Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Genevekonventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Genevekonventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande

 

RESUMÉ AF:

Afgørelse 81/462/EØF om indgåelse af konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande

Genevekonventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN?

 • Med afgørelsen indgår Den Europæiske Union (EU) og EU-landene Genevekonventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande.
 • Ifølge konventionens ordlyd forpligter parterne (de EU-lande, der har ratificeret konventionen) sig til i samarbejde at begrænse, gradvist forebygge og reducere deres udledning af luftforurenende stoffer med det mål at bekæmpe den deraf følgende grænseoverskridende forurening.

HOVEDPUNKTER

Grænseoverskridende luftforurening over store afstande defineres som udledning af stoffer i luften, direkte eller indirekte som følge af menneskelige aktiviteter, der har sundhedsskadelig effekt for mennesker eller miljøet i et andet land, og hvor udledningen fra enkelte emissionskilder eller grupper af kilder ikke kan fastlægges.

Der er i alt udarbejdet otte enkeltstående protokoller under konventionen:

Politisk samarbejde

Konventionen pålægger parterne at udvikle og gennemføre hensigtsmæssige politikker og strategier, herunder især systemer til forvaltning af luftkvaliteten.

Parterne mødes regelmæssigt og mindst én gang årligt for at gøre status på fremskridtene og samordne indsatsen i tilknytning til konventionen.

Videnskabeligt samarbejde

Parterne har aftalt at gennemføre samordnede forsknings- og udviklingsaktiviteter, navnlig for at reducere emissioner af de vigtigste luftforurenende stoffer, overvåge og måle emissionsniveauer og koncentrationer af disse stoffer og forstå deres virkninger for sundheden og miljøet.

Udveksling af oplysninger

Parterne har aftalt at udveksle oplysninger, navnlig data vedrørende:

 • emissioner af de vigtigste luftforurenende stoffer (navnlig svovldioxid) og deres virkninger
 • elementer, som vil kunne forårsage vigtige ændringer i den grænseoverskridende luftforurening over store afstande (navnlig i de nationale politikker eller i den industrielle udvikling)
 • teknikker for mindskelse af luftforureningen
 • nationale politikker og strategier for bekæmpelse af de vigtigste luftforurenende stoffer.

Samarbejde om overvågning af forurening

 • Parterne deltager i samarbejdsprogrammet for overvågning og vurdering af transport af luftforurenende stoffer over store afstande i Europa (EMEP). Aktiviteterne i programmet finansieres under en særskilt protokol (EMEP-protokollen) og skal forsyne konventionens parter med:
  • videnskabelige oplysninger om overvågning af atmosfæren samt EDB-modeller
  • emissionsevaluering
  • udarbejdelse af prognoser.
 • For at sikre et vellykket samarbejde giver konventionen mulighed for:
  • at anvende dette program, som oprindeligt fokuserede på overvågning af svovldioxid og beslægtede stoffer, på andre vigtige luftforurenende stoffer
  • at overvåge sammensætningen af medier, der vil kunne blive forurenet af de pågældende stoffer (vand, jord og vegetation), samt virkningerne for sundheden og miljøet
  • at tilvejebringe meteorologiske og fysiske og kemiske data om fænomener, der opstår under transporten
  • at anvende sammenlignelige eller standardiserede overvågnings- og modelleringsmetoder, når det er muligt
  • at integrere EMEP i hensigtsmæssige nationale og internationale programmer
  • regelmæssigt at udveksle informationer, der hidrører fra denne overvågning.

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN OG KONVENTIONEN FRA?

Afgørelsen trådte i kraft den 11. juni 1981.

Konventionen trådte i kraft den 16. marts 1983, 90 dage efter datoen for tidspunktet for deponeringen af det 24. instrument til ratificering, accept, godkendelse eller tiltrædelse.

BAGGRUND

 • Genevekonventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande fastlægger en ramme for mellemstatsligt samarbejde med henblik på at beskytte sundhed og miljø mod luftforurening, som vil kunne berøre flere lande. Konventionen blev undertegnet i 1979 i Geneve inden for rammerne af De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (UNECE) og trådte i kraft i 1983.
 • For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENTER

Rådets afgørelse 81/462/EØF af 11. juni 1981 om indgåelse af konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande (EFT L 171 af 27.6.1981)

Konvention om grænseoverskridende luftforurening over store afstande — Resolution om grænseoverskridende luftforurening over store afstande (EUT L 171 af 27.6.1981)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets afgørelse 86/277/EØF af 12. juni 1986 om indgåelse af protokollen til konventionen af 1979 om grænseoverskridende luftforurening over store afstande, om langsigtet finansiering af samarbejdsprogrammet for overvågning og vurdering af transport af luftforurenende stoffer over store afstande i Europa (EMEP) (EFT L 181 af 4.7.1986, s. 1)

Rådets afgørelse 93/361/EØF af 17. maj 1993 om Fællesskabets tiltrædelse af protokollen til konventionen af 1979 om grænseoverskridende forurening over store afstande, angående begrænsning af emissionen af kvælstofoxider og disses transport på tværs af grænserne (EFT L 149 af 21.6.1993, s. 14-15)

Rådets afgørelse 98/686/EF af 23. marts 1998 om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen til konventionen af 1979 om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående yderligere begrænsning af emissionen af svovl (EFT L 326 af 3.12.1998, s. 34)

Rådets direktiv 1999/13/EF af 11. marts 1999 om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg (EFT L 85 af 29.3.1999, s. 1-22)

Rådets afgørelse 2001/379/EF af 4. april 2001 om godkendelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af tungmetalprotokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande (EFT L 134 af 17.5.2001, s. 40)

Rådets afgørelse 2003/507/EF af 13. juni 2003 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående reduktion af forsuring, eutrofiering og ozon ved jordoverfladen (EUT L 179 af 17.7.2003, s. 1-2)

Rådets afgørelse 2004/259/EF af 19. februar 2004 om indgåelse på Fællesskabets vegne af protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående persistente organiske miljøgifte (EUT L 81 af 19.3.2004, s. 35-36)

Rådets afgørelse (EU) 2016/768 af 21. april 2016 om godkendelse af ændringerne til protokollen fra 1998 om tungmetaller til konventionen fra 1979 om grænseoverskridende luftforurening over store afstande (EUT L 127 af 18.5.2016, s. 8-20)

Rådets afgørelse (EU) 2016/769 af 21. april 2016 om godkendelse af ændringerne til protokollen fra 1998 om persistente organiske miljøgifte til konventionen fra 1979 om grænseoverskridende luftforurening over store afstande (EUT L 127 af 18.5.2016, s. 21-31)

seneste ajourføring 08.12.2016

Top