Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Princippet om, at forureneren betaler, og miljøansvar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Princippet om, at forureneren betaler, og miljøansvar

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2004/35/EF om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastlægger regler baseret på princippet om, at forureneren betaler. Det betyder, at en virksomhed, som forvolder miljøskader, kan drages til ansvar for dem og skal træffe de nødvendige forebyggende eller afhjælpende foranstaltninger og afholde alle tilknyttede omkostninger.

HOVEDPUNKTER

Direktivet definerer miljøskade som:

Definitionen omfatter udledning af forurenende stoffer i luften (da dette påvirker jordens eller vandets tilstand), i indre overfladevand og grundvand samt enhver tilsigtet udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer som defineret i direktiv 2001/18/EF.

Anvendelsesområde

Der er to scenarier, som er ansvarspådragende:

 • 1.

  Miljøskader forårsaget af en hvilken som helst af de aktiviteter, der er anført i bilag III i direktivet, som f.eks.:

  • energiindustrier
  • produktion og forarbejdning af metaller
  • mineralindustrier
  • kemiske industrier
  • affaldshåndtering
  • produktion af større mængder pulp, papir og karton, farvning af stoffer samt garverier
  • produktion af større mængder kød, mejerivarer og fødevarer.
 • 2.

  Miljøskader på beskyttede arter og naturtyper (eller overhængende fare for disse) forvoldt eller fremkaldt af andre erhvervsmæssige aktiviteter end dem, der er anført i bilag III, samt i tilfælde af, at virksomheden har handlet forsætligt eller uagtsomt.

Undtagelser

Undtagelserne omfatter væbnede konflikter, naturkatastrofer, ansvar for miljøskader, som er omfattet af internationale konventioner (f.eks. havforurening), samt nukleare risici, som er omfattet af Euratomtraktaten.

Forebyggende og afhjælpende foranstaltninger

 • Hvis der er overhængende fare for, at der indtræder en skade, skal virksomheden omgående træffe de nødvendige forebyggende foranstaltninger.
 • Hvis skaden allerede er indtruffet, skal virksomheden straks underrette myndighederne og træffe foranstaltninger for at håndtere situationen med henblik på at forhindre yderligere miljøskader og risici for menneskers sundhed samt iværksætte afhjælpende foranstaltninger.

Virksomheden skal betale for forebyggendeforanstaltninger og afhjælpendeforanstaltninger , undtagen i visse situationer, hvis skaden f.eks. er forvoldt af tredjemand til trods for, at passende sikkerhedsforanstaltninger var truffet, eller skyldes overholdelse af påbud eller instrukser udstedt af en offentlig myndighed.

Gennemførelse

 • En gennemførelsesrapport fra 2016 undersøgte erfaringerne med at gennemføre direktivet mellem 2007 og 2013, herunder en evaluering udført under REFIT, som er Europa-Kommissionens program for målrettet og effektiv regulering.
 • Denne rapport bekræfter, at selv om direktivet endnu ikke har nået sit fulde potentiale, har det været effektivt for så vidt angår afhjælpning af miljøskader og tilskyndelse til forebyggelse.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 30. april 2004. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning senest den 30. april 2007.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til Miljøansvar på Europa-Kommissionens websted.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (EUT L 143 af 30.4.2004, s. 56-75).

Efterfølgende ændringer af direktiv 2004/35/EF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet i henhold til artikel 18, stk. 2, i direktiv 2004/35/EF om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (COM(2016) 204 final af 14.4.2016).

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene: REFIT-evaluering af direktivet om miljøansvar som bilag til dokumentet Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet i henhold til artikel 18, stk. 2, i direktiv 2004/35/EF om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (SWD(2016) 121 final af 14.4.2016).

seneste ajourføring 05.10.2016

Top