Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Temastrategi for bæredygtig anvendelse af pesticider

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Temastrategi for bæredygtig anvendelse af pesticider

Den Europæiske Union (EU) iværksætter en række foranstaltninger med henblik på at mindske farerne for miljøet og sundheden i forbindelse med anvendelsen af pesticider og generelt at nå frem til en bæredygtig pesticidanvendelse og en betydelig global mindskelse af farerne og anvendelsen, uden udbyttetab for brugerne. De foreslåede foranstaltninger vedrører bl.a. en udbygning af overvågningen af og forskningen i pesticider, oplysninger til og uddannelse af brugerne og specifikke foranstaltninger vedrørende anvendelsen af disse stoffer.

DOKUMENT

Kommissionens meddelelse af 12. juli 2006: "Temastrategi for bæredygtig anvendelse af pesticider" [KOM(2006) 372 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 12. juli om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider.

RESUMÉ

Temastrategien for bæredygtig anvendelse af pesticider * foreslår nogle foranstaltninger med henblik på at mindske disse stoffers virkninger for sundheden og miljøet, alt imens der sikres en nødvendig beskyttelse af afgrøder.

På nuværende tidspunkt vedrører denne strategi udelukkende plantebeskyttelsesmidler *. Den vil siden hen kunne udvides til biocider *, når der er erhvervet tilstrækkelig viden og erfaring på dette område, og hvis der skulle vise sig at være behov for tilsvarende foranstaltninger.

Strategien sigter mod at nå følgende mål:

 • at minimere farer og risici for sundhed og miljø i forbindelse med pesticidanvendelse
 • at forbedre kontrollen med anvendelsen og distributionen af pesticider
 • at nedbringe koncentrationerne af farlige aktivstoffer, bl.a. ved at substituere de farligste stoffer med sikrere alternativer
 • at tilskynde til begrænset pesticidanvendelse eller pesticidfri dyrkning
 • at indrette et gennemskueligt system for rapportering og overvågning af fremskridtene.

Strategien omfatter dels foranstaltninger, der iværksættes ved hjælp af gældende retsakter og politik, dels foranstaltninger der ikke kan integreres i eksisterende instrumenter, og som ikke kan integreres i de bestående instrumenter, og som for størstedelens vedkommende omfattes af dette direktivforslag.

Foranstaltninger, der kan integreres i den bestående lovramme

Kontrollen med overholdelse af lovgivningen om distribution og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler skal forbedres, bl.a. ved hjælp af en ændring af la direktiv 91/414/EØF (es de en fr) om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

Fællesskabets myndigheder og de nationale myndigheder, der har ansvaret for godkendelsen af plantebeskyttelsesmidler, skal desuden foretage en komparativ vurdering af disse produkter, før de godkendes, og skal erstatte dem med mindre skadelige produkter, når det er muligt.

De årlige programmer for overvågning af pesticidrester, der blev indført med forordningen fra 2005 (jf. nedenfor under afsnittet "Tilhørende dokumenter") bør styrkes og suppleres af epidemiologiske undersøgelser.

Pesticidkoncentrationerne i miljøet skal bestemmes, for at det kan efterprøves, om brugerne overholder de restriktioner og instruktioner, der er anført på mærkningen, og verificere prognoserne, der blev opstillet i forbindelse med risikovurderingerne.

Forskning i pesticider skal forbedres, bl.a. i forbindelse med det arbejde, der udføres i henhold til det syvende rammeprogram for forskning. Det drejer sig her især om projekter vedrørende udarbejdelse af alternative metoder til kemisk bekæmpelse af skadelige organismer og undersøgelse af pesticidernes virkninger for biodiversiteten.

Afgiftssystemet for pesticider bør ligeledes ændres af medlemsstaterne: Kommissionen har bedt dem om at anvende en normal momssats på pesticider for at mindske tiltrækningen ved i grænseområder at handle med ikke tilladte produkter på grund af prisforskelle.

På internationalt plan skal der fortsat gøres en indsats for at anvende Rotterdam- og Stockholmkonventionerne og for at fremme en bæredygtig pesticidanvendelse.

