Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reduktion af forurening fra lette motorkøretøjer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Reduktion af forurening fra lette motorkøretøjer

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 715/2007 — typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

 • Den harmoniserer de tekniske krav til reducering af emissioner fra biler og varevogne, også kaldet lette køretøjer.
 • Den omfatter reservedele som f.eks. forureningsbegrænsende anordninger* og fastlægger regler for service, reparation og vedligeholdelse af disse.

HOVEDPUNKTER

Lovgivningen finder anvendelse på personbiler under 5 ton og varevogne under 12 ton.

Fabrikanterne skal:

 • bevise, at alle nye køretøjer og nye forureningsbegrænsende anordninger overholder lovgivningen og kan opfylde emissionsgrænseværdierne i et køretøjs levetid
 • sikre, at forureningsbegrænsende anordninger kan holde 160 000 km og kontrolleres efter fem år eller 100 000 km, afhængigt af, hvad der først indtræder
 • give køberne oplysninger om CO2-emissioner og brændstofforbrug
 • udforme, konstruere og samle komponenterne, således at køretøjet ved normal brug er i overensstemmelse med lovgivningen
 • undlade at anvende manipulationsanordninger, som reducerer emissionsbegrænsningssystemernes effektivitet, undtagen i strengt begrænsede tilfælde — som f.eks. at beskytte motoren mod beskadigelse eller havari
 • give ubegrænset og standardiseret adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer for uafhængige værksteder. Dette skal for eksempel omfatte servicehåndbøger og tekniske vejledninger. De kan opkræve et rimeligt gebyr.

Nationale myndigheder skal:

 • give EU-typegodkendelse eller national typegodkendelse* til nye køretøjer (dvs. tillade, at de sælges), som overholder lovgivningen
 • nægte at meddele godkendelse til køretøjer, som ikke opfylder emissions- eller brændstofforbrugsnormerne, inden for de godkendte frister, der gælder for den enkelte køretøjskategori
 • forbyde salg eller montering af forureningsbegrænsende anordninger, som ikke overholder EU-normerne
 • sikre, at der findes sanktioner for fabrikanter, som forfalsker erklæringer eller resultater, tilbageholder data, bruger manipulationsanordninger eller nægter adgang til oplysninger.

De nationale myndigheder kan tilbyde økonomiske incitamenter mellem januar 2011 og september 2016 med henblik på at fremme tidlig brug af emissionsreducerende anordninger.

Europa-Kommissionen skulle forelægge en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet senest den 2. juli 2011 om, hvordan systemet fungerer. Den undersøger løbende de procedurer, test, krav og emissionsgrænseværdier, der er fastsat i lovgivningen.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 3. januar 2009. Fra den 2. juli 2007 kan nationale myndigheder imidlertid ikke med begrundelse i køretøjers emissioner eller brændstofforbrug nægte at meddele EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse til en ny køretøjstype eller forbyde registrering, salg eller ibrugtagning af et nyt køretøj, såfremt det er i overensstemmelse med denne forordning (artikel 10, stk. 1. Artikel 12, som omhandler økonomiske incitamenter, trådte også i kraft den 2. juli 2007.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Forureningsbegrænsende anordning: mekanisme eller udstyr, der f.eks. fjerner forurenende stoffer fra udstødningsgas fra biler, som ellers ville blive sluppet ud i atmosfæren.

Typegodkendelse: overensstemmelsescertifikat, som gives til en fabrikant, der overholder et mindste sæt forskriftsmæssige, tekniske og sikkerhedsmæssige krav.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 171 af 29.6.2007, s. 1-16).

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 715/2007 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 09.11.2016

Top