Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fysisk beskyttelse af nukleare materialer og nukleare anlæg

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fysisk beskyttelse af nukleare materialer og nukleare anlæg

Konventionen om fysisk beskyttelse af nukleare materialer og nukleare anlæg søger at beskytte nukleare materialer og anlæg og indføre sanktioner af overtrædelser på området. Den sigter også mod at fremme samarbejdet mellem de stater, der har tiltrådt konventionen.

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN?

  • Den godkender Det Europæiske Atomenergifællesskabs tiltrædelse af konventionen om fysisk beskyttelse af nukleare materialer og nukleare anlæg.
  • Konventionen søger at:
    • beskytte nukleare materialer og anlæg
    • indføre sanktioner af overtrædelser på dette område
    • fremme samarbejdet mellem signatarstater.

HOVEDPUNKTER

Den nye konvention om fysisk beskyttelse af nukleare materialer og nukleare anlæg sigter mod at beskytte nukleare materialer og anlæg og tager sigte på en fysisk beskyttelse i forbindelse med anvendelse, lagring og transport af nukleart materiale til fredelige formål samt at forebygge og bekæmpe lovovertrædelser i tilknytning til disse materialer og anlæg. Den er baseret på konventionen om fysisk beskyttelse af nukleart materiale (CPPNM). Alle EU-lande har tiltrådt CPPNM.

Alle deltagende stater skal indføre og gennemføre foranstaltninger for at sikre en effektiv beskyttelse og forebygge især tyveri og bortfjernelse af nukleart materiale, som de har ansvaret for, samt sabotage på nukleare anlæg på deres område. Euratom-traktaten er bredere, fordi det her bestemmes, at EU-landene skal forebygge ethvert misbrug af nukleart materiale til andre formål end de oprindeligt fastlagte.

De deltagende stater skal i gennemførelsen af konventionen overholde en række grundprincipper såsom principperne om statens og licenshaveres ansvar, kultur og sikkerhed, forsikring og fortrolighed.

De kontraherende stater skal sikre, at det nukleare materiale, de importerer, eksporterer eller godkender til transit på deres område, er beskyttet i overensstemmelse med det gældende sikkerhedsniveau.

De kontraherende stater skal udpege en kompetent myndighed med ansvar for konventionens gennemførelse samt et kontaktpunkt, som de skal meddele de øvrige signatarlande, enten direkte eller via Det Europæiske Atomenergiagentur. De skal desuden samarbejde i tilfælde af tyveri, sabotage eller risiko for tyveri eller sabotage. Dette samarbejde tager navnlig form af informationsudveksling under hensyntagen til fortroligholdelse af denne information over for tredjemand.

De kontraherende stater skal indføre bestemte sanktioner over for disse overtrædelser, der skal stå i forhold til overtrædelsernes alvor. Navnlig skal følgende overtrædelser straffes: ubemyndiget handling, der forårsager eller skaber risiko for at forårsage dødsfald eller alvorlige skader, tyveri af nukleart materiale, sabotage på et nukleart anlæg, trussel om at anvende nukleart materiale med henblik på at forårsage død eller alvorlige skader på mennesker eller på en betydelig forringelse af goder samt forsøg på at begå en af disse handlinger, deltagelse i en af disse handlinger eller tilrettelæggelse deraf.

Alle kontraherende stater er kompetente til at dømme overtrædelser begået på deres område eller om bord på et skib eller luftfartøj, der er registreret i den pågældende stat, samt hvis den formodede lovovertræder er statsborger i den pågældende stat. Disse overtrædelser er desuden udvisningsgrund mellem de kontraherende stater. Sidstnævnte skal desuden gensidigt yde hinanden den videst mulige juridiske bistand i tilfælde af sådanne lovovertrædelser. De politiske motiver til overtrædelsen kan ikke begrunde en afvisning af udvisning eller gensidig retshjælp.

Konventionen om fysisk beskyttelse af nukleare materialer og nukleare anlæg (CPPNM) blev vedtaget i 1979 og trådte i kraft i 1987. Den blev ændret i 2005 på en konference med det formål at skærpe bestemmelserne i den. En konference om at revidere den ændrede konvention skal afholdes fem år efter ikrafttrædelsen af ændringen, der blev vedtaget i 2005.

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN FRA?

Den trådte i kraft den 10. juli 2007.

BAGGRUND

Konventionen om fysisk beskyttelse af nukleare materialer og nukleare anlæg

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2007/513/Euratom af 10. juli 2007 om godkendelse af Det Europæiske Atomenergifællesskabs tiltrædelse af konventionen om fysisk beskyttelse af nukleare materialer og nukleare anlæg - Erklæring fra Det Europæiske Atomenergifællesskab i henhold til artikel 18, stk. 4, og artikel 17, stk. 3, i CPPNM (EUT L 190 af 21.7.2007, s. 12-14)

seneste ajourføring 13.12.2015

Top