Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Miljøpolitisk årsberetning for 2006

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Miljøpolitisk årsberetning for 2006

Kommissionen gør i den miljøpolitiske årsberetning rede for udviklingen af Europas miljøpolitik i 2006 og afstikker retningslinjerne for det følgende år.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen af 30. april 2007: "Miljøpolitisk årsberetning for 2006" [KOM(2007) 195 endelig - Ikke offentliggjort i EUT].

RESUMÉ

Kommissionen gennemgår de begivenheder, som har præget Den Europæiske Unions (EU's) miljøpolitik i 2006 på de fire prioriterede områder i det sjette miljøhandlingsprogram. Desuden beskrives initiativerne vedrørende bedre lovgivning.

Kampen mod klimaændringerne var i 2006 karakteriseret ved en styrkelse af forbindelsen mellem energi- og klimapolitikken samt vedtagelsen af en energipakke og foranstaltninger til bekæmpelse af klimaændringerne. Der blev vedtaget mange forslag, især på lufttransportområdet, og det internationale samarbejde blev styrket. Medlemsstaterne skulle give meddelelse om deres nationale kvotetildelingsplaner for perioden 2008-2012 inden for rammerne af ordningen for handel med CO2-emissioner, og Kommissionen har allerede truffet afgørelse om ti af disse nationale planer.

I 2007 vil Kommissionen navnlig koncentrere sig om revisionen af ordningen med handel med emissionskvoter, kulstofopfangning og geologisk lagring, tilpasning til klimaændringerne, støtte til oprettelse af Verdensfonden for Effektiv Energi og Vedvarende Energi samt vandmangel.

EU har fortsat indsatsen for at reducere tabet af biodiversitet især med vedtagelsen af en handlingsplan for biodiversitet, som fastlægger indsatsområderne for 2010 og derefter, en handlingsplan for skovbrug og temastrategien for jordbundsbeskyttelse.

I den kommende tid skal indsatsen rettes mod anvendelsen af Natura 2000-nettet på havmiljøet, de internationale forhandlinger inden for rammerne af konventionen om biologisk mangfoldighed og konventionen om international handel med udryddelsestruede arter (CITES), bekæmpelse af afskovning og kommerciel hvalfangst.

På miljøsundhedsområdet vedtog EU i slutningen af 2006 en ny lovgivning, REACH, som trådte i kraft i 2007. Desuden har EU vedtaget temastrategien om pesticider og om bymiljø samt omstruktureret lovgivningen om badevand og grundvand.

På sundhedsområdet vil der blive udarbejdet en midtvejsevaluering af miljø- og sundhedshandlingsplanen, der vil blive stillet forslag vedrørende luftforurenende stoffer, og de internationale forhandlinger om kviksølv fortsættes.

I 2006 gennemførtes temastrategierne om naturlige ressourcer og affald, som blev vedtaget i 2005, med det formål at sikre en mere bæredygtig udnyttelse af ressourcerne. Der er vedtaget adskillige direktiver om farlige stoffer og produkter og om affald, batterier, udrangerede køretøjer og begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer.

Kommissionen agter at udarbejde en grønbog om bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion samt stille forslag til foranstaltninger vedrørende erhvervspolitikken og de offentlige tjenesteydelsesaftaler. Indsatsen på miljøteknologiområdet vil blive videreført og evalueret, og Kommissionen vil udsende en grønbog om ophugning af skibe.

For at forbedre og forenkle lovgivningen fortsætter Kommissionen revisionen af lovgivningen for flere sektorer. Samtidig samarbejder den med de interesserede parter for at afdække eventuelle problemer med gennemførelsen af den nugældende lovgivning. Den har nu udviklet værktøjer for at sikre en bedre evaluering af de forskellige politiske forslags indvirkning.

For 2007 vil Kommissionen bl.a. forberede grundlaget for etableringen af et fælles miljødatasystem, udsende en grønbog om markedsbaserede instrumenter for miljø- og energirelaterede politikker og indføre et vandinformationssystem.

Baggrund

Denne årsberetning er et bidrag til Lissabon-processen og den europæiske strategi for bæredygtig udvikling (es de en fr), hvor miljøet har en særlig plads, og er en opfølgning på det sjette miljøhandlingsprogram.

Seneste ajourføring: 28.08.2007

Top