Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rensning af byspildevand

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rensning af byspildevand

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 91/271/EØF — Rensning af byspildevand

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Det har til formål at beskytte miljøet i Den Europæiske Union (EU) mod negative påvirkninger (såsom eutrofiering*) af byspildevand.
 • Det fastlægger fælles EU-regler for opsamling, rensning og udledning af spildevand. Retsakten omfatter også spildevand fra industrier, såsom agroindustrien (for eksempel forarbejdning af levnedsmidler og ølfremstilling).

HOVEDPUNKTER

 • EU-landene skal:
  • opsamle og rense spildevand i bymæssige bebyggelser med en befolkning på over 2 000 personer og foretage en sekundær rensning* af det opsamlede spildevand
  • foretage en mere avanceret rensning i bymæssige bebyggelser med mere end 10 000 personer beliggende i udpegede følsomme områder*
  • sikre, at rensningsanlæggene vedligeholdes korrekt for at sikre tilstrækkelig funktionsduelighed, og at de fungerer under alle normale vejrforhold
  • træffe foranstaltninger til at begrænse forureningen af vandrecipienter for overløb efter voldsomtvejr under ekstreme forhold, såsom usædvanlig kraftig regn
  • overvåge funktionsdueligheden af rensningsanlæg og vandrecipienter
  • overvåge bortskaffelse og genbrug af kloakslam.
 • Landene skal desuden udarbejde metoder til overvågning og evaluering af resultater; bilag I indeholder en liste over de generelle krav til:
  • kloaknet
  • udledninger fra rensningsanlæg for byspildevand, herunder grænseværdier for udledning for anlæggene
  • industrispildevand, der ledes ud i kloaknet i byer.
 • Bilag II beskriver kriterierne for identifikation af følsomme og mindre følsomme områder.
 • Den sidste tilgængelige beretning fra Europa-Kommissionen om status for gennemførelsen og gennemførelsesprogrammerne, udgivet i 2016, bemærker, at dette direktiv har spillet en væsentlig rolle i forbedring af EU's vande. Der er dog stadig mangler i gennemførelsen, især vedrørende passende behandlingsniveau. De investeringer, der er foretaget indtil videre og planlagt af EU-landene er betydelige, men de er uundværlige for at udbedre de ovennævnte mangler og for at sikre overensstemmelse. Desuden er det betydelige bidrag fra byspildevandssektoren til den økonomiske vækst og jobskabelse væsentligt.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 29. maj 1991 med flere forskellige gennemførelsesdatoer for de forskellige krav. I 1998 vedtog Kommissionen direktiv 98/15/EF for at tydeliggøre nogle af reglerne, fordi EU-landene fortolkede dem forskelligt. Dette direktiv trådte i kraft den 27. marts 1998. Der gælder andre frister for lande, der tiltrådte EU fra 2004 og frem. Fristerne fremgår af tiltrædelsestraktaterne for hvert af de pågældende lande.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Eutrofiering: berigelse af vand med næringsstoffer, der blandt andet medfører øget vækst af alger, som forstyrrer balancen mellem organismerne i vandet og vandets kvalitet.

Sekundær rensning: en proces, som almindeligvis består af biologisk rensning, hvilket sikrer overholdelse af kravene i direktivets bilag I.

Følsomme områder: naturlige vande, som anses for at være eller kan blive eutrofierede i den nærmeste fremtid, hvis der ikke træffes beskyttelsesforanstaltninger, eller vande, hvor der er behov for mere avanceret behandling for at sikre overensstemmelse med andre EU-direktiver (f.eks. badevandsdirektivet)

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand (EUT L 135 af 30.5.1991, s. 40-52)

Efterfølgende ændringer af direktiv 91/271/EØF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/431/EU af 26. juni 2014 om formkrav ved underretning om de nationale programmer til gennemførelse af Rådets direktiv 91/271/EØF (EUT L 197 af 4.7.2014, s. 77-86)

Beretning fra Kommissionen — Gennemførelse af Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand, ændret ved Kommissionens direktiv 98/15/EF af 27. februar 1998 — Sammenfattende oversigt over de af medlemsstaterne trufne foranstaltninger og evaluering af de oplysninger, der er modtaget i medfør af direktivets artikel 17 og 13 (KOM(98) 775 endelig udg. af 15.1.1999)

Beretning fra Kommissionen — Gennemførelse af Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand, som ændret ved Kommissionens direktiv 98/15/EF af 27. februar 1998 (KOM(2001) 685endelig udg. af 21.11.2001)

Beretning fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Gennemførelsen af Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand, som ændret ved Kommissionens direktiv 98/15/EF af 27. februar 1998 (KOM(2004) 248endelig udg. af 23.4.2004)

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene — Dokument, der ledsager beretningen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet — »Henimod bæredygtig vandforvaltning i Den Europæiske Union« — Første fase i gennemførelsen af vandrammedirektivet 2000/60/EF [KOM(2007) 128 endelig udg.] [SEK(2007) 363] (SEK(2007) 362 endelig udg. af 22.3.2007)

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene — Kommissionens femte sammenfatning om gennemførelsen af direktivet om rensning af byspildevand (SEK(2009) 1114 endelig udg. af 3.8.2009)

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene — Kommissionens sjette sammenfatning om gennemførelsen af direktivet om rensning af byspildevand (SEK(2011) 1561 endelig udg. af 7.12.2011)

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Syvende rapport om gennemførelsen af direktivet om rensning af byspildevand (91/271/EØF) (COM((2013) 574 final af 7.8.2013)

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Ottende rapport om status over og programmer for gennemførelsen (jf. artikel 17) af Rådets direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand (COM(2016) 105 final af 4.3.2016)

seneste ajourføring 13.02.2017

Top