Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Det Europæiske Miljøagentur

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Det Europæiske Miljøagentur

Det Europæiske Miljøagentur har til opgave at støtte en bæredygtig udvikling og bidrage til en markant og målbar forbedring af miljøet i Europa ved i samarbejde med Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet at formidle pålidelige og sammenlignelige miljøoplysninger til beslutningstagerne og offentligheden.

DOKUMENT

Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 af 7. maj 1990 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet [Se ændringsretsakt(er)]

RESUMÉ

Med forordningen oprettes Det Europæiske Miljøagentur (EEA), der er et uafhængigt organ, hvis formål er at beskytte og forbedre miljøet i overensstemmelse med traktatens bestemmelser og EU's miljøhandlingsplaner med henblik på at bane vejen for en bæredygtig udvikling i EU.

I dette øjemed skal agenturet forsyne EU og medlemsstaterne med objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger på europæisk plan, som sætter dem i stand til at træffe de nødvendige miljøbeskyttelsesforanstaltninger, vurdere iværksættelsen heraf samt holde offentligheden underrettet om miljøsituationen.

Agenturet bestrider følgende funktioner:

 • registrering, indsamling, analyse og formidling af miljødata
 • tilvejebringelse af de nødvendige objektive oplysninger, således at EU og medlemsstaterne kan udforme og gennemføre en forsvarlig og effektiv miljøpolitik
 • hjælp med overvågningen af miljøforanstaltningerne
 • sikring af sammenligneligheden af miljødata på europæisk plan
 • fremme af udvikling og integration af prognosemetoder med henblik på miljøet
 • sikring af bred formidling af pålidelige miljøoplysninger.

Agenturets primære aktionsområder omfatter:

 • luftkvalitet
 • vandkvalitet
 • jordbundens, faunaens og floraens tilstand
 • arealudnyttelse og naturressourcer
 • affaldsforvaltning
 • støjemission
 • kemikalier
 • beskyttelse af kystområder og af havmiljøet.

Agenturet kan samarbejde om udvekslingen af oplysninger med andre organer, herunder IMPEL-netværket (EN) ("Implementation and Enforcement of Environmental Law", der er et EU-netværk til gennemførelse og håndhævelse af miljølovgivningen, som medlemsstaterne har oprettet i samarbejde med Kommissionen).

Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (EIONET) omfatter de vigtigste elementer fra medlemsstaternes nationale informationsnet og informationerne fra temacentrene.

Medlemsstaterne skal underrette agenturet om de vigtigste elementer, der indgår i deres nationale miljøinformationsnet.

Agenturet er åbent for lande, som ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, og tæller nu 32 medlemslande (de 25 EU-medlemsstater, de 3 kandidatlande såvel som Liechtenstein, Island, Norge og Schweiz).

Agenturet skal inden den 15. september 1999 evaluere resultaterne af sit arbejde og effektiviteten heraf og aflægge beretning herom for bestyrelsen, Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet.

Senest den 31. december 2003 skal Rådet på grundlag af en beretning fra Kommissionen gennemgå agenturets fremskridt og opgaver i forbindelse med EU's miljøpolitik, (se afsnittet "de tilhørende dokumenter").

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EØF) nr. 1210/90

30.10.1993

-

EFT L 120 af 11.5.1990

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 933/1999

5.5.1999

-

EFT L 117 af 5.5.1999

Forordning (EF) nr. 1641/2003

1.10.2003

-

EUT L 245 af 29.9.2003

TILHØRENDE DOKUMENTER

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 31. oktober 2007 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet [KOM(2007) 667 endelig - ikke offentliggjort i EUT]. Formålet med dette forslag er en kodifikation af forordning (EF) nr. 1210/90, som forslaget forventes at erstatte. Forslaget omhandler en formel ændring med det formål at samle den oprindelige forordning og de efterfølgende ændringer i en enkelt retsakt, uden at der ændres i de grundlæggende bestemmelser.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 13. maj 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1210/90 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet [KOM(2005) 190 endelig - EUT C 172 af 12.7.2005].

Beretning fra Kommissionen til Rådet af 22. december 2003 - Gennemgang af Det Europæiske Miljøagentur (EEA) [KOM(2003) 800 endelig - EUT C 96 af 21.4.2004].

I denne beretning gøres der rede for agenturets bidrag til EU's miljøpolitik siden 1994, hvor det indledte sit arbejde, og frem til 2003. Der sættes fokus på den centrale rolle, agenturet spiller i vurderingen af miljøets tilstand og udvikling i Europa, ikke mindst for Kommissionen, der er den vigtigste bruger. Det understreges på den anden side, at agenturet ikke har taget sig tilstrækkeligt af visse områder (navnlig støjemissioner og kemikalier), og at det på grund af knappe finansielle ressourcer ikke har været muligt for agenturet at efterkomme alle anmodninger. Beretningen indeholder ligeledes anbefalinger, der vedrører agenturet og dets vigtigste samarbejdspartnere, og som tager sigte på at forbedre agenturets bidrag til miljøpolitikken. Der er tale om, at:

