Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Forberedelse af en strategi for affaldsforebyggelse og genanvendelse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Forberedelse af en strategi for affaldsforebyggelse og genanvendelse

Kommissionen lægger grundlaget for en europæisk strategi for affaldsforebyggelse og genanvendelse og med udgangspunkt i de fremskridt, der allerede er gjort, beskriver den de strategiske muligheder, hvormed der lægges op til debat.

DOKUMENT

Kommissionens meddelelse af 27. maj 2003 "På vej mod en temastrategi for affaldsforebyggelse og genanvendelse" [KOM(2003) 301 - Den Europæiske Unions Tidende C 76 af 25. marts 2004].

RESUMÉ

Affaldshåndtering er et meget stort miljøproblem, som kræver en bred, sammenhængende politik for affaldsforebyggelse og genanvendelse. En sådan politik skal bygge på en vurdering af den nuværende situation i EU, der både omfatter tendenserne i affaldsdannelsen og de foranstaltninger, der allerede er truffet. Samtidig skal de offentlige beslutningstagere og de parter, som har interesse i affaldshåndteringsområdet, bidrage med deres holdninger vedrørende de forskellige løsningsmuligheder.

Menneskelige aktiviteter producerer affald på mange måder. Enhver fysisk vare, som bringes i handelen, ender således før eller siden som affald. Enhver produktionsproces skaber affald. Selv nyttiggørelsesprocesser skaber en vis mængde "restaffald", som ikke kan nyttiggøres, hvilket der bør tages hensyn til. Derfor skal en effektiv politik være en bredt dækkende proces, der omfatter hele ressourcens livscyklus, fra udvindingsfasen via dens anvendelse som produkt til affaldsfasen.

Ifølge oplysninger fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA) er den samlede affaldsdannelse i EU stigende og når nu op på 3,5 tons affald pr. indbygger om året i de femten EU-lande. Det er imidlertid svært at give en præcis vurdering af tendenserne inden for affaldsområdet, hvilket skyldes manglen på tilgængelige oplysninger, både hvad angår affaldskilderne (hvoraf de fem største er produktionsindustri, råstofudvinding, bygge- og nedrivningsvirksomhed, fast byaffald, landbrug og skovbrug) og affaldsbehandlingen (valget mellem genanvendelse, deponering eller andre behandlingsmetoder varierer betydeligt fra medlemsstat til medlemsstat og afhænger af affaldstype).

Der er især gjort fremskridt på grund af EU-lovgivningen, hvor de vigtigste foranstaltninger har været rammedirektivet om affald, direktivet om farligt affald (es de en fr) og forordningen om overførsel af affald. Disse retsakter har dannet grundlag for vedtagelsen af særlige regler, der har gjort det muligt at mindske miljøvirkningerne fra affaldsbehandlingen (IPPC-direktivet, deponeringsdirektivet, forbrændingsdirektivet) og fra visse affaldskilder (spildolie (es de en fr), PCB/PCT (es de en fr), batterier og akkumulatorer (es de en fr), emballage, udrangerede køretøjer, affald af elektrisk og elektronisk udstyr (es de en fr)).

EU's politiske regelsæt for affald har dog en række mangler, både hvad angår gennemførelsen af lovgivningen og affaldsforebyggelsen (reduktion af mængden og farligheden) samt en manglende overordnet og ensartet tilgang til genbrugsområdet.

For at udforme en optimal strategi for affaldshåndtering, som omfatter både den overordnede ramme og de praktiske gennemførelsesforanstaltninger, har Kommissionen foretaget en omfattende høring af alle berørte parter om de væsentlige foranstaltninger og instrumenter, der er nødvendige til fremme af affaldsforebyggelse og genanvendelse. Formålet er ikke at slå til lyd for et bestemt instrument, men at give startskuddet til en debat om disse instrumenters potentielle rolle og effektivitet som led i en overordnet temastrategi.

Vedrørende affaldsforebyggelse har Kommissionen anmodet om og modtaget kommentarer om:

 • udveksling af oplysninger og erfaringer og udbredelse af den bedste praksis inden for nationale incitamenter,
 • den fremtidige kemikaliepolitiks (Reach) mulige rolle for at mindske farligheden af kemisk affald,
 • virksomhedernes mulighed for at udforme og gennemføre planer for affaldsforebyggelse,
 • affaldsforebyggelsespotentialet i direktivet om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC).

Høringen om disse spørgsmål vedrørende affaldsforebyggelse er afsluttet.

For så vidt angår genanvendelse af affald har Kommissionen anmodet om og opnået bemærkninger om:

 • fastlæggelse af mere effektive resultatmål, f.eks. mål med fokus på materialer frem for på udtjente produkter, EU-dækkende mål frem for nationale, generelle mål for de største affaldskilder såsom fast byaffald,
 • anvendelse af økonomiske og markedsbaserede instrumenter for at begrænse omkostningerne til genanvendelse, f.eks. samordnede deponeringsafgifter, omsættelige certifikater eller betalingsordninger,
 • muligheden for en udbygning af producentansvaret, dog under hensyntagen til, at det ikke egner sig til alle affaldstyper,
 • opstilling af ensartede regler på genanvendelsesområdet.

Høringen om disse spørgsmål vedrørende genanvendelse er afsluttet.

Endvidere har Kommissionen bedt de berørte parter om at tage stilling til en række yderligere foranstaltninger som f.eks.:

 • foranstaltninger, som skal forbedre det nuværende lovgrundlag (definitioner på affald og nyttiggørelses- og bortskaffelsesaktiviteter),
 • foranstaltninger, som skal øge efterspørgslen efter genvundne materialer,
 • uddannelses- og efteruddannelsesprogrammer om affaldsforebyggelse og genanvendelse.

Høringen om disse spørgsmål vedrørende yderligere foranstaltninger er afsluttet.

Kontekst

Som en ud af de syv temastrategier, der er nævnt i det sjette miljøhandlingsprogram, skal strategien for affaldsforebyggelse og genanvendelse ses i lyset af to andre tiltag: den integrerede produktpolitik og strategien for bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne. En parallel anvendelse af disse tre initiativer giver en bedre mulighed for at opnå den rette balance mellem forvaltningen af ressourcer, produkter og affald og disses indvirkninger på miljøet .

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen, af 21. december 2005, med titlen: "Fremme af bæredygtig ressourceudnyttelse - Temastrategi for affaldsforebyggelse og genanvendelse" [KOM(2005) 666 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv, af 21. december 2005, om affald[KOM(2005) 667 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

See also

For yderligere informationer om opfølgningen på denne høring henvises der til siden for affaldsstrategi (EN).

Seneste ajourføring: 25.03.2006

Top