Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner

RESUMÉ AF:

Direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner

RESUMÉ

INDLEDNING

I henhold til Kyoto-protokollen forpligtede EU sig til at reducere drivhusgasemissionerne i perioden 2008 til 2012 med 8 % i forhold til niveauet i 1990.

I løbet af den næste forpligtelsesperiode mellem 2013 og 2020 har den forpligtet sig til at reducere drivhusgasemissionerne med 20 % inden 2020 i forhold til 1990-niveauet.

For at opfylde forpligtelserne har EU oprettet en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner inden for EU. Hver kvote repræsenterer en tilladelse til at udlede et ton kuldioxid (CO2) eller kuldioxidækvivalent i løbet af en nærmere angivet periode.

EU’s emissionshandelsordning (EU ETS) (*) er en hjørnesten i EU’s politik til bekæmpelse af klimaændringer og dens centrale redskab til omkostningseffektivt at reducere den industrielle udledning af drivhusgasser.

HOVEDPUNKTER

EU ETS blev første gang indført i 2005. Den har udviklet sig med tiden med en række ændringer i den originale lovgivning, direktiv 2003/87/EF.

 • Den aktuelle tredje fase af EU ETS begyndte i 2013 og varer indtil 2020.
 • EU ETS omfatter kraftværker og fremstillingsvirksomheder samt emissioner fra luftfartsselskaber, som foretager flyvninger mellem europæiske lufthavne.
 • Driftsledere, der udfører de aktiviteter, som er omfattet af direktivet, har siden 1. januar 2005 skullet være indehavere af en passende drivhusgasemissionstilladelse.
 • EU ETS-systemet vedrører emissioner af kuldioxid (CO2) fra kraftværker, en lang række energiintensive industrisektorer og kommercielle luftfartsselskaber. Nitrogenoxidemissioner fra produktionen af visse syrer og emissioner af perfluorcarboner fra produktionen af aluminium er også omfattet.
 • De nationale kompetente myndigheder udsteder drivhusgasemissionstilladelser, hvis de er sikre på, at driftslederen er i stand til at overvåge og rapportere emissionerne.
 • Inden for det fælles loft for EU (»cap and trade-princippet«) (*) i forbindelse med kvoter (der falder 1,74 % årligt) modtager eller køber driftsledere kvoter for emissioner, som de efter behov kan handle med indbyrdes. De kan også bytte begrænsede mængder internationale tilgodehavender fra emissionsbesparende projekter i hele verden til kvoter.
 • Driftsledere skal overvåge og rapportere deres emissioner til de kompetente myndigheder. Rapporterne kontrolleres af uafhængige verifikatorer.
 • Efter hvert år skal driftsledere returnere nok kvoter til at dække alle deres emissioner. Ellers vil de blive pålagt bøder.
 • Siden 2013 har auktionering af kvoter været standardreglen for tildeling.
 • Andelen af kvoter, der modtages gratis af fremstillingsvirksomheder, vil falde til 30 % i 2020. I princippet er der ingen gratis tildeling af kvoter for produktionen af el.
 • EU-landene skal anvende mindst 50 % af indtægterne fra auktionering af kvoter på klimarelaterede formål (f.eks. reduktion af kulstofintensiteten i industrien).
 • Hvert år rapporterer EU-landene til Kommissionen om, hvordan direktivet anvendes.
 • Et forslag om revision af EU ETS for fase 4 (2021-2030) i henhold til 2030-rammen for klima- og energipolitikken blev vedtaget i 2015. Forslaget har til formål at reducere EU ETS-emissionerne med 43 % sammenlignet med 2005.

HVORNÅR GÆLDER DETTE DOKUMENT FRA?

Direktiv 2003/87/EF trådte i kraft den 25. oktober 2003 og skulle være gennemført i EU-landenes nationale lovgivninger senest den 31. december 2003.

BAGGRUND

EU’s emissionshandelsordning (EU ETS).

VIGTIGE BEGREBER

(*) EU’s emissionshandelsordning (EU ETS): det første, og stadig langt det største, internationale system for handel med kvoter for drivhusgasemissioner. Det dækker mere end 11 000 kraftværker og industrianlæg i de 28 EU-lande, Island, Liechtenstein og Norge samt emissioner fra luftfarten.

(*) Cap and trade-princip: EU ETS fungerer efter dette princip. Der fastsættes et »cap«, eller loft, for den samlede mængde af visse drivhusgasser, der kan udledes fra fabrikker, kraftværker og andre anlæg i ordningen. Loftet reduceres med tiden, således at de samlede emissioner falder. Ordningen giver mulighed for handel med emissionskvoter, så de samlede emissioner fra anlæg og luftfartøjsoperatører forbliver under loftet, og de mindst omkostningskrævende foranstaltninger kan indføres for at reducere emissionerne.

HOVEDDOKUMENT

Direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32-46).

Efterfølgende ændringer af direktiv 2003/87/EF er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EU) nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det tidsmæssige og administrative forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner og andre aspekter i forbindelse med sådanne auktioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (EUT L 302, 18.11.2010, s. 1–41). Se den konsoliderede version.

Kommissionens afgørelse 2011/278/EU af 27. april 2011 om fastlæggelse af midlertidige EU-regler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter i henhold til artikel 10a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (meddelt under nummer K(2011) 2772) (EUT L 130, 17.5.2011, s. 1-45). Se den konsoliderede version.

Kommissionens forordning (EU) nr. 600/2012 af 21. juni 2012 om verifikation af rapporter om drivhusgasemissioner og rapporter om tonkilometer og akkreditering af verifikatorer i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (EUT L 181, 12.7.2012, s. 1-29)

Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2012 af 21. juni 2012 om overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (EUT L 181, 12.7.2012, s. 30–104). Se den konsoliderede version.

Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 af 2. maj 2013 om oprettelse af et EU-register i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 920/2010 og nr. 1193/2011 (EUT L 122, 3.5.2013, s. 1-59). Se den konsoliderede version.

Kommissionens forordning (EU) nr. 1123/2013 af 8. november 2013 om fastsættelse af internationale kreditanvendelsesrettigheder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (EUT L 299, 9.11.2013, s. 32-33)

Kommissionens afgørelse 2013/448/EU af 5. september 2013 om nationale gennemførelsesforanstaltninger vedrørende foreløbig gratistildeling af drivhusgasemissionskvoter i overensstemmelse med artikel 11, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (EUT L 240, 7.9.2013, s. 27–35)

Kommissionens afgørelse 2014/746/EU af 27. oktober 2014 om opstilling af en liste over sektorer og delsektorer, der anses for at være udsat for en betydelig risiko for kulstoflækage, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF, for perioden 2015-2019 (EUT L 308, 29.10.2014, s. 114–124)

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2015/1814 af 6. oktober 2015 om oprettelse og anvendelse af en markedsstabilitetsreserve i forbindelse med Unionens ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner og om ændring af direktiv 2003/87/EF (EUT L 264, 9.10.2015, s. 1–5)

seneste ajourføring 07.07.2016

Top