 • agenturets opgaver og prioriteringer bør formuleres mere entydigt og præcist
 • agenturets uafhængighed bør opretholdes
 • Kommissionen (i sin egenskab af budgetmyndighed) bør sikre, at agenturet får de nødvendige ressourcer til udførelsen af sine opgaver og opfyldelsen af sine mål, mens agenturet på sin side ikke bør påtage sig opgaver, der ligger på grænsen af eller overskrider mandatet, medmindre det har garanti for, at disse opgaver finansieres ved hjælp af ekstra ressourcer
 • agenturet fortsat bør indrette sine aktiviteter efter de vigtigste prioriterede emner i EU's miljøpolitik, og at det gradvis bør udvide sine støtteaktiviteter til at dække hele beslutningsprocessen
 • agenturet bør udvide sit samarbejde med de berørte EU-organer og internationale organer
 • EIONET bør styrkes, og at agenturet bør løse problemerne i forbindelse med de europæiske temacentres drift
 • agenturet bør overveje, om dets produkter opfylder deres formål, navnlig i forhold til den offentlige målgruppe, og det bør forbedre kommunikationen med offentligheden.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 7. juli 1995 om gennemgang af udviklingen i og gennemførelsen af Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet [KOM(95) 325 endelig - ikke offentliggjort i EUT].

Meddelelsen vedrører følgende tre emner: muligheden for at foreslå nye opgaver til Det Europæiske Miljøagentur, nødvendigheden af at opbygge, udvikle og forbedre infrastrukturen for Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet samt nødvendigheden af at klarlægge tredjelandes muligheder for at deltage i agenturet.

Afgørelse truffet ved fælles aftale mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet på stats- og regeringschefniveau, vedrørende fastlæggelse af hjemstedet for visse af De Europæiske Fællesskabers organer og tjenester samt Europol [EFT C 323 af 30.11.1993].

Ved denne afgørelse fastsættes det, at Det Europæiske Miljøagentur har hjemsted i København.

Miljøagenturets finansielle forvaltning

Beretning [EUT C 312 af 19.12.2006].Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2005, med Miljøagenturets svar

Beretning [EUT C 332 af 28.12.2005].Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2004, med Miljøagenturets svar

Beretning [EUT C 324 af 30.12.2004].Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2003, med Miljøagenturets svar

Beretning [EUT C 319 af 30.12.2003].Beretning om regnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2002, med agenturets svar

Beretning [EUT C 326 af 27.12.2002].Beretning om regnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2001, med agenturets svar

Beretning [EFT C 372 af 28.12.2001].Beretning om regnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 2000, med agenturets svar

Beretning [EFT C 373 af 27.12.2000].

Beretning om regnskabet for Det Europæiske Miljøagentur (EEA i København) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1999, med agenturets svar

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2008 [EUT L 91 af 2.4.2008]

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2007 [EUT L 126 af 16.5.2007]

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2006 [EUT L 67 af 8.3.2006]

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2004 [EUT L 377 af 23.12.2004]

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2003 [EUT L 129 af 26.5.2003]

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2002 [EFT L 178 af 9.7.2002]

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2001 [EFT L 207 af 31.7.2001])

Nye medlemsstaters deltagelse

Afgørelse 2006/235/EF [EUT L 90 af 28.3.2006] Rådets afgørelse af 27. februar 2006 om indgåelse på Fællesskabets vegne af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om dette lands deltagelse i Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet.

Afgørelse 2001/582/EF [EFT L 213 af 7.8.2001] Rådets afgørelse af 18. juni 2001 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tjekkiske Republik om Den Tjekkiske Republiks deltagelse i Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet

Afgørelse 2001/583/EF [EFT L 213 af 7.8.2001] Rådets afgørelse af 18. juni 2001 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Polen om Republikken Polens deltagelse i Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet

Afgørelse 2001/584/EF [EFT L 213 af 7.8.2001] Rådets afgørelse af 18. juni 2001 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Rumænien om Rumæniens deltagelse i Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet

Afgørelse 2001/585/EF [EFT L 213 af 7.8.2001] Rådets afgørelse af 18. juni 2001 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Slovenien om Republikken Sloveniens deltagelse i Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet

Afgørelse 2001/586/EF [EFT L 213 af 7.8.2001] Rådets afgørelse af 18. juni 2001 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Ungarn om Republikken Ungarns deltagelse i Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet

Afgørelse 2001/587/EF [EFT L 213 af 7.8.2001] Rådets afgørelse af 18. juni 2001 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Letland om Republikken Letlands deltagelse i Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet

Afgørelse 2001/588/EF [EFT L 213 af 7.8.2001] Rådets afgørelse af 18. juni 2001 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Litauen om Republikken Litauens deltagelse i Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet

Afgørelse 2001/589/EF [EFT L 213 af 7.8.2001] Rådets afgørelse af 18. juni 2001 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Bulgarien om Republikken Bulgariens deltagelse i Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet

Afgørelse 2001/590/EF [EFT L 213 af 7.8.2001] Rådets afgørelse af 18. juni 2001 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Slovakiske Republik om Den Slovakiske Republiks deltagelse i Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet

Afgørelse 2001/591/EF [EFT L 213 af 7.8.2001] Rådets afgørelse af 18. juni 2001 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Estland om Republikken Estlands deltagelse i Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet

Afgørelse 2001/592/EF [EFT L 213 af 7.8.2001] Rådets afgørelse af 18. juni 2001 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Cypern om Republikken Cyperns deltagelse i Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet

Afgørelse 2001/593/EF [EFT L 213 af 7.8.2001] Rådets afgørelse af 18. juni 2001 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Malta om Republikken Maltas deltagelse i Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet

Afgørelse 2001/594/EF [EFT L 213 af 7.8.2001] Rådets afgørelse af 18. juni 2001 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Tyrkiet om Republikken Tyrkiets deltagelse i Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet

Seneste ajourføring: 02.04.2008

Top