Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fremme af anvendelsen af vedvarende energi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Fremme af anvendelsen af vedvarende energi

Kommissionen foreslår en ramme til fremme af vedvarende energi, der opstiller nationale mål frem til 2020 og foranstaltninger til sikring af kvaliteten af den fremstillede energi.

FORSLAG

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 23. januar 2008 om fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder.

RESUMÉ

Forslaget tager sigte på at skabe en ramme til fremme af energiproduktion ud fra vedvarende kilder, så EU kan nå sit mål på 20 % vedvarende energi i 2020, som angivet i køreplanen for vedvarende energi.

Mål for produktionen af vedvarende energi

Sigtet med forslaget er at forpligte medlemsstaterne til inden 2020 at nå visse mål for anvendelse af vedvarende energi på områderne el, opvarmning, køling og transport. For de medlemsstater, der var tiltrådt inden 2004, ligger målene på 6-13 % over andelen af vedvarende energi i disse lande i 2005, og for de lande, der er tiltrådt i 2004 eller efter, på ca. 5-10 % mere i forhold til 2005. Der er ligeledes fastsat vejledende planer for de enkelte lande. Medlemsstaterne skal desuden nå op på et forbrug af vedvarende energi på mindst 10 % i transportsektoren inden 2020.

Medlemsstaterne skal, inden den 31. marts 2010, udarbejde og sende Kommissionen deres nationale handlingsplaner med en beskrivelse af, hvilke foranstaltninger de vil træffe for at nå deres respektive mål. Disse planer kan blive revurderet, hvis de vejledende planer ikke følges.

Oprindelsesgaranti

Medlemsstaterne skal garantere oprindelsen til energi til opvarmning og køling fra produktionsanlæg med en kapacitet på mindst 5 MWt, på anmodning af energiproducenten. Oprindelsesgarantien, der fremsendes elektronisk og bærer et entydigt identifikationsnummer, skal navnlig indeholde oplysning om anvendt energikilde, sektor (el eller opvarmning og/eller køling) og udstedelsesland. Hvis en medlemsstat afviser at anerkende en oprindelsesgaranti, der er udstedt af en anden medlemsstat, skal dette begrundes ud fra objektive kriterier.

Medlemsstaterne skal udpege et organ, der bl.a. skal udstede og annullere oprindelsesgarantier og føre et nationalt register. En oprindelsesgaranti skal annulleres, hvis der ydes finansiel eller afgiftsmæssig støtte eller andre former for betaling til den pågældende energiproduktion, eller hvis den pågældende energi medregnes i vurderingen af, om en forpligtelse vedrørende vedvarende energi er opfyldt, eller hvis en energileverandør eller ‑forbruger vil benytte den til at dokumentere andelen eller mængden af vedvarende energi i sin energimix.

Oprindelsesgarantier, der er forelagt til annullering, kan på visse betingelser overføres fra oprindelsesmedlemsstaten til en anden medlemsstat. De kan da annulleres af det kompetente organ i den medlemsstat, der modtager dem. Oprindelsesgarantier kan endvidere overføres mellem personer i forskellige medlemsstater, forudsat at de pågældende anlæg er taget i drift efter det foreslåede direktivs ikrafttræden. Medlemsstaterne kan indføre en ordning for forhåndsgodkendelse af overførsel af oprindelsesgarantier til eller fra personer i andre medlemsstater.

Annulleres en oprindelsesgaranti af en medlemsstat, som ikke har udstedt den, trækkes den tilsvarende mængde vedvarende energi fra den samlede mængde, som oprindelsesmedlemsstaten har produceret i det pågældende år, og lægges til den samlede mængde, som annulleringsmedlemsstaten har produceret i samme år.

Biobrændstoffers og andre flydende biobrændslers miljømæssige bæredygtighed

Ifølge forslaget omfattes biobrændstoffer og andre flydende biobrændsler ikke af direktivet, medmindre de opfylder følgende kriterier, hvad miljømæssig bæredygtighed angår: fører til reduktion i drivhusgasemissionerne på mindst 35 %, beregnet efter en metode, der er beskrevet i forslaget; kommer ikke fra landområder med anerkendt høj biodiversitetsværdi (skov, der ikke er forstyrret af menneskelig aktivitet, naturbeskyttelsesområde, områder med stor biodiversitet) eller landområder med stort kulstoflager (vådområde, sammenhængende skovområde), og, når det drejer sig om europæisk produktion, overholder miljøkravene til landbrug i tilknytning til direkte støtte under den fælles landbrugspolitik.

Kommissionen foreslår ligeledes en ramme for kontrol med overholdelsen af bæredygtighedskriterierne. Ordningen bygger på, at operatørerne benytter sig af et massebalancesystem og på anmodning sender pålidelige oplysninger til interesserede medlemsstater. Kommissionen kan beslutte, at bilaterale og multilaterale aftaler mellem Fællesskabet og tredjelande kan tjene til at påvise, at kriterierne for miljømæssig bæredygtighed er opfyldt.

Medlemsstaterne skal sørge for, at offentligheden får oplysning om adgangen til og indholdet i biobrændstoffer, og at tankstationer med mere end to pumper, der sælger dieselolie, inden udgangen af 2010 og 2014 tilbyder dieselolie med et større indhold af biodiesel, i overensstemmelse med kriterierne i forslaget.

Andre bestemmelser

Forslaget indeholder retningslinjer, der skal tjene til at gøre de nationale administrative procedurer og regler lettere, klarere, mere objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende. Muligheden for at anvende vedvarende energi skal endvidere tages i betragtning i forbindelse med renovering og opførelse af offentlige bygninger, indarbejdes i byggereglerne og fremmes ved hjælp af passende certifikater og standarder. Forbrugere, entreprenører, installatører, arkitekter og leverandører skal have adgang til relevante oplysninger.

El-transmissions- og distributionsnetoperatørerne skal garantere transmission og distribution af elektricitet fra vedvarende energikilder, tildele dem prioriteret adgang til elnettet og fremme denne tilgang, bl.a. ved at offentliggøre reglerne om deling af omkostningerne ved tekniske tilpasninger og ved selv at afholde disse omkostninger helt eller delvist. Transmissions- og distributionsafgifter, der opkræves af el fra vedvarende energikilder, må endvidere ikke diskriminere denne type elektricitet.

I 2011 og hvert andet år derefter skal medlemsstaterne sende Kommissionen en rapport om fremme og anvendelse af vedvarende energikilder. På dette grundlag udarbejder Kommissionen en overvågnings- og analyserapport.

Kontekst

Forslaget indgår i den energi- og klimapakke, som Kommissionen satte i værk i begyndelsen af 2008.

Referencer og procedure

Forslag

Den Europæiske Unions Tidende

Procedure

KOM(2008)19

EUT C 118 af 15.5.2008

COD/2008/0016

Seneste ajourføring: 23.04.2008

Top