Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Forurenende luftarter fra landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Forurenende luftarter fra landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Med henblik på at bekæmpe luftforureningen fra landbrugs- og skovbrugshjultraktorers motorer fastsætter Den Europæiske Union (EU) standarder acceptable emissioner for sådanne motorer.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/25/EF af 22. maj 2000 om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til fremdrift af landbrugs- og skovbrugstraktorer og om ændring af Rådets direktiv 74/150/EØF [Se ændringsakter].

RESUMÉ

Dette direktiv indeholder en detaljeret beskrivelse af de foranstaltninger, der skal træffes vedrørende luftforurening fra landbrugs- og skovbrugstraktorer. Formålet med direktivet er derfor at nedbringe emissionen af forurenende stoffer og samtidig sikre et velfungerende indre marked.

Berørte køretøjer

Dette direktiv omhandler kravene til emission fra landbrugs- og skovbrugstraktorer . Det vedrører særligt definitionen af komponenttypegodkendelsesprocedurer for motorer til brug i traktorer og således også definitionen af typegodkendelsesprocedurer for sådanne køretøjer, hvad angår deres emission af forurenende stoffer.

Forpligtelser, der skal overholdes

Køretøjets fabrikant skal indgive en ansøgning om typegodkendelse, hvad angår emission af forurenende stoffer. Den skal indeholde visse oplysninger om køretøjet, såsom motortypen.

Fabrikanten skal også overholde visse specifikationer vedrørende afprøvning, motormærkning og produktionens overensstemmelse.

Udskiftede motorer skal overholde de grænseværdier, der var gældende for motoren på det tidspunkt, hvor den nyisatte motor kom på markedet.

Fleksibilitetsmekanisme

Et begrænset antal traktorer må tages i brug under forudsætning af, at de er udstyret med en motor, der er godkendt i overensstemmelse med kravene for emissionsgrænser i den periode, der ligger umiddelbart forud for den aktuelle periode.

Antallet af disse traktorer, der sælges inden for rammerne af fleksibilitetsmekanismen, må ikke overstige 40 % af det årlige antal traktorer, som fabrikanten sælger.

Grænseværdier

Direktivet har de samme prøvekrav, som er vedtaget for ikke-vejgående mobile maskiner, og de tilhørende grænseværdier for emissioner.

Samtidig falder direktivet inden for området af typegodkendelsesproceduren for landbrugs- og skovbrugstraktorer, der blev indført ved direktiv 2003/37/EF.

Direktivet skelner mellem fire forurenende kemiske stoffer - carbonmonoxid (CO), uforbrændte kulbrinter (HC), kvælstofoxid (NOx) og partikler (PT) - og supplerer således direktiv 77/537/EØF om foranstaltninger mod emission af forurenende stoffer fra dieselmotorer til fremdrift af traktorer.

Dette direktiv er ophævet ved forordning (EU) nr. 167/2013, der træder i kraft den 1. januar 2016.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2000/25/EF

12.7.2000

31.12.2000

EUT L 173 af 12.7.2000

Ændringsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2005/13/EF

21.3.2005

31.12.2005

EUT L 55 af 1.3.2005

Direktiv 2006/96/EF

1.1.2007

-

EUT L 363 af 20.12.2006

Direktiv 2011/72/EU

13.10.2011

24.9.2011

EUT L 246 af 23.9.2011

Direktiv 2011/87/EU

8.12.2011

9.12.2012

EUT L 301 af 18.11.2011

Direktiv 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUT L 158 af 10.6.2013

Direktiv 2014/43/EU

9.4.2014

1.1.2015

EUT L 82 af 20.3.2014

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 2011/87/EU er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

Seneste ajourføring: 02.07.2014

Top