Foranstaltninger der kræver yderligere lovbestemmelser: direktivforslag

Medlemsstaterne skal opstille nationale handlingsplaner, der indeholder målsætninger, foranstaltninger og tidsplan for at reducere farerne ved og afhængigheden af pesticider. De berørte parter skal kunne inddrages i udarbejdelsen og iværksættelsen heraf.

Forslaget peger på etablering af et system for uddannelse og oplysning af distributører og professionelle brugere af pesticider og bedre oplysning af offentligheden. Uddannelsesprogrammerne skal munde ud i en attest og bl.a. vedrøre følgende emner: gældende lovgivning; farer og risici i forbindelse med pesticider og midler til at detektere og bekæmpe dem; procedurer til klargøring af udstyr inden brug og til anvendelse og vedligeholdelse af udstyret; beredskabsforanstaltninger i tilfælde af ulykker.

Udbringningsudstyret til pesticider, der anvendes af professionelle, skal regelmæssigt inspiceres af organer udpeget af medlemsstaterne. Disse inspektioner skal navnlig vedrøre følgende udstyr: kraftoverføringsdele, pumper, omrøringsanordninger, tanke, målesystemer og styre- og reguleringssystemer, rør og slanger, filtre osv. Ved afslutningen af en inspektion udstedes der et certifikat.

Der skal udarbejdes samordnede standarder for pesticidudbringningsudstyr og -tilbehør. Udstyr og tilbehør, der ved inspektionerne opfylder disse standarder, formodes at opfylde de sikkerheds- og sundhedskrav, der er omfattet af den pågældende standard.

Forslaget indeholder et forbud mod sprøjtning fra luften. Dispensation herfra er dog mulig, når der ikke er brugbare alternativer, eller sprøjtning fra luften giver klare fordele i form af færre sundheds- og miljøvirkninger. Godkendes sprøjtningen fra luften, skal der træffes passende oplysnings- og beskyttelsesforanstaltninger.

Der er ligeledes truffet særlige foranstaltninger til beskyttelse af vandmiljøet. Medlemsstaterne sørger for, at der anvendes de mindst skadelige produkter og de mest effektive metoder og udstyr, der begrænser spredningen af produkterne. De skal desuden sørge for, at der udlægges passende randzoner langs vandløb. Der skal ligeledes træffes alle andre hensigtsmæssige foranstaltninger, navnlig for så vidt muligt at begrænse anvendelsen af pesticider i områder med risiko for afstrømning, såsom befæstede arealer eller de meget permeable arealer, hvor risikoen for afstrømning til overfladevand og grundvand er betydelig.

I særlig følsomme områder er pesticidspredning forbudt eller strengt begrænset. Det drejer sig om områder, der omfattes af direktiverne om " fugle " og " habitat ", såvel som områder, der bruges af offentligheden eller af følsomme befolkningsgrupper, som et minimum parker, offentlige haver, sportspladser, skolegårde og legepladser.

Desuden skal håndtering og opbevaring af pesticider og af emballager og rester omfattes af særlige foranstaltninger for at undgå enhver risiko for sundheden og miljøet.

Direktivforslaget indeholder ligeledes opfordringer til at vælge de mindst sundheds- og miljøfarlige løsninger. Medlemsstaterne skal berede de nødvendige betingelser for iværksættelse af principperne for integreret bekæmpelse, for at disse principper bliver obligatoriske fra den 1. januar 2014.

For at berede vejen til en effektiv risikovurdering vil Kommissionen udarbejde ensartede indikatorer, der beregnes på basis af statistiske data indsamlet af medlemsstaterne.

Foranstaltninger, der kræver supplerende lovbestemmelser: forslag i vente

Inden udgangen af 2006 skulle Kommissionen vedtage et forslag til forordning om statistik over plantebeskyttelsesmidler. Formålet er at forbedre og harmonisere dataindsamlingen om markedsføringen og anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler i de forskellige medlemsstater. Disse oplysninger vil navnlig tjene til at beregne de ovenfor nævnte risikoindikatorer.

Pesticidudbringningsudstyret skal opfylde nogle miljøkrav, før de markedsføres. Kommissionen vil inden 2008 vedtage et direktivforslag, eventuelt i forbindelse med direktiv 2006/42/EF, om fastlæggelse af de væsentligste miljøbeskyttelseskrav, der skal gælde for nyt pesticidudbringningsudstyr og -tilbehør, der markedsføres.

