Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Miljømærke

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Miljømærke

Miljømærket skal fremme produkter, der giver mulighed for at mindske negative miljøpåvirkninger sammenlignet med andre produkter i samme produktgruppe

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1980/2000 af 17. juli 2000 om en revideret ordning for tildeling af et EF-miljømærke.

RESUMÉ

Den frivillige EF-ordning for tildeling af miljømærke, EU-blomsten, har til formål:

 • at fremme mindre miljøbelastende produkter på bekostning af andre produkter i samme gruppe
 • give forbrugerne nøjagtige og videnskabeligt baserede oplysninger og råd om produkterne.

Forordningen omfatter ikke:

 • levnedsmidler
 • drikkevarer
 • lægemidler
 • medicinsk udstyr som defineret i Rådets direktiv 93/42/EØF
 • stoffer eller præparater, der er klassificeret som farlige i overensstemmelse med direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EØF
 • produkter, der er fremstillet ved processer, som kan forårsage betydelig skade på mennesket og/eller miljøet.

EF-miljømærket kan tildeles produkter, der markedsføres i Fællesskabet og overholder visse miljøkrav og -mærkningskriterierne.

Miljøkravene fastlægges på grundlag af et vurderingsskema i bilag I underlagt metodekravene i bilag II. Miljømærket kan tildeles et produkt, der i væsentlig grad at bidrager til forbedringer af vigtige miljøforhold (dvs. vekselvirkningen med miljøet, især energi- og naturressourceudnyttelsen i produktets livscyklus).

Tildeling af mærket

Miljømærkningskriterierne fastsættes for hver produktgruppe og bygger på:

 • udsigterne til at produktet slår igennem på markedet
 • den tekniske og økonomiske gennemførlighed af de nødvendige tilpasninger
 • mulighederne for miljøforbedringer.

De opstilles, vurderes og gennemgås af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn (EUMN). De offentliggøres i EUT.

Produkterne skal opfylde følgende betingelser:

 • de skal repræsentere et betydeligt salgs- og handelsvolumen på det indre marked
 • de skal indebære betydelige miljøpåvirkninger
 • de skal indeholde et betydeligt potentiale for at udvirke miljøforbedringer gennem forbrugernes valg
 • en betydelig del af det samlede salgsvolumen skal sælges til slutforbrug.

Ansøgning om tildeling af miljømærke:

 • fabrikanter, importører, tjenesteleverandører, handlende og detailhandlere i Fællesskabet søger om tildeling af et miljømærke hos det ansvarlige organ i den medlemsstat, hvor produktet fremstilles eller bringes på markedet første gang, eller hvortil det importeres fra et tredjeland
 • det ansvarlige organ vurderer, om produktet er i overensstemmelse med Fællesskabets krav for tildeling af miljømærket, og afgør om mærket skal tildeles
 • det ansvarlige organ indgår med ansøgeren en standardkontrakt om betingelserne for mærkets anvendelse.

Der opkræves gebyr ved ansøgning om miljømærke. Brugeren pålægges desuden et årligt gebyr for anvendelsen af mærket.

Produkter, der tildeles miljømærket, kan kendes på et logo (EU-blomsten), der er afbildet i forordningens bilag III.

Kommissionen og medlemsstaterne fører kampagne for anvendelse af miljømærket. De sikrer samordningen mellem EU's system og eksisterende nationale systemer.

Kontekst

Denne forordning ophæver Rådets forordning (EØF) nr. 880/92 for at forbedre Fællesskabets system til tildeling af miljømærker.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

EUT

Forordning (EF) nr. 1980/2000

24.9.2000

-

EFT L 237 af 21.9.2000

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens beslutning 2000/728/EF, af 10. november 2000, om fastsættelse af gebyrer for behandling af ansøgninger om EF-miljømærket samt de årlige gebyrer [EFT L 293 af 22.11.2000].

