Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Overførsel af radioaktive stoffer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Overførsel af radioaktive stoffer

RESUMÉ AF:

Forordning (Euratom) nr. 1493/93 om overførsel af radioaktivt affald

RESUMÉ

Efter fjernelsen af de interne grænsekontroller mellem landene i Den Europæiske Union (EU) den 1. januar 1993 havde de nationale myndigheder brug for oplysninger om overførsel af radioaktive stoffer i samme omfang som før for fortsat at kunne føre kontrol af strålingsbeskyttelse.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den indfører et fælles EU-system for erklæringer om overførsler af radioaktive stoffer mellem EU-lande.

HOVEDPUNKTER

Indehavernes forpligtelser

Når der overføres radioaktivt materiale, skal »indehaveren« (*) afgive en forhåndserklæring fra »modtageren« (*). Denne erklæring bør bekræfte, at modtageren overholder EU-lovgivningen om anmeldelsespligt for aktiviteter vedrørende naturlige og kunstige radioaktive stoffer. Erklæringen skal indleveres til den kompetente nationale myndighed i EU-bestemmelseslandet.

Indehaverne skal også overholde nationale lovgivninger om sikker opbevaring, brug og bortskaffelse i forbindelse med radioaktive aktiviteter.

De involverede trin omfatter, at:

modtageren indsender erklæringen til myndigheden

myndigheden bekræfter at være bekendt med erklæringen med et officielt stempel og sender den tilbage til modtageren

modtageren herefter sender erklæringen til indehaveren.

En erklæring er gyldig i op til tre år.

Flere overførsler

Den udstedte erklæring kan vedrøre flere overførsler, hvis:

de radioaktive stoffer har samme fysiske og kemiske karakteristika

de lukkede kilder (*), som den vedrører, ikke overstiger de aktivitetsniveauer, der er angivet i erklæringen

overførslerne er fra den samme indehaver til den samme modtager og involverer de samme kompetente myndigheder.

Oplysninger

Indehavere skal inden for 21 dage efter hver overførsel oplyse myndighederne om:

navn og adresse på modtagerne

den samlede radioaktivitet for hver leveret overførsel

antallet af leverancer og de leverede mængder til hver modtager og typen af stoffer (lukket kilde eller anden relevant kilde).

EU-landene skal anmelde alle operationer, der kan indebære en fare på grund af ioniserende stråling.

Radioaktivt affald

Overførsel af radioaktivt affald mellem EU-landene samt ind og ud af EU er undergivet de særlige foranstaltninger, der er indført ved direktiv 2006/117/Euratom.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den 9. juli 1993.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Indehaver: enhver enkeltperson eller organisation, der har ansvaret for at planlægge overførslen af radioaktivt affald eller brugt brændsel, og som er juridisk ansvarlig for det før overførslen.

(*) Modtager: den part, der modtager overførslen.

(*) Lukket kilde: en kilde til ioniserende stråling, der består af radioaktive stoffer, som er permanent indbygget i faste og effektive inaktive materialer eller forseglet i en inaktiv beholder, der under normale brugsbetingelser er stærk nok til at forhindre enhver spredning af radioaktive stoffer.

DOKUMENT

Rådets forordning (Euratom) nr. 1493/93 af 8. juni 1993 om overførsel af radioaktive stoffer mellem medlemsstaterne

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (Euratom) nr. 1493/93

9.7.1993

-

EFT L 148 af 19.6.1993, s. 1-7

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets direktiv 2006/117/Euratom af 20. november 2006 om overvågning af og kontrol med overførsel af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel (EUT L 337 af 5.12.2006, s. 21-32)

Rådets direktiv 2013/59/Euratom af 5. december 2013 om fastlæggelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse mod de farer, som er forbundet med udsættelse for ioniserende stråling og om ophævelse af direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom og 2003/122/Euratom (EUT L 13 af 17.1.2014, s. 1-73)

seneste ajourføring 22.10.2015

Top