Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Forberedelse af en strategi for bymiljøet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Forberedelse af en strategi for bymiljøet

Med udgangspunkt i en europæisk strategi for bymiljøet ønsker Kommissionen at sikre, at miljøpolitikken bidrager til udviklingen af bæredygtige byområder, især ved at rette strategien mod fire hovedtemaer: byforvaltning, transport, byggeri og byplanlægning.

DOKUMENT

Kommissionens meddelelse af 11. februar 2004 "På vej mod en temastrategi for bymiljøet" [KOM(2004) 60 - Den Europæiske Unions Tidende C 98 af 23. april 2004].

RESUMÉ

Alle europæiske byer står over for de samme miljøproblemer. En europæisk strategi for bymiljøet vil gøre det muligt at løse disse problemer på en systematisk og sammenhængende måde ved at fastlægge nogle rammer, som kan udmøntes i lokale initiativer, der er tilpasset og baseret på bedste praksis, og som overlader til de lokale beslutningstagere at vælge de konkrete løsninger og mål.

Den kommende temastrategi vil fokusere på bymiljøet og samtidig tage hensyn til tilknytningen til økonomiske og sociale spørgsmål. Den er derfor rettet mod fire tværgående temaer: byforvaltning, transport, byggeri og byplanlægning.

Bæredygtig byforvaltning

De politikker, der fastsættes for byområderne, iværksættes imidlertid ofte uafhængigt af hinanden, fordi de omhandler specifikke forhold (bygninger, infrastruktur, energi, affald osv.), og fordi de ikke forvaltes af de samme administrative instanser. Hvis man vil sikre en mere aktiv og udbredt miljøforvaltning af de største europæiske byer, er der derfor behov for mere solide rammer på EU-plan.

Strategiens vigtigste element er, at alle hovedstæder og andre byer med over 100 000 indbyggere bør indføre en miljøforvaltningsplan for hele byområdet og opstille mål for de vigtigste miljøpåvirkninger samt iværksætte et miljøforvaltningssystem, der gør det muligt at styre denne proces og realisere de pågældende målsætninger.

Sådanne forvaltningsplaner gør det muligt at:

 • varetage forvaltningen af de forpligtelser, der er tillagt kommunen gennem europæisk lovgivning (direktiver om luftkvalitet og ekstern støj)
 • forbedre samarbejdet mellem forskellige myndighedsniveauer (lokalt, regionalt og nationalt) og mellem de forskellige dele af de lokale myndigheder
 • sikre den fornødne kontinuitet i kommunens miljøpolitik på trods af skiftende forvaltninger
 • bringe de 500 største europæiske byer mere på linje med hinanden, hvad angår miljøinitiativer og -forpligtelser.

Bæredygtig transport

Trafikken har stor betydning for miljøet og for byboernes sundhed samt for den generelle livskvalitet i byerne. Biltrafikken er således en af de vigtigste kilder til luftforurenende stoffer som f.eks. ozon eller NO2, og bytrafikken tegner sig for 40 % af den trafikrelaterede CO2-udledning. To tredjedele af de trafikuheld med personskader, der indtraf i EU i 2000, skete desuden i byområderne. Støjen i byerne er også et alvorligt og voksende problem, og 80 % af den stammer fra vejtrafikken.

Alle hovedstæder og byer med over 100 000 indbyggere bør udvikle, vedtage, iværksætte og løbende ajourføre en bæredygtig bytransportplan, hvori der opstilles mål på kort, mellemlang og lang sigt. Yderligere foranstaltninger bør også træffes især for at opfordre til, at der indkøbes mere miljøvenlige og energieffektive køretøjer og for at fremme anvendelsen af alternative brændstoffer.

Bæredygtigt byggeri

Dårlige projekterings- og byggemetoder kan få stor betydning for beboernes sundhed (europæerne tilbringer næsten 90 % af deres tid inden døre) og for miljøet (energiforbruget til opvarmning og belysning tegner sig for 35 % af den samlede udledning af drivhusgasser; der produceres 450 mio. t bygge- og nedrivningsaffald hvert år).

Kommissionen foreslår som led i en temastrategi, at man udarbejder fælles metoder til evaluering af den generelle bæredygtighed af bygninger og anlæg, heriblandt indikatorer for levetidsomkostninger. Alle medlemsstater tilskyndes til at udarbejde og iværksætte en national plan for bæredygtigt byggeri. Kommissionen planlægger endvidere at iværksætte yderligere foranstaltninger, f.eks. muligheder for renovering af mindre bygninger, yderligere ikke-energirelaterede krav til bygningers miljømæssige ydeevne, miljømærkning af byggematerialer og gennemførelse af temastrategien for affaldsforebyggelse og genanvendelse.

Bæredygtig byplanlægning

Byplanlægning sigter mod den måde, arealerne anvendes på inden for et byområde, og mønsteret heri. Kommissionen peger på visse problemer på området, herunder den diffuse byvækst (byerne breder sig ud i de omkringliggende landområder, hvilket skaber spredt boligbyggeri og forstærker transportbehovet), det store antal af uudnyttede, forladte grunde og tomme bygninger, spørgsmål i forbindelse med infrastrukturens placering og nødvendigheden af at værne om og skabe flere grønne områder.

Af hensyn til en bæredygtig byplanlægning vil den fremtidige strategi opfordre medlemsstaterne til at:

 • sikre sig, at deres bebyggelsesmønstre i byerne tager hensyn til miljøspørgsmål
 • fremme genanvendelse af forladte grunde, især industrigrunde og tomme bygninger
 • opstille mindstemål for befolkningstætheden for at højne arealudnyttelsen og begrænse problemet med byspredningen
 • tage hensyn til de følger, klimaændringerne vil få for deres byer i arealplanlægningsprocessen.

En tværgående strategi

Parallelt med disse fire prioriterede områder foreslår Kommissionen en tværgående tilgang, der går ud på at:

 • integrere bymiljøet på tre fronter: i de fleste relevante EU-politikker (bl.a. transport, samhørighed, sundhed, forskning og teknologisk udvikling), i nøglesektorerne i EU's miljøpolitik (vand, luft, støj, affald, klimaændringer, natur og biodiversitet) og mellem de forskellige forvaltningsniveauer (de europæiske, nationale, regionale og lokale myndigheder)
 • fastlægge fælles europæiske indikatorer for at kontrollere temastrategiens virkning og bymiljøets tilstand
 • støtte den generelle udbredelse af god praksis på lokalt niveau og formidle resultaterne.

Baggrund

Med denne meddelelse iværksætter Kommissionen en række høringer af de berørte aktører for at vurdere, hvilke foranstaltninger det er bedst at træffe som led i en temastrategi, der kan hjælpe Europas byer med at forbedre miljøet og gøre dem sundere og mere attraktive at bo i.

Strategien for bymiljøet udgør en ud af de syv temastrategier, der er nævnt i det sjette miljøhandlingsprogram.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Europa-Kommissionen, af 11. januar 2006, til Rådet og Europa-Parlamentet om en temastrategi for bymiljøet [KOM(2005) 718 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

See also

For yderligere oplysninger om opfølgningen af denne meddelelse henvises der til siden om strategi for bymiljøet (EN).

Seneste ajourføring: 22.02.2006

Top