Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kvaliteten af skaldyrvande

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kvaliteten af skaldyrvande

RESUMÉ AF:

Direktiv 2006/113/EF om miljøkvaliteten af skaldyrvande

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Den Europæiske Union (EU) fastsætter obligatoriske kvalitetskriterier for EU-landenes skaldyrvande.
 • Det har således til formål at beskytte visse skaldyr fra de skadelige virkninger af udledning af forurenende stoffer i havene.

HOVEDPUNKTER

Vande

Direktivet vedrører kvaliteten afskaldyrvande, dvs. vande der er egnet til udvikling af skaldyr (bløddyr af muslingeklassen og snegleklassen).

Det finder anvendelse på kyst- og brakvand, der kræver beskyttelse eller forbedring for at give skaldyr mulighed for at udvikle sig og for at bidrage til, at skaldyrsprodukter til direkte konsum er af høj kvalitet.

Udpegning

EU-landene er ansvarlige for at udpege skaldyrvande. Listen over udpegede vandområder kan ændres for at tage hensyn til faktorer, der ikke var forudset på tidspunktet for udpegningen.

Hvis farvande umiddelbart op ad grænser med EU-nabolande er udpeget som skaldyrvande, skal disse lande høres.

Kvalitetskriterier

Direktivet fastsætter parametre for de udpegede skaldyrvande, vejledende værdier, bindende værdier, referenceanalysemetoder og mindste prøveudtagnings- og målehyppighed.

Der er fastsat parametre for skaldyrvande med hensyn til:

 • pH
 • temperatur
 • farve
 • opslemmede stoffer
 • saltindhold
 • opløst ilt
 • tilstedeværelsen eller koncentrationen af visse stoffer (kulbrinter, metaller, organiske halogenforbindelser).

På grundlag af disse kriterier fastsætter EU-landene de værdier, som de udpegede skaldyrvande skal overholde. Disse grænseværdier kan være strengere end dem, der er fastsat i dette direktiv. For metaller eller organiske halogenforbindelser skal disse værdier overholde de emissionsnormer, der oprindelig blev fastsat i henhold til direktiv 2006/11/EF om udledning af visse stoffer i vandmiljøet (og siden 2013 har været indarbejdet i direktiv 2000/60/EF, EU’s vandrammedirektiv).

EU-landene skulle udarbejde programmer, der gjorde det muligt for dem at overholde de grænseværdier, de fastsætter, inden for 6 år efter udpegningen.

Prøver

De kompetente myndigheder for hvert EU-land skal tage prøver fra vandområderne for at kontrollere deres overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i direktivet. Følgende andele af prøverne skal være i overensstemmelse med de fastsatte værdier:

 • 100 % af prøverne for så vidt angår parametrene »organiske halogenforbindelser« og »metaller«
 • 95 % af prøverne for så vidt angår parametrene »saltindhold« og »opløst ilt«
 • 75% af prøverne for så vidt angår de andre parametre.

Dispensationer

I tilfælde af en katastrofe kan der gives særlig dispensation med hensyn til overholdelse af grænseværdierne og de fastsatte kriterier.

Prøverne kan tages mindre hyppigt, hvis vandkvaliteten er væsentlig højere, end den ville være, hvis de kriterier, der er fastsat i henhold til EU-lovgivningen, blev anvendt.

I tilfælde af manglende overholdelse af grænseværdierne eller de fastlagte kriterier skal den kompetente myndighed undersøge, om dette skyldes et tilfælde, om det er en følge af et naturfænomen, eller om det er forårsaget af forurening, og træffe passende foranstaltninger. Disse foranstaltninger må under ingen omstændigheder medføre forøget forurening af kyst- og brakvand.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Direktiv 2006/113/EF, som har afløst direktiv 79/923/EØF, skulle indarbejdes i EU-landenes nationale lovgivning senest den 6. november 1981.

BAGGRUND

Direktiv 2006/113/EF blev ophævet ved direktiv 2000/60/EF (vandrammedirektivet) i 2013. De regler, der var fastsat i direktiv 2006/113/EF, især med hensyn til mikrobiologi og fysisk-kemiske parametre af relevans for vandområdeplanerne, blev integreret i vandrammedirektivet.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/113/EF af 12. december 2006 om kvalitetskrav til skaldyrvande (kodificeret udgave) (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 14-20)

Efterfølgende ændringer til direktiv 2006/113/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1-73) Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 08.05.2016

Top