Eventuelle yderligere foranstaltninger

Meddelelsen peger på to typer supplerende foranstaltninger, der ikke vil blive foreslået på nuværende stadium af temastrategien, men som vil kunne blive det i fremtiden, hvis de af strategien høstede erfaringer viser, at de er nødvendige. Det drejer sig om fastsættelse af kvantitative reduktionsmål for pesticidanvendelsen og for indførelse af et afgiftssystem for pesticider.

Kontekst

Pesticiderne anvendes i landbruget eller til at regulere plantevæksten på arealer, der ikke er landbrugsjord (plantebeskyttelsesmidler), eller til andre formål (hovedsagelig biocidholdige produkter), og er i stand til at dræbe eller bekæmpe skadegørere. Anvendelsen heraf medfører betydelige økonomiske og samfundsmæssige fordele. Menneskets og miljøets direkte eller indirekte udsættelse for disse stoffer kan imidlertid være skadelig. Det kan dreje sig om kroniske eller langvarige lidelser, der giver årsag til bekymring, især når det drejer sig om børn, ældre og arbejdstagere, der regelmæssigt udsættes, såvel som en forringelse af miljøet på grund af forureningen af vand, luft og jordbund.

Strategien er en af de syv temastrategier i det sjette miljøhandlingsprogram, der blev vedtaget i 2002. Den er baseret på en tilbundsgående undersøgelse og en omfattende høring af offentligheden og de berørte parter.

Dokumentets nøglebegreber

 • at beskytte planter eller planteprodukter mod alle skadegørere eller at forebygge sådanne skadegøreres angreb, for så vidt sådanne stoffer eller præparater ikke hovedsagelig er bestemt til hygiejneformål frem for beskyttelse af planter og planteprodukter
 • at øve indflydelse på planters livsprocesser på anden måde end som ernæring, (f.eks. vækstregulerende midler)
 • at konservere planteprodukter, for så vidt der ikke findes særlige fællesskabsbestemmelser om konserveringsmidler for sådanne stoffer eller præparater
 • at ødelægge plantedele eller uønskede planter
 • at bremse eller forebygge uønsket vækst af planter, med undtagelse af alger.

Referencer og procedure

Forslag

Den Europæiske Unions Tidende

Procedure

KOM(2006) 373

-

COD/2006/0132

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer.

Forordningen samler i en enkelt tekst og samordner grænseværdierne for de forskellige fødevarer og foderstoffer; den fastsætter endvidere en maksimalgrænseværdi som standardværdi. Alle fødevarer bestemt til konsum eller foderstoffer i EU er nu omfattet af en maksimalgrænseværdi for pesticidrester i deres sammensætning for at beskytte menneskers og dyrs sundhed.

Meddelelse fra Kommissionen - "Den europæiske handlingsplan for miljø og sundhed 2004-2010" [KOM(2004) 416 endelig (es de en fr) - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. For at forbedre europæernes sundhedstilstand er det nødvendigt præcist at kende virkningerne af miljøskader for menneskers sundhed. Denne handlingsplan skal give Den Europæiske Union (EU) pålidelige oplysninger om disse virkninger og udbygge samarbejdet mellem de forskellige aktører, der arbejder med miljø, sundhed og forskning.

Kommissionens meddelelse af 1. juli 2002 - "Temastrategi for bæredygtig anvendelse af pesticider" [KOM(2002) 349 endelig - Ikke offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende]. Kommissionen lægger her grundlaget for en temastrategi, der skal mindske pesticidernes virkninger for sundheden og miljøet, og mere generelt arbejde mod en mere bæredygtig anvendelse af pesticider og en væsentlig global mindskelse af farer og anvendelser, alt imens der sikres en nødvendig beskyttelse af afgrøder.

Rådets Direktiv 91/414/EØF (es de en fr) af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 230 af 19.8.1991].

Dette direktiv samordner forudsætningerne og procedurerne for godkendelse af plantebeskyttelsesmidler for at beskytte sundheden og miljøet. Den indeholder ligeledes en liste over tilladte stoffer og et program for gradvis undersøgelse af allerede markedsførte stoffer.

Seneste ajourføring: 27.11.2007

Top