Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Betingelser for adgang til gastransmissionsnet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Betingelser for adgang til gastransmissionsnet

Bestemmelserne vedrørende adgang til gastransmissionsnet supplerer bestemmelserne i direktiv 2003/55/EF og bidrager til gennemførelsen af det indre gasmarked. Tredjemands effektive og ikke-diskriminerende adgang til gastransmissionsnet er en væsentlig forudsætning for et konkurrencebetonet indre gasmarked i Den Europæiske Union (EU).

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1775/2005 af 28. september 2005 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet.

RESUMÉ

Bestemmelser for adgangen til gastransmissionsnet supplerer bestemmelserne i direktiv 2003/55/EF og bidrager til gennemførelsen af det indre gasmarked.

Den fuldstændige åbning af de nationale gasmarkeder i henhold til direktiv 2003/55/EF afsluttede færdiggørelsen af et konkurrencebetonet indre gasmarked i Den Europæiske Union (EU). I praksis kan industrikunder fra den 1. juli 2004 og privatkunder fra den 1. juli 2007 frit vælge deres gasleverandør.

Tredjemands effektive og ikke-diskriminerende adgang til gastransmissionsnet er en væsentlig forudsætning for et reelt indre gasmarked. Forordning (EF) nr. 1775/2005 har til formål at sikre en vis minimumsharmonisering og indeholder grundprincipperne.

  • Bestemmelser vedrørende tredjemands netadgang

Transmissionssystemoperatørerne på gasområdet skal tilbyde deres tjenester til alle brugere på et ikke-diskriminerende grundlag. De skal således tilbyde den samme ydelse til forskellige brugere på identiske kontraktvilkår (art, varighed osv.). Operatøren kan vælge at indgå harmoniserede transportaftaler eller anvende en fælles kodeks for nettet.

Dette indebærer imidlertid ikke, at de øvrige operatører på transmissionsnettet er forpligtede til at tilbyde tilsvarende kontraktbetingelser med undtagelse af minimumskontraktbestemmelser.

  • Ordninger for kapacitetstildeling og balanceringsregler

Transmissionssystemoperatøren stiller den tekniske kapacitet på nettet til rådighed i sin helhed under hensyntagen til systemets integritet og den effektive udnyttelse af nettet. Kapacitetstildelingen foregår på grundlag af ikke-diskriminerende og gennemsigtige ordninger.

Forskellige regler, både tekniske og kommercielle, giver mulighed for at skabe balance på nettet og sikre, at det fungerer korrekt.

I tilfælde af kontraktregulerede spidsbelastninger, dvs. når niveauet for efterspørgslen på aftalt kapacitet (transmissionskapacitet, som operatøren kontraktligt har garanteret som uafbrydelig) overstiger nettets tekniske kapacitet, kan operatøren kortvarigt tilbyde nogle brugeres uudnyttede kapacitet til andre brugere.

Brugerne kan frit handle med deres kapacitetsrettigheder ved at sælge eller udleje deres uudnyttede kapacitet. Denne handel udgør et væsentligt aspekt i udviklingen af et konkurrencebetonet indre marked og bidrager til at skabe likviditet på markedet.

Transportsystemoperatøren fastsætter i øvrigt tekniske balanceringsregler, der er rimelige og gennemsigtige. For at sikre kontinuiteten i gasleverancerne skal leverandøren sørge for, at trykket i nettet konstant opretholdes på et vist niveau, hvilket afhænger af balancen mellem den gas, der bevæger sig ind og ud af nettet. Operatøren skal tilsende brugerne nyttige oplysninger om balanceringssituationen, og brugerne træffer så de nødvendige korrigerende foranstaltninger.

  • Kriterier og metodologier til fastsættelse af adgangstariffer til nettet

Netoperatørerne fastsætter gennemsigtige og ikke-diskriminerende tariffer. De afspejler operatørernes faktiske omkostninger.

Priserne tager ikke blot højde for opretholdelse af systemets integritet (garanti for gastransmission ud fra et teknisk synspunkt, navnlig med hensyn til gastryk og gaskvalitet), men også til forbedringer (incitamenter til investeringer og bygning af ny infrastruktur).

  • Definition af tekniske oplysninger, der er nødvendige for brugerne, samt gennemsigtighedskrav

For at opnå effektiv adgang til nettet skal brugerne råde over nyttige oplysninger, navnlig om de tjenester, operatøren udbyder, og navnlig om tarifberegningsmetoden samt om den tekniske og den disponible kapacitet. Brugerne kan således udnytte de forskellige kommercielle muligheder på det indre marked. Transmissionssystemoperatørerne offentliggør disse oplysninger under overholdelse af bestemmelserne om kommercielle oplysningers fortrolighed.

Baggrund

Forummet for regulering af gasmarkedet eller "Madrid-forummet" (EN), en platform for drøftelser af den konkrete gennemførelse af den europæiske lovgivning om naturgasmarkedet, har gjort det muligt at fastsætte retningslinjer for betingelserne for markedsadgang. Erfaringerne fra gennemførelsen har vist, at det vil være hensigtsmæssigt at omsætte disse retningslinjer til bindende retlige bestemmelser.

Henvisninger

Retsakt

Ikrafttrædelse

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1775/2005

23.11.2005

-

EUT L 289 af 3.11.2005

TILHØRENDE DOKUMENTER

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 19. september 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1775/2005 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet [KOM(2007) 532 endelig - Ikke offentliggjort i EU-Tidende].

Der foreslås en tredje og sidste lovgivningspakke for at åbne de europæiske energimarkeder for konkurrence og for at gennemføre det indre energimarked.

Det indre energimarked er kendetegnet af forstyrrelser, som de gældende regler ikke giver mulighed for at rette op på, hvilket Kommissionen konstaterer i sin sektorundersøgelse. Forslagene i den tredje lovgivningspakke er en logisk følge af meddelelsen om udsigterne for det indre gas- og elmarked. De væsentligste forslag til ændring af forordning (EF) nr. 1775/2005 vedrører:

  • en formalisering af de europæiske sammenslutninger af europæiske transmissionssystemoperatører af hensyn til en bedre koordinering og navnlig for at kunne udarbejde fælles kommercielle og tekniske kodekser
  • en forbedring af markedets funktion, navnlig en større gennemsigtighed, effektiv adgang til oplagringsanlæg og til terminaler for flydende naturgas (LNG).

Kommissionen foreslår fem udkast til ændring af direktiv 2003/54/EF og 2003/55/EF om henholdsvis elmarkedet og gasmarkedet samt af forordning (EF) nr. 1228/2003 og 1775/2005 om henholdsvis adgang til eltransmissionsnettet (es de en fr) og adgang til gastransmissionsnettet samt om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem reguleringsmyndigheder på energiområdet.

Fælles beslutningsprocedure (COD/2007/0196)

Kommissionens afgørelse 2003/796/EF af 11. november 2003 om oprettelse af gruppen af europæiske tilsynsmyndigheder for elektricitet og gas [EU-Tidende L 296 af 14.11.2003].

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/55/EF af 26. juni 2003 om fælles regler for det _ og om ophævelse af direktiv 98/30/EF [EU-Tidende L 176 af 15.7.2003].

Seneste ajourføring: 19.02.2008

Top