Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Samarbejde med tredjelande om nuklear sikkerhed

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Samarbejde med tredjelande om nuklear sikkerhed

Den Europæiske Union (EU) yder økonomisk bistand til tredjelande med henblik på at garantere den nukleare sikkerhed i disse lande. Dette finansieringsprogram omfatter perioden 2007-2013.

DOKUMENT

Rådets forordning (Euratom) nr. 300/2007 af 19. februar 2007 om oprettelse af et instrument for samarbejde om sikkerhed på det nukleare område.

RESUMÉ

Ved forordningen indføres en ramme for finansiering af foranstaltninger, der skal sikre en høj grad af nuklear sikkerhed og strålingsbeskyttelse samt gennemførelse af effektive sikkerhedskontroller i tredjelande. Denne finansielle ramme gælder fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2013 og omfatter et beløb på 524 mio. EUR for hele perioden.

Forordningen giver mulighed for at yde økonomisk støtte til foranstaltninger, der styrker den nukleare sikkerhed, navnlig vedrørende regelsæt for og forvaltning af sikkerheden på kernekraftværker (udformning, drift, vedligeholdelse, nedlukning), transportsikkerhed, behandling og bortskaffelse af bestrålet nukleart brændsel, beskyttelse mod ioniserende stråling fra radioaktive materialer, forebyggelse af ulykker og reaktion i tilfælde af ulykker samt fremme af det internationale samarbejde.

Finansieringen kan bl.a. ske i form af projekter eller programmer, støtte til foranstaltninger, bidrag til garantifonde, til nationale eller internationale fonde eller menneskelige eller materielle ressourcer. Den finansierede foranstaltning kan desuden enten finansieres helt af EU eller samfinansieres med en eller flere partnere.

Støtten iværksættes på grundlag af flerårige strategidokumenter, som vedtages af Kommissionen. Disse dokumenter omfatter et eller flere lande i en periode på højst syv år og inden for anvendelsesområdet for nærværende forordning. De indeholder flerårige vejledende programmer, hvori man især præciserer de prioriterede mål samt de vejledende økonomiske bevillinger. På grundlag af disse dokumenter vedtager Kommissionen handlingsprogrammer, normalt med en varighed på et år, og præciserer de nærmere bestemmelser for anvendelsen af støtten.

Nogle foranstaltninger kan vedtages uden for disse programmeringsdokumenter: Det drejer sig om særlige foranstaltninger, som Kommissionen vedtager i nødstilfælde, samt støtteforanstaltninger, der f.eks. omfatter teknisk eller administrativ bistand.

Støtten kan bl.a. tildeles partnerlande og -regioner, disses decentrale enheder, offentlige eller halvoffentlige organer, private virksomheder, ikke-statslige enheder eller erhvervssammenslutninger, fysiske personer, Det Fælles Forskningscenter eller agenturer inden for EU, internationale organisationer eller finansielle institutioner.

Deltagelsen i offentlige udbudsprocedurer eller støttekontrakter er i princippet begrænset til fysiske eller juridiske personer, der er hjemmehørende i eller etableret på en medlemsstats område, en medlemsstat, der modtager støtte under det nuværende samarbejdsinstrument, førtiltrædelsesinstrumentet, naboskabsinstrumentet eller en medlemsstat i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Fysiske eller juridiske personer, hvis hjemland har åbnet for gensidig adgang til deres eksterne bistand, kan ligeledes deltage.

Foranstaltninger, der finansieres via nærværende forordning, er omfattet af EU's finansforordning og reglerne om beskyttelse af EU's finansielle interesser.

Kommissionen evaluerer regelmæssigt resultaterne af politikker og programmer samt programmeringens effektivitet og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en årlig rapport om gennemførelsen af støtten, der finansieres via nærværende forordning.

Forordningen følger efter forordning (EF, Euratom) nr. 99/2000 om TACIS -programmet, afgørelse 98/381/EF, Euratom, og afgørelse 2001/824/EF, Euratom. Dette finansieringsinstrument supplerer i øvrigt andre støtteinstrumenter til tredjelande.

Henvisninger

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (Euratom) nr. 300/2007

1.1.2007-31.12.2013

-

EUT L 81 af 22.3.2007

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens beslutning af 8. august 2007 om godkendelse af strategien for nuklear sikkerhed for EU's samarbejdsprogrammer og det vejledende program 2007-2009 [C(2007) 3758].

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1717/2006 af 15. november 2006 om oprettelse af et stabilitetsinstrument [EU-Tidende L 327 af 24.11.2006].Stabilitetsinstrumentet blev indført for at yde økonomisk støtte i perioden 2007-2013 til foranstaltninger, der sikrer stabile betingelser for den menneskelige og økonomiske udvikling samt fremme af menneskerettigheder, demokrati og grundlæggende friheder inden for rammerne er EU's politik for forbindelserne udadtil.

Kommissionens afgørelse 2005/510/Euratom af 14. juni 2005 om Det Europæiske Atomenergifællesskabs tiltrædelse af den fælles konvention om sikker håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald [EF-Tidende L 185 af 16.7.2005].

Kommissionens beslutning 1999/819/Euratom af 16. november 1999 om Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratom) indgåelse af konventionen fra 1994 om nuklear sikkerhed (es de en fr) [EF-Tidende L 318 af 11.12.1999].

See also

Der findes flere oplysninger på Europa-Kommissionens webside om nuklear sikkerhed (EN).

Seneste ajourføring: 19.09.2007

Top