. adresser, transportnet, højde og arealanvendelse.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1-14)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 1205/2008 af 3. december 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF med hensyn til metadata (EUT L 326 af 4.12.2008, s. 12-30).

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 1205/2008 er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Kommissionens beslutning 2009/442/EF af 5. juni 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF for så vidt angår overvågning og rapportering (EUT L 148 af 11.6.2009, s. 18-26).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19-40)

Kommissionens forordning (EF) nr. 976/2009 af 19. oktober 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF for så vidt angår nettjenesterne (EUT L 274 af 20.10.2009, s. 9-18).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens forordning (EU) nr. 268/2010 af 29. marts 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF for så vidt angår Fællesskabets institutioners og organers adgang til medlemsstaternes geodatasæt og -tjenester på harmoniserede vilkår (EUT L 83 af 30.3.2010, s. 8-9)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1089/2010 af 23. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF for så vidt angår interoperabilitet for geodatasæt og -tjenester (EUT L 323 af 8.12.2010, s. 11-102).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens forordning (EU) nr. 1088/2010 af 23. november 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 976/2009 for så vidt angår downloadtjenester og transformationstjenester (EUT L 323 af 8.12.2010, s. 1-10)

Kommissionens forordning (EU) nr. 102/2011 af 4. februar 2011 om ændring af forordning (EU) nr. 1089/2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF for så vidt angår interoperabilitet for geodatasæt og -tjenester (EUT L 31 af 5.2.2011, s. 13-34)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1253/2013 af 21. oktober 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 1089/2010 om gennemførelse af direktiv 2007/2/EF for så vidt angår interoperabilitet for geodatasæt og -tjenester (EUT L 331 af 10.12.2013, s. 1-267)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1311/2014 af 10 december 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 976/2009 hvad angår definitionen af et Inspiremetadataelement (EUT L 354 af 11.12.2014, s. 6-7)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1312/2014 af 10. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 1089/2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF for så vidt angår interoperabilitet for geodatatjenester (EUT L 354 af 11.12.2014, s. 8-16)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EF af 4. juli 2012 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer og om ændring og efterfølgende ophævelse af Rådets direktiv 96/82/EF (EFT L 197 af 24.7.2012, s. 1-37)

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU af 7. juli 2010 om rammerne for indførelse af intelligente transportsystemer på vejtransportområdet og for grænsefladerne til andre transportformer (EUR L 207 af 6.8.2010, s. 1-13)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 377/2014 af 3. april 2014 om oprettelse af Copernicusprogrammet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 911/2010 (EUT L 122 af 24.4.2014, s. 44-66)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/89/EU af 23. juli 2014 om rammerne for maritim fysisk planlægning (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 135-145)

seneste ajourføring 21.02.2017

Top