Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2001/42/EF — om strategisk miljøvurdering (SMV-direktivet)

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Det har til formål at sikre en høj grad af miljøbeskyttelse, og at miljøhensyn inddrages ved udarbejdelse, vedtagelse og gennemførelse af planer og programmer.
 • Det skal fremme den bæredygtige udvikling ved at sikre, at der gennemføres en miljøvurdering af bestemte planer og programmer, som med sandsynlighed vil have en stor effekt på miljøet.

HOVEDPUNKTER

 • Offentlige planer og programmer, der er omfattet af direktivet om strategiske miljøvurderinger (SMV-direktivet), skal gennemgå en miljøvurdering under udarbejdelsen og før vedtagelse.
 • Direktivet beskriver en procedure og en række trin, der skal følges, når der foretages vurdering af planer og programmer, der hører under direktivet. Det drejer sig om følgende trin:
  • anvendelsesområde
  • udarbejdelse af miljørapport
  • høring og inddragelse af offentligheden
  • beslutningstagning
  • overvågning.
 • Direktivet stiller også krav om, at planer og programmer, der fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i de pågældende planer og programmer, samt planer og programmer, der ikke er anført i artikel 3, stk. 2, men som fastlægger rammerne for godkendelse af fremtidige udviklingsprojekter, skal gennemgå en screeningsprocedure. EU-landenes skønsmargin med hensyn til at udvælge planer og programmer til screening afgrænses ved signifikanskriterierne i bilag II og af direktivets overordnede målsætning, som er at sikre en høj grad af miljøbeskyttelse.
 • Et specifikt sæt regler gælder i de tidlige faser i beslutningstagningen, hvor planer og programmer udarbejdes. De gælder ved:
  • udarbejdelse af rapporter om sandsynligheden for væsentlig indvirkning på miljøet
  • oplysning til og høring af offentligheden og miljømyndigheder
  • gennemførelse af grænseoverskridende høringer i andre EU-lande, der kan blive påvirket
  • udpegning af foranstaltninger til afhjælpning og overvågning af væsentlige miljøindvirkninger.
 • Direktivet gælder for følgende offentlige planer og programmer (samt ændringer hertil), som bliver udarbejdet og/eller vedtaget af kompetente myndigheder, og som er omfattet af lovgivningsmæssige, reguleringsmæssige og administrative bestemmelser:
  • planer og programmer for specifikke sektorer (landbrug, skovbrug, fiskeri, energi, industri, transport, affaldshåndtering, vandforvaltning, telekommunikation, turisme, byplanlægning og arealplanlægning samt arealanvendelse), som fastlægger rammerne for godkendelse af udviklingsprojekter omfattet af direktivet om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet
  • planer og programmer, der er omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til artikel 6 og 7 i »Habitatdirektivet«
  • planer og programmer, der fastlægger rammerne for fremtidig godkendelse af udviklingsprojekter, der ikke er omfattet af direktivet om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (og dermed ikke afgrænset til de sektorer, der er nævnt ovenfor), og som EU-landene har udpeget som projekter, der kan have væsentlig indvirkning på miljøet. EU-landene afgør det ved at undersøge hvert enkelt tilfælde eller ved at opstille typer af planer og programmer eller ved at kombinere de to metoder.
 • Mindre ændringer af planer og programmer samt planer og programmer for mindre områder på lokalt niveau er kun omfattet, hvis det vurderes, at de kan få væsentlig indvirkning på miljøet (»screening«).
 • Planer og programmer, der udelukkende vedrører et lands forsvar eller det civile beredskab, samt økonomi- og budgetplaner og -programmer er ikke omfattet af direktivet.
 • Miljørapporten skal indeholde følgende oplysninger:
  • planen eller programmets indhold og hovedformål samt sammenhæng med andre relevante planer og programmer
  • den nuværende miljøstatus og dens sandsynlige udvikling, hvis planen eller programmet ikke gennemføres
  • miljøforholdene i områder, der kan blive væsentligt berørt
