Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mod en strategi for beskyttelse af havmiljøet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Mod en strategi for beskyttelse af havmiljøet

1) MÅL

At udarbejde en tematisk strategi med henblik på at fremme en bæredygtig udnyttelse af havet og bevarelsen af de marine økosystemer i hele verden.

2) DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 2. oktober 2002: "Frem mod en strategi til at beskytte og bevare havmiljøet" [KOM (2002) 539 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

3) RESUMÉ

I det sjette miljøhandlingsprogram er det fastsat, at der skal udarbejdes en tematisk strategi for beskyttelse og bevarelse af havmiljøet. Dette har foranlediget Kommissionen til at udarbejde ovennævnte meddelelse, som markerer et første skridt hen imod en sådan strategi. Strategien skal udformes i et åbent samarbejde med deltagelse af Fællesskabets institutioner, de berørte regionale organisationer og andre interesserede parter.

Den nuværende situation

Meddelelsen indledes med en redegørelse for miljøsituationen i havene, navnlig havene langs Europas kyster, og den indeholder et resumé og en detaljeret beskrivelse af situationen. Det understreges, at havmiljøet er udsat for talrige trusler, blandt andet tab eller ødelæggelse af biodiversiteten og ændringer i dens struktur, tab af levesteder, forurening med farlige stoffer og næringsstoffer og mulige virkninger af klimaændringer.

Hertil kommer kommercielt fiskeri, olie- og gasudvinding, skibsfart, deposition af vandbårne og luftbårne farlige stoffer og næringsstoffer, affaldsudsmidning og fysisk forringelse af levesteder på grund af opmudring og udvinding af sand og grus.

Meddelelsen indeholder ligeledes en oversigt over eksisterende politikker og lovgivninger i Den Europæiske Union vedrørende beskyttelse af havene (se bilag 2). Det understreges dog, at der ikke findes nogen integreret politik for beskyttelse af havmiljøet, da disse politikker og lovgivninger vedrører bestemte zoner. Meddelelsen indeholder endvidere en oversigt over en række regionale og internationale konventioner, organisationer og aftaler inden for dette område (se bilag 4).

Meddelelsen beskæftiger sig indgående med den viden, vi har om havmiljøet, og fremhæver, at der er betydelige lakuner:

 • Der savnes viden om, hvordan biodiversiteten påvirkes af menneskeskabte eller naturlige ændringer, og hvor hurtigt miljøet vil kunne genoprettes, efter at kilderne er blevet reduceret eller elimineret;
 • der savnes viden om, hvordan de marine økosystemer påvirkes af ændringer i artsdiversiteten og -strukturen;
 • der er behov for mere præcise og mere pålidelige oplysninger om forvaltningen af fiskeriet og virkningerne heraf, om kemiske stoffer, industriel spildevandsudledning i havet, tilførsel af næringsstoffer og radioaktive stoffer;
 • der er et presserende behov for at kortlægge den marine biodiversitet.

Bilag 3 til meddelelsen indeholder en analyse af den igangværende forskning i havmiljøet. Der peges på en række problemer i forbindelse med overvågning, vurdering, forskning samt håndtering og indberetning af data og information.

Meddelelsen konkluderer, at der stadigvæk er mange uløste problemer, og at havmiljøet fortsat er udsat for alvorlige trusler til trods for de sidste tre årtiers indsats. Der kan noteres betydelige fremskridt med hensyn til kvaliteten af de europæiske have, og i visse tilfælde er det lykkedes at standse eller endog vende den igangværende udvikling mod øget forurening.

Målene for strategien

Efter en gennemgang af den nuværende situation foreslår Kommissionen, at den marine strategi fastsætter ambitiøse, klare og sammenhængende mål med henblik på at fremme en bæredygtig udnyttelse af havene og bevarelsen af de marine økosystemer.

Det således foreslåede overordnede mål for strategien for beskyttelse af havmiljøet er at fremme en bæredygtig udvikling af havene og bevarelsen af de marine økosystemer, særligt i områder, der har høj biodiversitetsværdi.

Herudover nævnes en række delmål. De vedrører forringelse af biodiversiteten, ødelæggelse af habitater, udledning af farlige stoffer, eutrofiering, radioaktive stoffer, olieforurening, affald, søtransport, sundhed, klimaændringer, forskning og forbedring af samordningen.

Foranstaltninger inden for rammerne af denne strategi

Det understreges gang på gang, at de foranstaltninger, der skal iværksættes for at nå disse mål, skal indbefatte følgende elementer:

 • Udarbejdelse af en sammenhængende politik for havmiljøet ved i stigende grad at benytte et koncept, der er baseret på økosystemerne og tager udgangspunkt i de eksisterende politikker;
 • øget indsats med henblik på integreret iværksættelse og anvendelse af eksisterende og ny lovgivning;
 • indførelse af mekanismer og aktioner, der skal lette samordningen af disse foranstaltninger og af de forskellige organisationers og andre berørte parters indsats;
 • iværksættelse af initiativer til at uddybe kendskabet til den hidtidige og fremtidige (sandsynlige) udvikling i de europæiske haves kvalitet samt til evalueringsprocedurerne og -metoderne;
 • styrkelse og forbedring af samordningen mellem de forskellige finansielle instrumenter til beskyttelse af havmiljøet;
 • anvendelse af disse strategiske elementer både på regionalt og på globalt plan.

Meddelelsen foreslår specifikke foranstaltninger inden for hver af de berørte sektorer.

4) gennemførelsesforanstaltninger

5) videreførelse af arbejdet

Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet af 24. oktober 2005, « Temastrategi til beskyttelse og bevaring af havmiljøet (es de en fr)» [KOM(2005) 504 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Kommissionen foreslår en fælles ramme og fælles målsætninger for beskyttelse og bevaring af havmiljøet. For at nå disse fælles målsætninger skal medlemsstaterne vurdere behovene i de havområder, der hører under dem. Dernæst skal de udarbejde og iværksætte sammenhængende forvaltningsplaner for de enkelte havregioner og overvåge gennemførelsen heraf.

Seneste ajourføring: 10.05.2006

Top