Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Konventionen om beskyttelse af Alperne

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Konventionen om beskyttelse af Alperne

 

RESUMÉ AF:

Afgørelse 96/191/EF — indgåelse af konventionen om beskyttelse af Alperne (Alpe-konventionen)

Konvention om beskyttelse af Alperne (Alpe-konventionen)

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN OG KONVENTIONEN?

  • Afgørelsen omhandler konklusionen i konventionen om beskyttelse af Alperne (Alpe-konventionen), som dengang blev godkendt på vegne af Det Europæiske Fællesskab.
  • Formålet med Alpe-konventionen er beskyttelse på lang sigt af det naturlige økosystem i Alperne og bæredygtig udvikling i området samt beskyttelse af beboernes økonomiske interesser. De vejledende principper i konventionen er forebyggelse, forureneren betaler-princippet og grænseoverskridende samarbejde.

HOVEDPUNKTER

  • Konventionens parter er Østrig, Frankrig, Tyskland, Italien, Liechtenstein, Monaco, Slovenien, Schweiz og Den Europæiske Union (EU).
  • For at kunne opfylde konventionens målsætninger fuldt ud handler konventionens parter på områderne regional planlægning, bevaring af naturen og landskabet, landbrug i bjergområder, bjerge i skovområder, beskyttelse af jordbunden, turisme og rekreation, energi, transport, forebyggelse af luftforurening, vandforvaltning, befolkning og kultur samt affaldshåndtering.
  • Konventionen giver mulighed for at udarbejde og vedtage gennemførelsesprotokoller for hvert af disse områder samt for at løse tvister mellem parterne.
  • Parterne har forpligtet sig til at samarbejde inden for forskning og regional overvågning samt om retlige, videnskabelige, økonomiske og tekniske spørgsmål.
  • De kontraherende parter har en konference (»Alpekonferencen«), som afholder møder regelmæssigt (i princippet hvert andet år) for at drøfte spørgsmål af fælles interesse for de kontraherende parter og træffe afgørelser og udarbejde henstillinger.

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN OG KONVENTIONEN FRA?

  • Afgørelsen har været gældende siden den 26. februar 1996.
  • Konventionen trådte i kraft for Det Europæiske Fællesskab den 14. april 1998.

HOVEDDOKUMENTER

Rådets afgørelse 96/191/EF af 26. februar 1996 om indgåelse af konventionen om beskyttelse af Alperne (Alpe-konventionen) (EFT L 61 af 12.3.1996, s. 31)

Konvention om beskyttelse af Alperne (Alpe-konventionen) (EFT L 61 af 12.3.1996, s. 32–36)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets afgørelse 98/118/EF af 16. december 1997 om indgåelse af protokollen om Fyrstendømmet Monacos tiltrædelse af konventionen om beskyttelse af Alperne (EFT L 33 af 7.2.1998, s. 21)

Rådets afgørelse 2005/923/EF af 2. december 2005 om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af protokollen om jordbundsbeskyttelse, protokollen om energi og protokollen om turisme til Alpe-konventionen (EUT L 337 af 22.12.2005, s. 27-28)

Rådets afgørelse 2006/516/EF af 27. juni 2006 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af protokollen om jordbundsbeskyttelse, protokollen om energi og protokollen om turisme til Alpekonventionen — Erklæringer (EUT L 201 af 25.7.2006, s. 31-33)

Rådets afgørelse 2006/655/EF af 19. juni 2006 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af protokollen til Alpekonventionen af 1991 vedrørende landbrug i bjergområder (EUT L 271 af 30.9.2006, s. 61-62)

Rådets afgørelse 2007/799/EF af 12. oktober 2006 om undertegnelse på Fællesskabets vegne af protokollen om gennemførelse af Alpe-konventionen på transportområdet (EUT L 323 af 8.12.2007, s. 13-14)

Rådets afgørelse 2013/332/EU af 10. juni 2013 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om gennemførelse af Alpekonventionen af 1991 på transportområdet (Transportprotokollen) (EUT L 177 af 28.6.2013, s. 13)

seneste ajourføring 22.02.2017

Top