Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kvaliteten af benzin og dieselolie: svovl og bly

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kvaliteten af benzin og dieselolie: svovl og bly

 

RESUMÉ

EU har indført regler, der forbyder blyholdig benzin og begrænser svovlindholdet i dieselolie med henblik på at forbedre luftkvaliteten og reducere emissionerne af drivhusgasser.

HVAD ER FORMÅLET MED DETTE DIREKTIV?

Sammen med ændringsretsakterne fastsætter direktivet tekniske specifikationer, der finder anvendelse på benzin, dieselolie og biobrændstoffer anvendt i vejtransport samt gasolie anvendt i mobile ikkevejgående maskiner (*).

HOVEDPUNKTER

Benzin

EU-landene må kun tillade markedsføring af benzin, der er i overensstemmelse med specifikationerne for benzin, der anvendes i forbindelse med markedsføring af benzin, der sælges i EU (opført i direktivets bilag I).

EU-landene må kun tillade markedsføring af yderst små mængder blyholdig benzin med henblik på gamle køretøjer. Blyindholdet må ikke overstige 0,15 g/l og må højst svare til 0,03 % af det samlede salg.

Visse EU-lande har mulighed for at tillade markedsføring af benzin med et højere damptryk i sommerperioden, såfremt der er tale om lave temperaturer, eller hvis benzinen har et højere indhold af ethanol (hvilket medfører et lavere damptryk). Kommissionen vurderer om disse undtagelser er ønskelige og deres varighed.

Dieselolie

EU-landene kan kun tillade markedsføring af dieselolie, der er i overensstemmelse med bilag II. Bilag II indeholder en række specifikationer, der anvendes i forbindelse med markedsføring af dieselolie, der sælges i EU.

Såfremt alle øvrige krav i bilag II er opfyldt, kan EU-landene indføre dieselolie med et højere indhold af fedtsyremethylestere (FAME), som er de primære molekyler i biodieselbrændstoffer.

Svovlindholdet i dieselolie må ikke overstige 10 mg/kg.

I fjerntliggende regioner eller i EU-lande med strenge vintre er der mulighed for visse undtagelser fra denne regel.

Reduktion af drivhusgasemissioner

EU-landene udpeger brændstofleverandører, der er ansvarlige for den årlige overvågning og rapportering af livscyklusemissionerne af drivhusgasser (*) fra brændstof.

Brændstofleverandørerne skal gradvist reducere livscyklusemissionerne af drivhusgasser med 6 % senest den 31. december 2020.

Rapportering

EU-landene indsender hvert år inden den 30. juni oplysninger om deres nationale brændstofkvalitet i en rapport, der indeholder alle data for det foregående kalenderår. Datene skal indsamles ved hjælp af et system til brændstofkvalitetsovervågning, der lever op til relevante EU-standarder.

VIGTIGE BEGREBER

(*)Mobile ikke-vejgående maskiner — et stort antal motorinstallationer i maskiner, der ikke er bestemt til godstransport eller personbefordring, som f.eks. bulldozere, kompressorer, baglæssere eller frontlæssere.

(*)Rapportering af livscyklusemissionerne af drivhusgasser — rapportering af emissioner fra udvinding, forarbejdning og distribution af brændstoffer.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af Rådets direktiv 93/12/EØF

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 98/70/EF

28.12.1998

1.7.1999

EFT L 350 af 28.12.1998, s. 58-68

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2000/71/EF

4.12.2000

1.1.2001

EFT L 287 af 14.11.2000, s. 46-50

Direktiv 2003/17/EF

22.3.2003

30.6.2003

EUT L 76 af 22.3.2003, s. 10-19

Forordning (EF) nr. 1882/2003

20.11.2003

-

EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1-53

Direktiv 2009/30/EF

25.6.2009

31.12.2010

EUT L 140 af 5.6.2009, s. 88-113

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 98/70/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

2005/27/EF: Kommissionens henstilling af 12. januar 2005 om, hvad der i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF vedrørende benzin og dieselolie skal forstås ved »passende geografisk afbalanceret adgang« til blyfri benzin og dieselolie med et vist maksimalt svovlindhold (EUT L 15 af 19.1.2005, s. 26-29)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1307/2014 af 8. december 2014 om fastlæggelse af kriterier og geografisk udstrækning for græsarealer med høj biodiversitet med henblik på anvendelse af artikel 7b, stk. 3, litra c, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie og artikel 17, stk. 3, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (EUT L 351 af 9.12.2014, s. 3-5)

seneste ajourføring 06.10.2015

Top