Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet

Med dette forslag får borgerne adgang til administrative eller retslige procedurer til prøvelse af offentlige myndigheders administrative handlinger og undladelser, der er i strid med miljølovgivningen. Målet med forslaget er desuden på fællesskabsplan og i medlemsstaterne at gennemføre den tredje søjle i konventionen om adgang til oplysninger, offentlighedens deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (Århus-konventionen). Det overordnede mål er at sikre en bedre anvendelse af miljølovgivningen.

FORSLAG

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 24. oktober 2003 om adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (forelagt af Kommissionen).

RESUMÉ

I dette forslag til direktiv fastlægges en række mindstekrav vedrørende adgang til administrative og retslige procedurer på miljøområdet, og dermed gennemføres den tredje søjle i Århus-konventionen i EU's og medlemsstaternes lovgivning.

Privatpersoners handlinger og undladelser

Medlemsstaterne sikrer, at offentligheden (fysiske eller juridiske personer samt foreninger, grupper eller disses organisationer) kan indlede administrative eller retslige prøvelsesprocedurer i forbindelse med privatpersoners handlinger og undladelser, som strider mod miljølovgivningen.

De offentlige myndigheders handlinger og undladelser

Medlemsstaterne sikrer, at offentligheden har adgang til administrative eller retslige prøvelsesprocedurer i forbindelse med administrative handlinger eller undladelser, som udgør en overtrædelse af miljølovgivningen, når de har en tilstrækkelig interesse, eller når de hævder, at der er tale om krænkelse af en rettighed.

Medlemsstaterne sikrer, at kvalificerede organer (foreninger, grupper eller organisationer, der er anerkendt af en medlemsstat, og som har til formål at fremme miljøbeskyttelse) kan indlede en administrativ eller retslig procedure imod overtrædelse af miljølovgivningen uden at skulle hævde, at der er tale om krænkelse af en rettighed, eller at vedkommende gruppe har en tilstrækkelig interesse, hvis dette henhører under deres vedtægtsfæstede aktiviteter og geografiske område. Kvalificerede organer, som er anerkendt af én medlemsstat, kan indlede denne form for procedurer i en anden medlemsstat.

Offentligheden og kvalificerede organer med søgsmålskompetence i forbindelse med en handling eller undladelse skal kunne anmode om en intern prøvelse. Denne anmodning er en foreløbig procedure, hvorved parterne kan forelægge sagen for den offentlige myndighed, som er udpeget af medlemsstaten, før de indleder en administrativ eller retslig procedure. Anmodningen skal indgives mindst fire uger efter datoen for den administrative handling eller undladelse. Den offentlige myndighed har tolv uger til at træffe en skriftlig, behørigt begrundet afgørelse og stile denne til den, der har indgivet anmodningen. I afgørelsen beskrives det, hvilke foranstaltninger der skal gennemføres for at sikre overensstemmelse med miljølovgivningen, eller der gives i påkommende tilfælde afslag på anmodningen. Hvis myndigheden ikke kan træffe en afgørelse, informerer den snarest muligt den anmodende part herom. Hvis myndigheden ikke besvarer anmodningen inden fristens udløb, eller hvis afgørelsen ikke gør det muligt at sikre overensstemmelse med miljølovgivningen, kan den anmodende part indlede en administrativ eller retslig procedure.

Anerkendelse af kvalificerede organer

Medlemsstaterne udarbejder en procedure for anerkendelse af kvalificerede organer. De kan vælge en foreløbig procedure og (ad hoc) anerkendelse fra sag til sag. Det kvalificerede organ skal til ethvert tidspunkt opfylde følgende betingelser:

  • det skal være en uafhængig og nonprofit juridisk person, hvis formål er at beskytte miljøet,
  • det skal have en organisationsstruktur, der sikrer, at det kan forfølge sine vedtægtsfæstede formål fyldestgørende,
  • det skal have været lovligt indstiftet og have erfaring med miljøbeskyttelse,
  • dets årsregnskaber skal være godkendt af en registreret revisor.

Administrative og retslige procedurer

De retslige og administrative procedurer, der er omfattet af dette forslag, skal være objektive, effektive, passende, retfærdige, betimelige og ikke uoverkommeligt dyre.

Baggrund: Århus-konventionen

Konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (Århus-konventionen) blev undertegnet af Det Europæiske Fællesskab og medlemsstaterne i juni 1998. Ud over dette forslag sigter to andre fra oktober 2003 mod at få konventionen endeligt vedtaget og anvende dens bestemmelser på fællesskabsinstitutionerne og -organerne.

Århus-konventionen er bygget op omkring tre søjler. Den første vedrører offentlighedens adgang til oplysninger og er gennemført på EU-plan med direktiv 2003/4/EF om offentlighedens adgang til oplysninger på miljøområdet. Den anden søjle, som er gennemført med direktiv 2003/35/EF, vedrører offentlighedens deltagelse i miljøprocedurer. Og endelig omhandler den tredje søjle offentlighedens adgang til domstolsprøvelse på miljøområdet. Dette forslag til direktiv sigter mod at få gennemført konventionens tredje søjle.

Århus-konventionen er baseret på tanken om, at bedre adgang for offentligheden til oplysninger og domstolsprøvelse og en større grad af deltagelse i beslutningsprocessen på miljøområdet kan føre til en bedre gennemførelse af miljølovgivningen.

Referencer og sagsforløb

Forslag

Den Europæiske Unions Tidende

Procedure

KOM(2003) 624 endelig

-

COD/2003/246

Seneste ajourføring: 25.07.2007

Top