Beslutningen fastsætter højeste- og mindstebeløb for gebyrerne samt nedsættelser i visse tilfælde.

Konsolideret udgave

Kommissionens beslutning 2000/729/EF, af 10. november 2000, om en standardkontrakt om betingelserne for anvendelse af Fællesskabets miljømærke [EFT L 293 af 22.11.2000].

Beslutningen fastsætter, at kontrakten mellem det ansvarlige organ og ansøgeren skal følge modellen i beslutningens bilag. Kommissionens beslutning 93/517/EF om en standardkontrakt om betingelserne for anvendelse af Fællesskabets miljømærke ophæves.

Kommissionens beslutning 2000/730/EF, af 10. november 2000, om oprettelse af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn og dets forretningsorden [EFT L 293 af 22.11.2000].

Kommissionens beslutning 2000/731/EF, af 10. november 2000, om fastsættelse af

forretningsordenen for samrådsforummet under den reviderede ordning for tildeling af et EF-miljømærke [EFT L 293 af 22.11.2000].

Beslutninger om tildeling af miljømærke

Kommissionens beslutning 2009/607/EF (hårde belægninger og beklædninger)

Kommissionens beslutning 2009/598/EF (madrasser)

Kommissionens beslutning 2009/578/EF (Serviceydelsen overnatning)

Kommissionens beslutning 2009/568/EF (Toiletpapir, køkkenpapir og andre absorberende produkter til husholdningsbrug)

Kommissionens beslutning 2009/567/EF (Tekstilprodukter)

Kommissionens beslutning 2009/564/EF Campingpladsydelser)

Kommissionens beslutning 2009/563/EF (fodtøj)

Kommissionens beslutning 2009/544/EF (Indendørs malinger og lakker)

Kommissionens beslutning 2009/543/EF (Udendørs malinger og lakker)

Kommissionens beslutning 2009/300/EF (Tv-apparater)

Kommissionens beslutning 2001/689/EF (opvaskemaskiner) Forlængelse: Beslutning 2007/457/EF

Konsolideret udgave

Beslutning 2002/741/EF (kopipapir og grafisk papir) Forlængelse: Beslutning 2007/457/EF

Kodificeret udgave

Beslutning 2002/747/EF (elektriske lyskilder) Forlængelse: Beslutning 2008/889/EF

Konsolideret udgave

Beslutning 2003/31/EF (opvaskemidler til opvaskemaskiner)

Forlængelse: Beslutning 2008/889/EF

Konsolideret udgave

Beslutning 2003/200/EF (tekstilvaskemidler) Forlængelse: Beslutning 2008/63/EF

Konsolideret udgave

Beslutning 2003/240/EF (vaskemaskiner) Forlængelse: Beslutning 2000/45/EF

Beslutning 2004/669/EF (køleskabe). Forlængelse: Beslutning 2007/207/EF

Beslutning 2005/341/EF (personlige computere) Forlængelse: Beslutning 2008/962/EF

Kodificeret udgave

Beslutning 2005/342/EF (håndopvaskemidler) Forlængelse: Beslutning 2008/889/EF

Kodificeret udgave

Beslutning 2005/343/EF (bærbare computere) Forlængelse: Beslutning 2008/962/EF

Kodificeret udgave

Beslutning 2005/344/EF (universalrengøringsmidler og sanitetsrengøringsmidler) Forlængelse: Beslutning 2008/889/EF

Kodificeret udgave

Beslutning 2005/360/EF (smøremidler). Forlængelse: Beslutning 2008/889/EF

Kodificeret udgave

Beslutning 2006/799/EF (Jordforbedringsmidler)

Beslutning 2007/64/EF (vækstmedier)

Beslutning 2007/506/EF (sæbe, shampoo og hårbalsam)

Beslutning 2007/742/EF (varmepumper, der er drevet ved el, gas eller gasabsorption)

Seneste ajourføring: 02.12.2009

Top