Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Grønbog om integreret produktpolitik

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Grønbog om integreret produktpolitik

Kommissionen lægger op til en strategi, som skal styrke og sætte nyt fokus på produktorienterede miljøstrategier og dermed fremme udviklingen af et marked for renere produkter, og at fremkalde debat om emnet.

DOKUMENT

Grønbog af 7 februar 2001 om en integreret produktpolitik (forelagt af Kommissionen) [KOM(2001) 68 endelig - ikke offentliggjort i EU-Tidende].

RESUMÉ

Principielt er alle produkter og tjenesteydelser omfattet af grønbogen.

Med den foreslåede strategi er det nødvendigt at inddrage alle berørte parter på alle niveauer i alle faser af et produkts livscyklus. Der skal gøres en indsats for at fremme miljødesign i fremstillingsvirksomhederne for at gøre varerne på markedet mere miljørigtige. Distributionsvirksomhederne skal føre de miljøvenlige produkter og informere forbrugerne om deres eksistens og fordele. Forbrugerne skal træffe deres valg til fordel for renere produkter og bruge dem på en måde så deres levetid forlænges og miljøbelastning mindskes. Ikke-statslige organisationer kunne være med til at identificere problemer og finde løsninger, så der produceres mere miljørigtige varer.

Den integrerede produktpolitik bygger på de tre faser i beslutningsprocessen, hvor produkternes miljøbelastning gennem hele deres livscyklus afgøres, dvs. anvendelse af princippet om at forureneren betaler anvendes ved fastsættelsen af produkternes pris, oplyst forbrugsvalg og miljørigtigt produktdesign.

Prissætning af produkterne

Markedet kan optimere produkternes miljøpræstationer, hvis alle priser afspejler produkternes reelle miljøomkostninger. Det gør de normalt ikke, men ved at anvende princippet om, at forureneren betaler, kan man rette denne markedsfejl, fordi det vil tvinge sælgeren til at indregne miljøomkostningerne i prisen.

Grønbogens hovedidé til gennemførelse af princippet om at forureneren betaler er at anvende differentieret beskatning efter produkternes miljøpræstationer. Man kan f.eks. sænke momsen på miljømærkede varer eller indføre særlige miljøafgifter.

Produktansvarsprincippet er allerede med i direktivet om udrangerede køretøjer og i forslaget til direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr, men dets anvendelsesområde bør udvides til andre sektorer.

Kvalificerede forbrugervalg

Grønbogen hævder, at oplysning af forbrugerne (herunder børn) og virksomhederne er et vigtigt middel til at fremme efterspørgslen efter miljøvenlige produkter, og at forbruget på den måde kan gøres mere miljørigtigt.

Et andet middel til at får forbrugerne til at vælge på et kvalificeret grundlag er at levere forståelige, relevante og troværdige tekniske informationer ved hjælp af mærkning af produkterne eller gennem andre let tilgængelige informationskilder. For at minimere miljøbelastningen bør det også oplyses, hvordan produkterne bør anvendes. Internettet og andre nye informationsteknikker åbner perspektiver for informationsudveksling, herunder evalueringsdata og viden om bedste praksis.

Det europæiske miljømærke er allerede en informationskilde for forbrugerne, men det skal omfatte flere produkter. Denne form for miljømærkning bør i højere grad finansieres offentligt, både på europæisk og på nationalt plan.

Men der findes også andre midler til at fremme et miljørigtigt forbrug: miljøanprisninger, selvdeklarerede miljøpåstande og mærkning af type III i ISO-systemet (EN) (FR). Kommissionen vil snart fremlægge retningslinjer for udarbejdelse og bedømmelse af sådanne miljøvaredeklarationer. Grønbogen anfører, at der bør samarbejdes på EU-plan for at give ISO-mærkning mere udbredt anvendelse.

Da offentlige indkøb udgør cirka 12 % af BNP i EU. Det offentlige kan derfor ved at stille miljøkrav ved indkøb af varer og tjenesteydelser påvirke producenterne i retning af mere miljøvenlig produktion. Europa-Kommissionen arbejder for tiden med to meddelelser om hhv. offentlige indkøb og miljøet og grønne offentlige indkøb. Den undersøger også mulighederne for at gå foran med et godt eksempel ved at gøre sine egne indkøb grønnere og ved at tilslutte sig EMAS-systemet.

