Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mod en strategi for jordbundsbeskyttelse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Mod en strategi for jordbundsbeskyttelse

1) MÅL

At etablere en plan for udvikling af en fællesskabsstrategi for jordbundsbeskyttelse.

2) DOKUMENT

Kommissionens meddelelse af 16. april 2002 til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod en tematisk strategi for jordbundsbeskyttelse [KOM (2002) 179 endelig - Endnu ikke offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende].

3) RESUMÉ

Én af målsætningerne med det sjette miljøhandlingsprogram er beskyttelse af jordbunden mod erosion og forurening. I overensstemmelse med denne målsætning offentliggør Kommissionen en meddelelse, som opridser linjerne for udvikling af en jordbundsbeskyttelsesstrategi. Begrebet 'jordbund' som brugt i meddelelsen refererer til det øverste lag af jordskorpen, der består af mineralske partikler, organisk materiale, vand, luft og levende organismer.

Meddelelse rummer bl.a. en oversigt over jordbundens funktioner:

  • kilde til fødevarer
  • oplagring, filtrering og omdannelse af mineraler, vand, organisk materiale, gasser m.v.
  • kilde til råstoffer
  • grundlag for menneskelige aktiviteter.

Der gøres rede for de alvorligste trusler mod jordbunden i Europa: erosion, nedgang i indholdet af organiske stoffer, forurening, uigennemtrængelighed (forårsaget af bl.a. opførelse af boliger og anlæggelse af veje og andre infrastrukturer), sammenpresning (forårsaget af mekanisk pres fra tungt maskineri, overgræsning samt sportsaktiviteter), forringelse af den biologiske mangfoldighed, tilsaltning (ophobning af opløselige natrium-, magnesium- og calciumsalte) samt oversvømmelser og jordskred. Samtlige disse processer fremkaldes eller forværres af menneskelig virksomhed, og enkelte er forstærket i løbet af de seneste årtier. De økonomiske følgevirkninger og omkostningerne ved genopretning af jordbunden som følge af disse trusler er enorme.

De instrumenter, det internationale samfund har taget i brug for at imødegå forringelsen af jordbunden, gennemgås i meddelelsen sammen med de midler, der benyttes af EU-landene og ansøgerlandene. Hvad EU's egen indsats angår, understreges det, at der ikke findes nogen egentlig politik på området. Dog har de aktiviteter, der udfoldes inden for andre sektorpolitikker (som f.eks. miljø-, landbrugs-, regional-, transport- eller forskningspolitik), indflydelse på jordbundsbeskyttelsen.

Elementerne i den tematiske strategi

En tematisk fællesskabsstrategi for bevarelse af jordbunden forekommer således uomgængeligt nødvendig. Den vil blive forelagt i 2004. Den vil bygge på principperne om forsigtighed, forebyggende indsats og miljøansvar vil blive baseret på: de allerede igangværende miljøpolitiske initiativer, bedre integrering af jordbundsbeskyttelsen i andre sektorpolitikker, overvågning af jordbunden samt nye foranstaltninger baseret på resultaterne af denne overvågning.

Inden for rammerne af miljøpolitikken vil ny lovgivning supplere den nuværende miljølovgivning:

  • i 2002: 4. særdirektiv om luftkvalitet og et direktiv om mineaffald
  • i2003: revision af direktivet om slam fra rensningsanlæg samt en meddelelse om arealanvendelse og miljøet, med vægt på bæredygtig udnyttelse af jordbunden
  • inden udgangen af 2004: direktiv om kompost og andet bioaffald.

Inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik skal økologisk landbrug, beskyttelse af terrasser, sikker anvendelse af pesticider, brug af certificeret kompost, skovbrug, skovrejsning og andre foranstaltninger til beskyttelse af jordbunden fremmes. Ved revisionen af den fælles landbrugspolitik har Kommissionen til hensigt at øge budgetmidlerne til udvikling i landdistrikterne og jordbundsbeskyttelse.

Hvad overvågning af jordbunden angår, vil Kommissionen senest i juni 2004 fremsætte lovforslag om et fællesskabssystem for information og overvågning af truslerne mod jordbunden. Denne overvågning skal danne grundlag for fremtidige lovgivningsinitiativer til beskyttelse af jordbunden og for justering og revision af politikken på dette område.

4) gennemførelsesforanstaltninger

5) videreførelse af arbejdet

Seneste ajourføring: 30.04.2002

Top