Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR)

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 166/2006 om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

 • Den opretter det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR).
 • Den Europæiske Unions (EU) elektroniske database er tilgængelig for offentligheden og skal bidrage til at bekæmpe forureningen.

HOVEDPUNKTER

 • Forordningen opretter et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR) i form af en offentligt tilgængelig elektronisk database. Denne database opfylder kravene i De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europas (UNECE) protokol om registre over udledning og overførsel af forurenende stoffer, som EU undertegnede i maj 2003.
 • Registeret stilles gratis til rådighed for offentligheden via internettet. Det er muligt at søge efter oplysningerne i det ved hjælp af flere kriterier (type af forurenende stoffer, geografiske steder, berørt miljø, kildeanlæg osv.).

Indholdet i PRTR

 • Registeret indeholder oplysninger om udledninger af forurenende stoffer til luft, vand og jord samt overførsel af forurenende stoffer, der er til stede i spildevand og affald. Registeret dækker 91 forurenende stoffer, der er opført i bilag II, herunder drivhusgasser, andre gasser, tungmetaller, pesticider, chlorerede organiske stoffer og andre uorganiske stoffer.
 • Udledninger indberettes, når emissionsniveauet overstiger en bestemt grænse og stammer fra én af de 65 aktiviteter, der er opført i bilag I. De fleste af disse aktiviteter er desuden reguleret i direktivet om industrielle emissioner og omfatter især virksomheder i følgende sektorer: energiproduktion, mineralindustrier, kemiske industrier, affalds- og spildevandshåndtering samt produktion og forarbejdning af papir og træ.
 • Hvor det er muligt, indeholder registeret desuden oplysninger om forurening fra diffuse kilder.

Sådan fungerer PRTR

 • Oplysninger indsamles på nationalt plan af EU-landene og indberettes til Europa-Kommissionen, hvorefter de regelmæssigt indføres i databasen. Først indsender driftsledere for de berørte anlæg oplysningerne til de kompetente nationale myndigheder.
 • EU-landene skal også indsamle oplysninger om udledninger fra diffuse kilder ved hjælp af internationalt anerkendte metoder.
 • EU-landene skal dernæst rapportere de oplysninger, de har indsamlet, til Kommissionen inden for den fastsatte tidsfrist (inden for 15 måneder efter hvert rapporteringsårs afslutning). EU-landene kan holde visse oplysninger fortrolige. Hvis de gør det, skal de underrette Kommissionen om, hvilken type oplysninger der er tilbageholdt og årsagen til tilbageholdelsen.
 • Kommissionen giver, i samarbejde med Det Europæiske Miljøagentur, offentligheden adgang til oplysningerne i databasen ved at sikre, at den er tilgængelig på internettet inden den fastsatte tidsfrist (senest 16 måneder efter rapporteringsårets afslutning).

Offentlig deltagelse

Forordningen er et centralt instrument i forbindelse med at opfylde kravene i Århus-konventionen, eftersom den giver offentligheden mulighed for at blive inddraget yderligere i udarbejdelsen af registeret og i forberedelsen af ændringer af den.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 24. februar 2006.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 2006 om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF (EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1-17)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 166/2006 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om fremskridt med gennemførelsen af forordning (EF) nr. 166/2006 om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) (COM(2013) 111 final af 5.3.2013)

Protokol om registre over udledning og overførsel af forureningsstoffer (EN)

Rådets afgørelse 2006/61/EF af 2. december 2005 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af UNECE's protokol om registre over udledning og overførsel af forureningsstoffer (EUT L 32 af 4.2.2006, s. 54-55)

seneste ajourføring 01.03.2017

Top