  • ethvert eksisterende miljøproblem, som er relevant for planen eller programmet, navnlig problemer af betydning for områder i Natura 2000-nettet
  • de miljøbeskyttelsesmål, der er fastlagt på internationalt plan, fællesskabsplan eller medlemslandsplan, og som er relevante for planen eller programmet
  • den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet ved gennemførelse af programmet
  • planlagte foranstaltninger for at undgå, begrænse og så vidt muligt opveje enhver eventuel væsentlig negativ indvirkning på miljøet
  • en kort skitsering af grunden til at vælge andre alternativer
  • en beskrivelse af, hvorledes vurderingen er gennemført
  • en beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning
  • et ikke-teknisk resumé af ovenstående oplysninger.
 • Udkastet til planen eller programmet og miljørapporten stilles til rådighed for de myndigheder, der er ansvarlige for miljøspørgsmål, og for offentligheden. Myndighederne og offentligheden skal tidligt have konkret lejlighed til at udtale sig om udkastet til planen eller programmet inden for en passende frist, inden planen eller programmet vedtages, eller lovgivningsproceduren indledes.
 • Det EU-land, der er ansvarligt for udarbejdelsen af planen eller programmet, skal sende en kopi af udkastet til planen eller programmet og den pågældende miljørapport til andre EU-lande:
  • hvis EU-landet mener, at planen eller programmet kan få væsentlig indvirkning på miljøet i et andet medlemsland
  • på anmodning fra andre EU-lande.
 • Andre EU-lande kan indlede høringer med det ansvarlige EU-land om planen eller programmets mulige grænseoverskridende virkninger samt om planlagte foranstaltninger med henblik på at reducere eller fjerne en sådan indvirkning.
 • Den kompetente myndighed skal tage hensyn til miljørapporten, udtalelser fra relevante myndigheder og offentligheden samt gennemførte grænseoverskridende høringer i udarbejdelsen af planen eller programmet, og før det vedtages.
 • Når en plan eller et program er vedtaget, skal det ansvarlige EU-land sørge for at underrette alle de berørte parter, der er blevet hørt, og stille følgende til deres rådighed:
  • planen eller programmet i vedtaget form
  • en sammenfattende erklæring om, hvorledes miljøhensyn er integreret, samt miljørapporten
  • udtalelser fra og resultater af høringer
  • begrundelse for valget af planen eller programmet i vedtaget form
  • vedtagne foranstaltninger vedrørende overvågning.
 • EU-landene kan fastsætte koordinerede eller fælles procedurer for at undgå dobbeltvurdering af planer og programmer, der samtidig er omfattet af vurderingskrav i henhold til dette direktiv og anden fællesskabslovgivning.
 • Udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til SMV-direktivet fritager dog ikke EU-landene for at gennemføre de vurderinger, der kræves i henhold til direktivet om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet eller opfylde EU’s lovgivningsmæssige krav i øvrigt.
 • Den 21. juli 2006, og efterfølgende hvert syvende år, fremlægger Europa-Kommissionen rapporter om anvendelsen af direktivet for Europa-Parlamentet og Rådet.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 21. juli 2001. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning inden den 21. juli 2004.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet (EUT L 197, 21.7.2001, s. 30-37)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206, 22.7.1992, s. 7-50)

Efterfølgende ændringer af direktiv 92/43/EØF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (EUT L 26, 28.1.2012, s. 1-21)

Se den konsoliderede udgave.

Rapport fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om anvendelsen og virkningen af direktivet om strategisk miljøvurdering (direktiv 2001/42/EF) (KOM(2009) 469 endelig udg., 14.9.2009)

Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet i henhold til artikel 12, stk. 3, i direktiv 2001/42/EF visse planer og programmers indvirkning på miljøet (COM(2017) 234 final, 15.5.2017)

seneste ajourføring 15.09.2017

Top