Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Anvendelse af slam fra rensningsanlæg i landbruget

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Anvendelse af slam fra rensningsanlæg i landbruget

Direktiv 86/278/EØF - beskyttelse af jorden i forbindelse med anvendelse i landbruget af slam fra rensningsanlæg

DOKUMENT

Rådets direktiv 86/278/EØF af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden, i forbindelse med anvendelse i landbruget af slam fra rensningsanlæg

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastlægger reglerne for, hvordan landbrugere kan anvende slam fra rensningsanlæg som gødning for at forebygge, at det skader miljøet og menneskers sundhed ved at påvirke kvaliteten af jord, overfladevand eller grundvand negativt.

Til det formål fastlægger direktivet grænser for tilladte koncentrationer i jorden af syv tungmetaller, der kan være giftige for planter og mennesker:

cadmium

kobber

nikkel

bly

zink

kviksølv

chrom.

Det forbyder anvendelsen af slam fra rensningsanlæg, der efterlader koncentrationer over disse grænser.

HOVEDPUNKTER

De specifikke grænser findes i direktivets bilag:

Bilag IA - tungmetaller i jord

Bilag IB - tungmetaller i slam

Bilag IC - maksimale årlige mængder af tungmetaller, der må tilføres jorden.

Slam skal normalt behandles, før det anvendes i landbruget. I nogle EU-lande kan landbrugere dog få tilladelse til at anvende ubehandlet slam, hvis det nedfældes eller nedpløjes i jorden.

I visse situationer må slam overhovedet ikke anvendes i landbrug:

på græsningsarealer eller foderafgrøder, der skal bruges til dyrs græsning, og mindst tre uger, inden afgrøderne skal høstes

på handelsgartnerier og frugtplantager i løbet af vækstsæsonen. Denne regel omfatter ikke frugttræer

på jord, der anvendes til at dyrke frugt og grøntsager, der normalt er i direkte kontakt med jorden, og som normalt fortæres rå. Dette forbud gælder i ti måneder forud for høsten og under selve høsten.

Ansvaret for at sikre, at landbrugernes anvendelse af slam ikke overskrider de legale grænser, ligger hos de nationale myndigheder, der skal udtage prøver af og analysere slammet og den jord, som det anvendes på, og føre registre over:

hvor meget, der produceres og anvendes i landbruget

slammets sammensætning og karakteristika

hvordan det er blevet behandlet

hvor det er brugt, og hvem der bruger det.

Europa-Kommissionen offentliggør en regelmæssig rapport om slam, der anvendes i EU’s landbrug. Rapporten samler de oplysninger, som de enkelte lande rapporterer om dette emne.

BAGGRUND

Slam fra rensningsanlæg - EU-regler.

VIGTIGE BEGREBER

* Slam fra rensningsanlæg: slam fra rensningsanlæg til husspildevand og byspildevand, septiktanke og lignende anlæg til rensning af spildevand.

* Behandlet slam: slam, som er behandlet biologisk, kemisk eller termisk, som har været langtidsoplagret, eller som er behandlet på anden måde for at mindske sandsynligheden for, at det gærer, betydeligt (mindskelse af dets risiko for sundheden).

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 86/278/EØF

18.6.1986

18.6.1989

EFT L 181 af 4.7.1986, s. 6-12

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 91/692/EØF

23.12.1991

1.1.1993

EFT L 377 af 31.12.1991, s. 48-54

Forordning (EF) nr. 219/2009

20.4.2009

-

EUT L 87 af 31.3.2009, s. 109-154

Efterfølgende ændringer af direktiv 86/278/EØF er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 14.09.2015

Top