Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Adgang til oplysninger, offentlighedens medvirken og klageadgang på miljøområdet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Adgang til oplysninger, offentlighedens medvirken og klageadgang på miljøområdet

Med godkendelsen af konventionen om adgang til oplysninger, offentlighedens medvirken og klageadgang på miljøområdet (Århus-konventionen) ønsker Den Europæiske Union at informere og inddrage borgerne i miljøspørgsmål samt at forbedre miljølovgivningens anvendelse.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2005/370/EF af 17. februar 2005 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet.

RESUMÉ

Med denne afgørelse godkendes Århus-konventionen (undertegnet af Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater i 1998) på Fællesskabets vegne.

Konventionen, der har været i kraft siden den 30. oktober 2001, er baseret på ideen om, at større inddragelse og oplysning af borgerne, hvad angår miljøproblemer, fører til en bedre miljøbeskyttelse. Den har som mål at bidrage til at beskytte nuværende og kommende generationers ret til at leve i et sundt miljø, de kan trives i. For at nå dette mål foreslås det i konventionen at intervenere på tre områder:

 • offentligheden sikres adgang til offentlige myndigheders miljøoplysninger,
 • offentlighedens deltagelse i beslutningsprocessen lettes,
 • klageadgang og domstolsprøvelse på miljøområdet lettes.

EU-institutionerne sidestilles med offentlige myndigheder i konventionens forstand på samme måde som nationale eller lokale myndigheder.

Parterne forpligter sig til at anvende følgende bestemmelser og skal således:

 • vedtage de nødvendige love, forskrifter eller lignende foranstaltninger,
 • sætte offentligt ansatte og offentlige myndigheder i stand til at hjælpe og rådgive borgerne med at få adgang til oplysninger, deltage i beslutningsprocessen og få adgang til domstolsprøvelse,
 • øge offentlighedens kendskab til økologi og skabe opmærksomhed om miljøproblemer,
 • anerkende og støtte foreninger, grupper eller organisationer, som har miljøbeskyttelse som mål.

Offentlighedens adgang til miljøoplysninger

I konventionen er der fastlagt rettigheder og pligter vedrørende adgang til oplysninger, navnlig om tidsfrister for fremsendelse og med hvilke begrundelser de offentlige myndigheder kan nægte adgang til nærmere bestemte oplysninger.

Det er tilladt at nægte udlevering af oplysninger i følgende tre tilfælde:

 • hvis den offentlige myndighed ikke er i besiddelse af de ønskede oplysninger,
 • hvis spørgsmålet er åbenlyst urimeligt eller for generelt formuleret,
 • hvis forespørgslen drejer sig om dokumenter under udarbejdelse.

En anmodning kan ligeledes afvises med henvisning til tavshedspligten i forbindelse med offentlige myndigheders forhandlinger, den nationale sikkerhed, den offentlige orden, behovet for at sikre, at retssystemet fungerer effektivt og korrekt eller beskytte forretningshemmeligheder eller den tredjeparts interesser, der frivilligt har givet oplysningerne, den intellektuelle ejendomsret eller privatlivets fred. Begrundelserne for at afvise en anmodning skal tolkes restriktivt under hensyntagen til offentlighedens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne.

Beslutningen om afvisning skal begrundes og oplyse om ansøgerens klagemuligheder.

De offentlige myndigheder skal opdatere oplysninger i deres besiddelse, og til dette formål skal de udarbejde offentligt tilgængelige fortegnelser, registre og kartoteker. Anvendelsen af elektroniske databaser over rapporter vedrørende miljøtilstand, lovgivning, nationale planer og politikker samt internationale konventioner bør begunstiges.

Offentlighedens medvirken i beslutningsprocessen på miljøområdet

Konventionens anden del omhandler offentlighedens medvirken i beslutningsprocessen. Denne medvirken skal sikres i godkendelsesprocedurer for nærmere bestemte aktiviteter, som er anført i bilag I til konventionen (hovedsagelig industrielle aktiviteter). Resultatet af offentlighedens medvirken skal tages i betragtning ved den endelige beslutning om godkendelse af aktiviteten.

Ved en beslutningsproces begyndelse skal offentligheden oplyses om følgende:

 • det emne, som beslutningen vedrører,
 • hvilken form for beslutning skal vedtages,
 • den kompetente myndighed,
 • den planlagte procedure, herunder praktiske oplysninger om høringsproceduren,
 • proceduren for vurdering af miljøvirkninger (hvis den foretages).

Procedurens tidsfrister skal fastsættes således, at offentligheden sikres reelle muligheder for at deltage.

Der er indført en forenklet procedure til at udarbejde planer og programmer på miljøområdet.

I konventionen opfordres parterne til at lette offentlighedens deltagelse i udarbejdelsen af miljøpolitik såvel som normer og lovgivning, hvis disse formodes at have en mærkbar indvirkning på miljøet

Klageadgang på miljøområdet

Hvad klageadgangen angår, har offentligheden adgang til at klage i henhold til den nationale lovgivning, når den føler sine rettigheder krænket med hensyn til adgang til oplysninger (hvis en anmodning om oplysninger negligeres, afvises på et urimeligt grundlag eller ikke besvares fyldestgørende).

Hvis en procedure i konventionen ikke overholdes, er der ligeledes sikret klageadgang. Der er desuden sikret klageadgang til bilæggelse af tvister i forbindelse med privatpersoners eller offentlige myndigheders handlinger eller undladelser, som overtræder bestemmelser i den nationale miljølovgivning.

Gennemførelse af Århus-konventionen i fællesskabslovgivningen

Fællesskabet har forpligtet sig til at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre en effektiv iværksættelse af konventionen. Første søjle i konventionen, der henviser til offentlighedens adgang til oplysninger, er på fællesskabsplan gennemført ved direktiv 2003/4/EF om offentlig adgang til miljøoplysninger. Den anden søjle, der drejer sig om offentlighedens deltagelse i miljøprocedurer, blev gennemført ved direktiv 2003/35/EF. Den tredje søjle behandles i et direktivforslag, der blev offentliggjort i oktober 2003, og som skal sikre offentlighedens adgang til klage og domstolsafprøvelse på miljøområdet. Til sidst en forordning fra 2006 om anvendelse af konventionens bestemmelser og principper i fællesskabsinstitutioner og -organer.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2005/370/EF

17.5.2005

-

EUT L 124 af 17.5.2005

TILHØRENDE DOKUMENTER

Forslag til Rådets afgørelse om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Det Europæiske Fællesskabs vegne vedrørende fortolkning af artikel 14 i Århuskonventionen [KOM(2008) 174 endelig udg. - Ikke offentliggjort i EUT].

Rådets afgørelse 2006/957/EF af 18. december 2006 om godkendelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af en ændring af konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet [Den Europæiske Unions Tidende L 386 af 29.12.2006]. Ændringen udvider offentlighedens deltagelse i beslutninger vedrørende udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer. I EU er dette krav allerede opfyldt i kraft af visse bestemmelser i direktiv 2001/18/EF om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og i forordning (EF) nr. 1829/2003 (es de en fr) om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer.

Seneste ajourføring: 15.05.2008

Top