Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regulering af GM-afgrøder: EU-landenes rettigheder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Regulering af GM-afgrøder: EU-landenes rettigheder

RESUMÉ AF:

Direktiv 2001/18/EF om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det har til formål at gøre proceduren for meddelelse af tilladelse til udsætning og markedsføring af genetisk modificerede organismer (GMO’er) (*) mere effektiv og gennemsigtig.

Det begrænser også en sådan tilladelse til en periode på ti år (der kan forlænges) og indfører obligatorisk overvågning efter GMO’ernes markedsføring.

HOVEDPUNKTER

Direktivet fastsætter:

en ordning til vurdering af de miljømæssige risici, der er forbundet med udsætning af GMO’er i de enkelte tilfælde

fælles mål for overvågning af GMO’er efter deres markedsføring

en mekanisme, der ændrer, suspenderer eller bringer udsætningen af GMO’er til ophør, når oplysninger om risiciene ved udsætning bliver tilgængelige.

GMO-mærkning og høring af offentligheden bliver obligatorisk. Europa-Kommissionen har pligt til at høre kompetente videnskabelige komitéer om alle spørgsmål, der påvirker menneskers sundhed eller miljøet.

Der skal oprettes registre med henblik på at opbevare oplysninger om genetiske modifikationer i GMO’er samt om deres placering. Regler om, hvordan disse registre skal fungere, er fastlagt i direktiv 2004/204/EF.

Kommissionen skal hvert tredje år offentliggøre en rapport om erfaringen med de markedsførte GMO’er og et resumé af de foranstaltninger, som EU-landene har truffet for at gennemføre dette direktiv.

Dette direktiv giver EU-landene mulighed for at begrænse eller forbyde udsætningen af GMO’er, der udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet, men direktiv (EU) 2015/412 ændrer det og giver EU-landene mulighed for at forbyde eller begrænse GMO’er på et bredere grundlag såsom fysisk planlægning, arealanvendelse, socioøkonomiske virkninger, sameksistens og offentlig orden.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 17. april 2001. EU-landene skulle indarbejde det i den nationale lovgivning inden den 17. oktober 2002.

BAGGRUND

Direktivet er bare én af flere byggesten i EU’s retlige ramme for GMO’er. De andre byggesten er direktiver og forordninger (der fokuserer på spørgsmål som genetisk modificerede fødevarer eller grænseoverskridende bevægelser af GMO’er), der har til formål at beskytte menneskers og dyrs sundhed samt miljøet, indføre ensartede procedurer og sikre sporbarheden af markedsførte GMO’er.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Udsætning af GMO’er: I forbindelse med denne lovgivning er det enhver tilsigtet overførsel til miljøet af GMO’er uden specifikke indeslutningsforanstaltninger.

(*) Genetisk modificerede organismer: Det er muligheden for at ændre levende cellers og organismers sammensætning ved hjælp af moderne bioteknologiske teknikker, der kaldes genteknologi. Det giver mennesker mulighed for at fremavle planter og dyr, der for eksempel giver et højere udbytte eller bedre kan modstå sygdomme.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF — Erklæring fra Kommissionen (EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1-39)

De ændringer, som følger af direktiv 2001/18/EF, er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1-23)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 24-28). Se den konsoliderede version.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1946/2003 af 15. juli 2003 om grænseoverskridende overførsler af genetisk modificerede organismer (EUT L 287 af 5.11.2003, s. 1-10)

Kommissionens beslutning 2004/204/EF af 23. februar 2004 om fastlæggelse af de nærmere bestemmelser for, hvorledes de registre med oplysninger om genetiske modifikationer i GMO’er, som er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF, skal fungere (EUT L 65 af 3.3.2004, s. 20-22)

seneste ajourføring 02.12.2015

Top