Miljødesign

For at gøre miljørigtigt produktdesign mere udbredt bør man tilvejebringe og offentliggøre oplysninger om produkters miljøbelastning i hele deres livscyklus. Livscyklusopgørelser (LCI) og livscyklusvurderinger (LCA) er nyttige.

Grønbogen peger på, at man kunne benytte retningslinjer for miljødesign og en overordnet strategi for indarbejdelse af miljøhensyn i designprocessen til at fremme livscyklustankegangen i virksomhederne.

Det er overordentlig ønskeligt, at miljøhensyn inddrages i standardiseringsarbejdet. Den nye metode til teknisk harmonisering kan således også en mulighed for at fremme miljørigtigt design.

Grønbogen foreslår, at der nedsættes produktpaneler bestående af de berørte parter, som skal prøve at opstille miljømål og fjerne hindringer for hver produktgruppe.

Andre virkemidler

Systemer for miljøstyring og miljørevision som f.eks. EMAS er vigtige midler til at få kendskab til og beherske produkternes miljøbelastning. De kan være med til at give IPP større udbredelse.

Andre af EF's virkemidler, som f.eks. forsknings- og udviklingsprogrammerne og Life -programmet, nævnes som redskaber, der kan bidrage til IPP. Det vil således være ønskeligt at inddrage IPP i EU's sjette forskningsrammeprogram.

Kommissionen har lanceret en undersøgelse vedrørende standardisering og grøn regnskabsføring som led i virksomhedernes årsberetninger.

Deltagelse i debatten

Som led i arbejdet med denne grønbog vil Europa-Kommissionen afholde høringsmøder med de berørte parter. Høringerne vil blive annonceret på internetstedet for Generaldirektoratet for Miljø (EN), hvor resuméer og konklusioner også vil blive offentliggjort.

Resultaterne af denne offentlige debat danner grundlag for Kommissionens meddelelse om IPP fra juni 2003.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen af 21. december 2005 med titlen: "Fremme af bæredygtig ressourceudnyttelse - Temastrategi for affaldsforebyggelse og genanvendelse " [KOM(2005) 666 endelig - ikke offentliggjort i EUT].

Meddelelse fra Kommissionen af 21. december 2005 med titlen: " Temastrategi for bæredygtig udnyttelse af naturressourcer " [KOM(2005) 670 endelig - ikke offentliggjort i EUT].

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 18. juni 2003, Integreret produktpolitik - Miljøpåvirkninger set i et livscyklusperspektiv [KOM(2003) 302 endelig - ikke offentliggjort i EUT].

I denne meddelelse redegøres der for EU's strategi for, hvordan produkter kan gøres mindre miljøbelastende. Målet søges især nået ad to veje:

 • ved at etablere rammebetingelser for en løbende forbedring af produkternes miljøegenskaber i hele deres livscyklus
 • ved at fokusere på de produkter, der har størst potentiale for miljøforbedringer.

Meddelelsen peger på instrumenter til at gennemføre strategien:

 • Tilvejebringelse af de rette økonomiske og retlige rammer: Dette omfatter tiltag vedrørende skatter og subsidier, frivillige aftaler og standardisering samt lovgivning om offentlige indkøb.
 • Fremme livscyklustankegangen: Herunder peges der på tilvejebringelse af livscyklusoplysninger, inddragelse af produktdimensionen i miljøforvaltningssystemerne, fremme af IPP i virksomheder og i forhold til bestemte produkter.
 • Formidling af produktinformationer til forbrugerne: Dette indebærer større hensyntagen til miljøkriterier i det offentliges og virksomhedernes indkøb samt tiltag vedrørende miljømærkning.

Strategien suppleres af andre praktiske tiltag:

 • pilotprojekter for anvendelse af IPP over for bestemte produkter, såsom energiforbrugende apparater
 • jævnlige møder med berørte parter
 • en undersøgelse for at vurdere, hvordan miljøkriterier kan tages i betragtning ved offentlige indkøb (EN), en håndbog for myndigheder om miljøvenlige offentlige indkøb (EN) og en fortsættelse af indsamling og tilrådighedsstillelse af informationer vedrørende produkters livscyklus
 • et internetsted om miljø og offentlige indkøb (EN)
 • en undersøgelse, der skal udpege de produkter, der har størst potentiale for miljøforbedring
 • en rapport om anvendelsen af IPP (påbegyndes efter planen i 2006).

Seneste ajourføring: 27.11.2007

Top